دوره 4, شماره 4 (1396)

پاییز (آذر)

ISSUE XML

فهرست مطالب

نامه به سردبیر

لزوم بررسی پایداری داروهای اورژانس پیش بیمارستانی در اقلیم های متفاوت PDF HTML XML
حمیدرضا آقابابائیان, محمد منیعی, صادق احمدی ماژین صفحات 142-140
اندازه گیری سطح فیبرینوژن در بیماران مبتلا به ترومای لگن PDF HTML XML
مهرداد اسماعیلیان, داود محمدی, مهدی نصر اصفهانی, مجید زمانی صفحات 145-143

مقاله اصیل

مواجهه شغلی با وسایل تیز و برنده در پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی؛ یک مطالعه اپیدمیولوژیک PDF HTML XML
حمیدرضا آقابابائیان, سید احمد موسوی, مریم دستورپور, نسیم کامیار, مینا فرخیان, بهزاد مصفا, احسان بهرامپور, صادق احمدی ماژین صفحات 152-146
شیوع تاکی دیس ریتمی در بیماران مبتلا به حمله حاد بیماری مزمن انسداد ریه در بخش اورژانس؛ یک مطالعه مقطعی PDF HTML XML
سید ابوذر فخر موسوی, سید مهدی ضیا ضیابری, سروش فلزی نصیری, جوانه جعفرشاد صفحات 157-153
میزان رعایت حریم بیماران بستری شده در بخش اورژانس بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اراک؛ یک مطالعه مقطعی PDF HTML XML
مهدی هرورانی, عبدالقادر پاک نیت, علی جدیدی, هاجر صادقی, پوران وروانی فراهانی, محمد گلی طالب, مسعود بساطی, مهدی صفرآبادی صفحات 163-158
مقایسه دو روش کوخر و هیپوکراتیک تعدیل شده در جااندازی دررفتگی قدامی شانه؛ یک مطالعه نیمه تجربی PDF HTML XML
ایرج گلی خطیر, سید محمد حسینی نژاد, زهرا نوری قارن سرایی, فرزاد بزرگی, فاطمه جهانیان, حامد امینی آهی دشتی, سید حسین منتظر صفحات 168-164
میزان تجویز آنتی بیوتیک پروفیلاکسی در زخم های تروماتیک ساده درمان شده در بخش اورژانس PDF HTML XML
حامد بصیر غفوری, نادر توکلی, محمد رضا یاسین زاده, نیلوفر اباذریان, امیر نویانی, مهدی آزرم نیا صفحات 173-169
برقراری راه هوایی به روش جاگذاری لارنژیال تیوب در مقایسه با کامبی تیوب توسط دستیاران طب اورژانس بر روی مولاژ آموزشی PDF HTML XML
حمیدرضا مرتضی بگی, امیر غفارزاد, ملک سادات نعیمی صفحات 179-174