مقایسه میزان رضایتمندی مراجعین اورژانس مرکز شهدای تجریش قبل و بعد از استقرار طرح تحول نظام سلامت

Behrouz Hashemi, Alireza Baratloo, Mohammad Mehdi Forouzafar, Maryam Motamedi, Mohammadreza Tarkhorani
936

دیده شده


چکیده

مقدمه: سرانجام طرح تحول نظام سلامت بعد از مدت‌ها بحث و بررسی در تاریخ 15 اردیبهشت 1393 در بیمارستان شهدای تجریش به طور همزمان با سایر بیمارستان های کشور به اجراء در آمد. این مطالعه با هدف مقایسه میزان رضایتمندی مراجعین بخش اورژانس مرکز شهدای تجریش، قبل و بعد از طرح تحول نظام سلامت طراحی گردیده است. روش کار: مطالعه حاضر یک پژوهش مقطعی می باشد که با ارزیابی نتایج حاصل از پرسشنامه های تکمیل شده توسط مراجعین بخش اورژانس مرکز شهدای تجریش در یک دوره 6 ماهه قبل و یک دوره 6 ماهه بعد از آغاز طرح تحول نظام سلامت انجام گرفته است. پرسشنامه های مورد استفاده شامل چک لیستهای استاندارد وزارت بهداشت جهت سنجش میزان رضایتمندی بود. يافته ها: در پژوهش حاضر داده های حاصل از نظرسنجی 3665 بیمار مورد ارزیابی قرار گرفت. در دوره پس از اجرای طرح، میزان رضایتمندی در خصوص ارائه آموزش های قبل از ترخیص (0/03=p)، وضعیت اتاق های بستری (0/0002=p)، نظافت سرویس های بهداشتی (0/007=p)، انجام به موقع ویزیت پزشکان (0/04=p)، صرف دقت و زمان برای معاینه (0/007=p)، توصیه در خصوص بهبودی و بهزیستی بیمار (0/01=p)، احساس اطمینان خاطر و نتیجه مطلوب (0/03=p)، وضعیت رسیدگی به امور مالی (0/03=p) و میزان رعایت موازین شرعی و اصول اخلاقی (0/01=p) به طور چشمگیری کاهش یافته بود. نتيجه گيری: بر اساس نتایج مطالعه حاضر، پس از اجرای طرح تحول سلامت رضایتمندی از ارائه آموزش های قبل از ترخیص، وضعیت اتاق های بستری، نظافت سرویس های بهداشتی، ویزیت به موقع پزشکان، صرف دقت و زمان برای معاینه، توصیه های در خصوص بهبودی و بهزیستی بیمار، وضعیت رسیدگی به امور مالی و همچنین میزان رعایت موازین شرعی و اصول اخلاقی به طور معنی داری کاهش یافته بود.

موضوع

نظام سلامت، بخش اورژانس، رضایتمندی

مراجع

akhondzade R. Health system transformation project, an opportunity or a threat for doctors (Editorial). Anesthesiol Pain. 2014;5(1):1-2.

Haghdoost AA, Mehrolhassani MH, Khajehkazemi R, Fallah MS , * DR. Monitoring Indicators of Iranian Health System Reform Plan. Hakim. 2013;16(3):171-81. [Persian].

Mastaneh Z, MOUSELI L. Health information position in new reform of American health care system. Health Inf Manag. 2011;8(17):97-101. [Persian].

Nabipour I. Megatrend analaysis of the health policies of I.R.Iran. Iran South Med J. 2014;17(5):1007-30. [Persian].

Hatamabadi H, Alimohammadi H. Reasons for long-stay admission in a typical overcrowded emergency of a teaching hospital in Tehran capital city. Pajoohandeh Journal. 2008;13(1):71-5.

Bankauskaite V, Saarelma O. Why are people dissatisfied with medical care services in Lithuania? A qualitative study using responses to open-ended questions. Int J Qual Health Care. 2003;15(1):23-9.

Rahmati F, Gholamalipoor H, Hashemi B, Forouzanfar MM, Hosseini F. The Reasons of Emergency Department Patients’ Dissatisfaction. Iran J Emerg Med. 2015;2(2):59-63. [Persian].

Wright G, Causey S, Dienemann J, Guiton P, Coleman FS, Nussbaum M. Patient satisfaction with nursing care in an urban and suburban emergency department. J Nurs Adm. 2013;43(10):502-8.

Soleimanpour H, Gholipouri C, Salarilak S, et al. Emergency department patient satisfaction survey in Imam Reza Hospital, Tabriz, Iran. Int J Emerg Med. 2011;4(1):2.

Trzeciak S, Rivers E. Emergency department overcrowding in the United States: an emerging threat to patient safety and public health. Emerg Med J. 2003;20(5):402-5.

Zarei E, Daneshkohan A, Pouragha B, Marzban S, Arab M. An Empirical study of the Impact of Service Quality on patient Satisfaction in private Hospitals, Iran. Global J Health Sci. 2014;7(1):1-9.

Stimpfel AW, Sloane DM, Aiken LH. The longer the shifts for hospital nurses, the higher the levels of burnout and patient dissatisfaction. Health Aff (Millwood). 2012;31(11):2501-9.
DOI: https://doi.org/10.22037/ijem.v2i3.9307

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


افزودن نظر