دوره 6 (شماره پیوسته) سال 98-1397

ISSUE XML

فهرست مطالب

مقاله اصیل

بررسی امکان پذیری پزشکی از راه دور در حوادث: مطالعه مقطعی PDF HTML XML
مهدیه نژادشفیعی, کامبیز بهاء الدینی, محمود نکویی مقدم

نامه به سردبیر

مروری بر مقاله با عنوان "مقایسه روش بخیه با چسب مايع بافتی در ترميم زخم های صورت اطفال؛ یک مطالعه مورد شاهدی" PDF HTML XML
راضیه سادات موسوی رکن آبادی e1

گزارش کوتاه

یافته های لام خون محیطی در بیماران مشکوک به سپسیس و ارتباط آن با تشخیص نهایی در بیماران بستری در بخش اورژانس PDF HTML XML
راما بزرگمهر, سید مجتبی نکوقدم, علیرضا فاطمی, الهام کیخا e2