دوره 7 (شماره پیوسته) سال 99-1398

ISSUE XML

فهرست مطالب

روزنگار کرونا ویروس

روزنگار اپیدمیولوژی ایران در اپیدمی کرونا ویروس؛ 2 فروردین 1399 PDF XML
کمیته اپیدمیولوژی کووید-19، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی e2
روزنگار اپیدمیولوژی ایران در اپیدمی کرونا ویروس؛ 3 فروردین 1399 PDF XML
کمیته اپیدمیولوژی کووید-19، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی e3
روزنگار اپیدمیولوژی ایران در اپیدمی کرونا ویروس؛ 4 فروردین 1399 PDF XML
کمیته اپیدمیولوژی کووید-19، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی e4
روزنگار اپیدمیولوژی ایران در اپیدمی کرونا ویروس؛ 6 فروردین 1399 PDF XML
و آموزش پزشکی کمیته اپیدمیولوژی کووید-19، وزارت بهداشت درمان e6

مقاله اصیل

علل بستری مجدد در بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس؛ یک مطالعه مقطعی PDF HTML XML
حمید کریمان, علی شهرامی, سعیده نیک انجام e5

گزارش مورد

انسداد روده ناشی از بزوار، بررسی 19 مورد PDF HTML XML
مجید صمصامی, جواد زبرجدی باقرپور, محمد رضا نیک شعار, سهیل باقریان لمراسکی e1