دوره 5 (شماره پیوسته) سال 97-1396

ISSUE XML

فهرست مطالب

مقاله اصیل

بار استرس مرتبط با عملیات اورژانس در تکنسین های فوریت های پزشکی PDF HTML XML
Abbas Dadashzadeh, Azad Rahmani, Hadi Hasankhani, Safa Elmi e2
میزان آگاهي پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی از مديريت بحران PDF HTML XML
Hedayat Lalehgani, Salman Yadollahi, Yousef Fadaee, Farshad Ansari, Mousa Karimifard e3
عوامل موثر بر کیفیت آموزش دستیاری در بخش اورژانس؛ یک مطالعه مقطعی PDF HTML XML
Mehdi Momeni, Farzaneh Shirani, Maryam Lachini, Elnaz Vahidi, Morteza Saeedi, Ehsan Karimialavijeh e5
گرافی ساده در مقایسه با سی تی اسکن در تشخیص ضایعات تروماتیک ستون فقرات گردنی؛ یک مطالعه دقت تشخیصی PDF HTML XML
Anita Sabzghabaei, Majid Shojaei, Abolfazl Hosseinzadeh e6
مقایسه روش بخیه با چسب مايع بافتی در ترميم زخم های صورت اطفال؛ یک مطالعه مورد شاهدی PDF HTML XML
Mojtaba Sanji Rafsanjani, Hossein Dinpanah, Afsaneh Esmaeili Ranjbar, Mohammad Rostami Shahrebabaki e7
شاخص‌های زماني ارائه خدمات اورژانس پیش بيمارستاني؛ یک مطالعه مقطعی PDF HTML XML
Alireza Zeraatchi, Bahram Rostami, Abbas Rostami e8
تاثير طرح تحول نظام سلامت بر شاخصهاي عملكردي بخش اورژانس در بيمارستانهاي دانشگاههای علوم پزشكي تهران و ايران: تحلیل سری زمانی منقطع PDF HTML XML
Sara Emamgholipour, Ebrahim Jaafaripooyan, Marita Mohammadshahi, Esmaeil Mohammadi Yazani e9
شیوع و علل سندرم فرسودگی شغلی در دستیاران طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی ایران PDF HTML XML
Samira Vaziri, Fatemeh Mohammadi, Reza Mosaddegh, Gholamreza Masoumi, Amir Noyani, Azar Bahadormanesh e10
آگاهي و عملکرد کارورزان از کاربرد کلار گردني در بيماران ترومایی؛ یک مطالعه مقطعی PDF HTML XML
Seyyed Mahdi Zia Ziabari, Vahid Monsef Kasmaei, Seyed Hashem Pourshafiei, Sepideh Saadatmand e11
موانع اجرای پروتکل هایپوترمی درمانی برای موارد احیاء قلبی ریوی موفق در بخش اورژانس؛ یک مطالعه امکان سنجی PDF HTML XML
Mostafa Alavi Moghaddam, Babak Valedjan Navabpour, Neda Tamanna e14
بررسی میزان آگاهی و نگرش پرسنل خدمات رسان شهر ساری در مورد کمک های اولیه؛ یک مطالعه مقطعی PDF HTML XML
Farhad Masdari, Seyed-Hossein Hosseini, Hamidreza Khankeh, Reza Habibi-Saravi e15
تاثیر آموزش مدیریت بحران در حوادث ترافیکی پرتلفات با روش تمرین شبیه سازي شده بر دانش و نگرش کارکنان پرستاري PDF HTML XML
هاشم رحمتی, معصومه رامبد, مسلم زارع, محمدجواد مرادیان e18
کیفیت مستند سازی فرم های ماموریت اورژانس پیش بیمارستانی؛ یک مطالعه مقطعی PDF HTML XML
سلمان یداللهی e20

مقاله مروری

چگونه به عنوان پرسنل کادر درمانی بخش اورژانس تندرستی خود را حفظ کنیم؟ یک مقاله مروری PDF HTML XML
Hojjat Sheikh-Motahar-Vahedi, Elnaz Vahidi e19
طوفان تیروئیدی: یک اورژانس اندوکرین PDF HTML XML
مهتاب نیرومند, محمد جلیلی e21

نامه به سردبیر

تعداد پلاکت در بیماران مبتلا به سندرم کرونری حاد PDF HTML XML
Hasan Barzegari, Mohammad Reza Maleki Verki, Seyed Masoud seyedian, Mohammad Reza Ghani Kakhaki e1
کدام بیمار دچار استروک در بخش اورژانس برای انجام درمان اندوواسکولار مناسب است؟ پی دی اف XML
Behnam Mansouri, Farhad Assarzadegan, Omid Hesami e4
آیا زمان آن نرسیده است که از داروهای مسکن مخدر در فوریتهای پزشکی 115 استفاده شود؟ پی دی اف XML
Hamidreza Aghababaeian, Ladan Araghi Ahvazi e12
پیشگیری از تشنج ناشی از تروما در بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس پی دی اف XML
Mehrdad Esmailian, Saeid Haghighi, Alireza Aboutalebi, Mohammad Zare’ e13
مدیریت درد در اورژانس پیش بیمارستانی: ضرورتی مغفول در نظام سلامت ایران PDF HTML XML
Hadi Hassankhani, Amin Soheili, Samad Shams Vahdati e16

گزارش کوتاه

بررسي ميزان بروز خشونت نسبت به پرسنل بخش اورژانس PDF HTML XML
آرش فروزان, کامبیز معصومی, حسن برزگری, حسن معتمد, محمد کریمی e22

گزارش مورد

پارگی آنوریسم آئورت شکمی با تظاهرات غیرمعمول؛ گزارش یک مورد PDF HTML XML
Fateme Mohammadi, Gholamreza Masoumi, Samira Vaziri, Mehdi Rezai, Reza Mosaddegh e17