دوره 4, شماره 2 (2017)

بهار (خرداد)

ISSUE XML

فهرست مطالب

مقاله اصیل

شیوع آرکوئت فورامن در بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس؛ یک مطالعه اپیدمیولوژیک PDF HTML XML
Seyyed Mahdi Zia Ziabari, Payman Asadi, Malek Masoud Ansar, Alireza Razzaghi, Vahid Monsef Kasmaei 51-46
عوارض لوله گذاری داخل تراشه توسط دستیاران طب اورژانس؛ یک مطالعه مقطعی PDF HTML XML
Iraj Golikhatir, Hamid Reza Hatamabadi, Ali Arhami Dolaatabadi, Zabihollah Taleshi 56-52
بررسی زمان سنجی خدمات بخش اورژانس در بیمارستانهای شهر اراک PDF HTML XML
Ali Jadidi, Soleiman Zand, Mahmood Khosravi, Mehdi Harorani, Akram Bayati, Taghi Amni, Rahele Mohmadi, Mahdi Safarabadi 62-57
بررسی میزان آگاهی و عملکرد کارکنان فوریتهای پزشکی درباره تریاژ پیش بیمارستانی PDF HTML XML
Hamidreza Aghababaeian, Soheila Sedaghat, Nourollah Taheri, Seyed Ahmad Mousavi, Morteza Habibi-Moghadam, Fatemeh Pourmotahari 67-63
بررسی ارتباط بین سیستم های امتیازدهی سختی لوله گذاری داخل تراشه و فاکتورهای آنتروپومتریک بدن در افراد جامعه؛ یک مطالعه اپیدمیولوژیک PDF HTML XML
Maryam Motamedi, Maleheh Soltani, Marzieh Amiri, Elham Memary, Alireza Baratloo 73-68

نامه به سردبیر

مراقبت های لازم در برخورد با بیماران مشکوک به هاری در بخش اورژانس PDF HTML XML
Mohammad Darvishi, Behnam Shokati, Ebrahim Karimi 45-44

گزارش کوتاه

پاسخ به یک فرضیه آزمون نشده: ناآگاهی محققان دلیل گرایش به مجلات نامعتبر PDF HTML XML
Mehdi Dadkhah, Mohammad Lagzian 78-74

گزارش مورد

تشنج بدنبال تجویز لیدوکایین حین انتوباسیون با توالی سریع؛ گزارش یک مورد PDF HTML XML
Majid Hajimaghsoudi, Faeze Zeinali, Mehrdad Mansory, Javad Seyedhosseini 82-79

آموزشی

عوارض متابولیکی حاد دیابت در بخش اورژانس PDF HTML XML
Anita Sabzghabaei, Sahar Mirbaha, Majid Shojaee 90-83