گزارش یک مورد مرگ ناشی از هماتوم رتروپریتونئال به دنبال شالدون گذاری ورید فمورال: یک گزارش موردی

خسرو ایازی, جواد زبرجدی باقرپور, حامد طهماسبی, بهزاد نعمتی هنر
6

دیده شده


چکیده

کاتتریزاسیون ورید فمورال برای انجام دیالیز یکی از شایع ترین دسترسی های وریدی است. عوارض مختلفی از جمله خونریزی و آسیب های شریانی و فیستول شریانی وریدی برای این روش گزارش شده است. یکی از عوارض نادر ولی کشنده این روش هماتوم رتروپریتونئال ناشی از آسیب دیواره ورید است. مهمترین نکته در پیشگیری از ایجاد این عوارض تکنیک مناسب قرار دادن کاتتر است. در این مطالعه ما به معرفی یک مورد مرگ ناشی از عارضه بسیار نادر و بالقوه کشنده این تکنیک یعنی هماتوم رتروپریتونال می پردازیم.

 

مراجع

Trerotola, S.O., Hemodialysis catheter placement and management. Radiology, 2000. 215(3): p. 651-658.

Stolic, R.V. and S.P. Milojevic, Laceration of the iliac vein in a patient with a femoral catheter for hemodialysis. International journal of nephrology, 2011. 2011.

Shaldon, S., L. Chiandussi, and B. Higgs, Haemodialysis by percutaneous catheterisation of the femoral artery and vein with regional heparinisation. The Lancet, 1961. 278(7207): p. 857-859.

Stolić, R., et al., Central venous catheter for hemodialysis: Current problems. Praxis medica, 2005. 33(1-2): p. 55-58.

Sharp, K., et al., Diagnosis and management of retroperitoneal hematomas after femoral vein cannulation for hemodialysis. Surgery, 1984. 95(1): p. 90-95.

Reddan, D., et al., National profile of practice patterns for hemodialysis vascular access in the United States. Journal of the American Society of Nephrology, 2002. 13(8): p. 2117-2124.

Ončevski, A., P. Dejanov, and V. Gerasimovska, Our experience with vascular approach to hemodialysis. Mak Med Pregled, 2001. 55(suppl 49): p. 148-58.

Kjellstrand, C., et al., Complications of percutaneous femoral vein catheterizations for hemodialysis. Clinical nephrology, 1975. 4(1): p. 37-40.

Mickley, V., Central venous catheters: many questions, few answers. Nephrology Dialysis Transplantation, 2002. 17(8): p. 1368-1373.

Jefferys, A., J.S. Chow, and M.G. SURANYI, Acute vascular access catheters for haemodialysis: complications limiting technique survival. Nephrology, 2003. 8(1): p. 16-20.

Fuchs, H., et al., Percutaneous puncture of the femoral vein for haemodialysis: report of 5000 punctures (author's transl). Deutsche medizinische Wochenschrift (1946), 1977. 102(36): p. 1280-1284.
DOI: https://doi.org/10.22037/ijem.v7i1.30040

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


افزودن نظر