دوره 6 (شماره پیوسته) سال 98-1397

ISSUE XML

فهرست مطالب

مقاله اصیل

بررسی امکان پذیری پزشکی از راه دور در حوادث: مطالعه مقطعی PDF HTML XML
مهدیه نژادشفیعی, کامبیز بهاء الدینی, محمود نکویی مقدم e3
بررسی تغییرات علایم حیاتی مصدومان ترومای مولتیپل دچار شکستگی اندام و یا لگن پس از احیا با توجه به دریافت یا عدم دریافت مسکن وریدی PDF HTML XML
شهرام پایدار, علی طاهری اکردی, زهرا شایان, لیلا شایان, فاطمه موسوی, حسین علی خلیلی e5
بررسی اثرگذاری کلار گردنی در بروز ضایعات دائمی ستون فقرات گردنی پس از تروما PDF HTML XML
نسرین شاهی قره داغلو e6
بررسی نیازها و چالش‌های وجود متخصص طب اورژانس در یک بیمارستان آموزشی; یک مطالعه کیفی PDF HTML XML
غلامرضا معصومی, میثم اشرفی, آرزو دهقانی, امیر نویانی e8
بررسی وضعیت شناختی بیماران یک سال پس از آسیب تروماتیک خفیف مغزی: یک مطالعه موردی – شاهدی PDF HTML XML
محدثه مظفری, سید ابوالقاسم مهری نژاد, مهر انگیز پیوسته گر, مسعود ثقفی نیا, سیامک سلطانی e9
بررسی میزان آگاهی و عملکرد تکنسین های اورژانس پیش بیمارستانی در خصوص شاخص های اقدامات حیاتی قلبی پیشرفته؛ یک مطالعه مقطعی PDF HTML XML
پروین کاشانی, محمد منوچهری فر, پریسا سهرابی e10
بررسی وضعیت فرسودگی شغلی در پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی شاهرود؛ یک مطالعه مقطعی PDF HTML XML
آصف مرادچله, امیر نویانی, سید میثم یکه سادات, آرش صید آبادی, شیما عزیزالدین, حسین امیری لرگانی, لطیفه سیدزاده گوکلان e11
بررسی علل بستری بیش از 24 ساعت در بخش اورژانس بیمارستان امام حسین (ع) تهران در سال 1396؛ یک مطالعه مقطعی PDF HTML XML
علیا کلانتر هرمزی, حمید کریمان, حمیدرضا حاتم آبادی e12
بررسی علل مراجعه مکرر به اورژانس بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ایران؛ یک مطالعه توصیفی- مقطعی PDF HTML XML
علی بیداری, رضا مصدق, فاطمه محمدی, مهدی رضایی, کامران ربوبیت e13
نحوه ی برخورد دستیاران با بیماران مبتلا به کاهش سطح هوشیاری در بخش اورژانس؛ یک ممیزی بالینی PDF HTML XML
بهروز هاشمی, روفیا واحدیان, محمد مهدی فروزانفر, سحر میربها e14
میزان تبعیت از دستورالعمل انجمن قلب آمریکا در مواجهه با تاکی/برادی دیس ریتمی در بخش اورژانس؛ یک مطالعه مقطعی PDF HTML XML
محمدمهدی فروزان فر, امیررضا نثاری e15
ریسک فاکتورهای سی تی اسکن غیرنرمال در بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس به دنبال تشنج؛ یک مطالعه مقطعی PDF HTML XML
محمدمهدی فروزان فر, شایان باقری حریری e16

نامه به سردبیر

مروری بر مقاله با عنوان "مقایسه روش بخیه با چسب مايع بافتی در ترميم زخم های صورت اطفال؛ یک مطالعه مورد شاهدی" PDF HTML XML
راضیه سادات موسوی رکن آبادی e1

گزارش کوتاه

یافته های لام خون محیطی در بیماران مشکوک به سپسیس و ارتباط آن با تشخیص نهایی در بیماران بستری در بخش اورژانس PDF HTML XML
راما بزرگمهر, سید مجتبی نکوقدم, علیرضا فاطمی, الهام کیخا e2
بررسی میزان خشونت و پرخاشگری علیه پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی؛ یک مطالعه مقطعی PDF HTML XML
سجاد احمدی, غلامرضا فریداعلایی, رضا پیوندی, مهری علویانی e4

گزارش مورد

مدیریت ترومای نافذ ناشی از جسم خارجی قفسه سینه؛ گزارش یک مورد HTML PDF XML
فاطمه رسولی, آرش صفایی, عاطفه عبدالهی e7