تازه های علمی کرونا ویروس ها در سازمان بهداشت جهانی؛ (16) گروه اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و کرمان