ریسک فاکتورهای سی تی اسکن غیرنرمال در بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس به دنبال تشنج؛ یک مطالعه مقطعی

محمدمهدی فروزان فر, شایان باقری حریری
2

دیده شده


چکیده

مقدمه: نیاز به انجام تصویر برداری مغزی برای بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس به دنبال تشنج از سوالات مهم پیش روی متخصصین طب اورژانس است. این مطالعه با هدف ارزیابی ریسک فاکتورهای سی‌تی‌اسکن غیر نرمال در بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس به دنبال تشنج طراحی شده است. روش‌ کار: این مطالعه مقطعی بر روی بیماران مبتلا به تشنج مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان شهدای تجریش از فروردین سال 1396 تا اسفند سال 1397 با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس صورت پذیرفت. اطلاعات دموگرافیک و فاکتورهای احتمالی مرتبط با وجود یافته های پاتولوژیک مغزی بیماران جمع آوری و ارتباط آنها با یافته های سی تی اسکن، که برای تمامی بیماران انجام شد، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج: 352 بیمار با میانگین سنی 30/22±99/34 (6 ماه تا 95) سال مورد مطالعه قرار گرفتند (8/58 درصد مرد). بیشتر افراد مورد بررسی (9/40%) تحصیلاتی زیر دیپلم  داشتند. 164 (6/46%)  نفر از بیماران سابقه تشنج از دوران کودکی یا به صورت مادرزادی را داشتند و 86 (4/24%) نفر سابقه خانوادگی تشنج داشتند. 1/51 درصد داروی ضد تشنج دریافت می‌کردند و 8/31 درصد مصرف منظم دارو داشتند. بی خوابی اخیر با فراوانی 174 (4/49%) مورد و انجام فعالیت سنگین پیش از تشنج با فراوانی 11 (1/3%) مورد به ترتیب بیشترین و کمترین فراوانی را در بین فاکتورهای مستعد کننده تشنج داشتند. 138 (2/39 درصد) نفر از بیماران دارای حداقل یک یافته پاتولوژیک در تصویر برداری مغزی بودند. شایع ترین یافته ها به ترتیب خونریزی زیر دورا (1/7 درصد) و تومرهای مغزی (8/6 درصد) بودند. بر این اساس همبستگی معنی داری بین سن بالای 40 سال (001/0 > p)، حالت خوابیده هنگام تشنج (001/0 > p)، سابقه مثبت تشنج در کودکی (001/0 > p)، سابقه مثبت خانوادگی تشنج (001/0 > p)، مصرف یا قطع داروی ضد تشنج (001/0 > p)، ضربه به سر حاد (001/0 > p)، مصرف داروی ضد انعقاد (001/0 > p)، وجود تب (001/0 > p)، سابقه مثبت بدخیمی (001/0 > p)، تشنج فوکال (001/0 > p)، و سردرد (003/0 = p) و امکان وجود یافته مثبت در سی تی مغز مشاهده شد. ولی ارتباط آماری معنی‌داری بین متغیرهای جنس، زمان بروز تشنج، تحصیلات، سومصرف مواد، وجود فاکتور تحریک کننده تشنج، اختلال عصبی موضعی، کاهش سطح هوشیاری با وجود یافته پاتولوژیک در سی تی اسکن مغزی وجود نداشت. نتیجه گیری: بر اساس یافته های مطالعه حاضر به نظر می رسد که شاید بتوان با استفاده از یک سری معیار های بالینی احتمال وجود ضایعه پاتولوژیک در سی تی اسکن بیماران مبتلا به تشنج را پیشگویی نمود و از انجام تصویر برداری مغزی در موارد با احتمال پایین خودداری نمود.


مراجع

Ahmadzadeh KL, Bhardwaj V, Johnson SA, Kane KE. Pediatric stroke presenting as a seizure. Case reports in emergency medicine. 2014;2014:ID 838537.

Al-Rumayyan AR, Abolfotouh MA. Prevalence and prediction of abnormal CT scan in pediatric patients presenting with a first seizure. Neurosciences (Riyadh). 2012;17(4):352-6.

Hauser WA, Beghi E. First seizure definitions and worldwide incidence and mortality. Epilepsia. 2008;49:8-12.

Aprahamian N, Harper M, Prabhu S, Monuteaux M, Sadiq Z, Torres A, et al. Pediatric first time non-febrile seizure with focal manifestations: is emergent imaging indicated? Seizure. 2014;23(9):740-5.

Asgari A. Pathophysiology of epilepsy. Acta Persica Pathophysiologica. 2016;1:e07.

Eghbalian F, Rasuli B, Monsef F. Frequency, causes, and findings of brain CT scans of neonatal seizure at Besat hospital, Hamadan, Iran. Iranian journal of child neurology. 2015;9(1):56.

Camfield P, Camfield C. Febrile seizures and genetic epilepsy with febrile seizures plus (GEFS+). Epileptic Disorders. 2015;17(2):124-33.

Myers KA, Scheffer IE, Berkovic SF, Commission IG. Genetic literacy series: genetic epilepsy with febrile seizures plus. Epileptic Disorders. 2018;20(4):232-8.

Beghi E, Giussani G. Aging and the Epidemiology of Epilepsy. Neuroepidemiology. 2018;51(3-4):216-23.

Wang Y, Chen ES, Leppik I, Pakhomov S, Sarkar IN, Melton GB. Identifying family history and substance use associations for adult epilepsy from the electronic health record. AMIA Summits on Translational Science Proceedings. 2016;2016:250.

DeGrauw X, Thurman D, Xu L, Kancherla V, DeGrauw T. Epidemiology of traumatic brain injury-associated epilepsy and early use of anti-epilepsy drugs: An analysis of insurance claims data, 2004–2014. Epilepsy research. 2018;146:41-9.

Zhao Y, Li X, Zhang K, Tong T, Cui R. The progress of epilepsy after stroke. Current neuropharmacology. 2018;16(1):71-8.

Subota A, Pham T, Jette N, Sauro K, Lorenzetti D, Holroyd‐Leduc J. The association between dementia and epilepsy: A systematic review and meta‐analysis. Epilepsia. 2017;58(6):962-72.

Sharawat IK, Singh J, Dawman L, Singh A. Evaluation of risk factors associated with first episode febrile seizure. Journal of clinical and diagnostic research: JCDR. 2016;10(5):SC10.

Ahmed SN, Spencer SS. An Approach to the Evaluation of a Patient for Seizures and Epilepsy. WMJ-MADISON-. 2004;103(1):49-55.

Krumholz A, Wiebe S, Gronseth G, Shinnar S, Levisohn P, Ting T, et al. Practice Parameter: Evaluating an apparent unprovoked first seizure in adults (an evidence-based review):[RETIRED]: Report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology and the American Epilepsy Society. Neurology. 2007;69(21):1996-2007.

Hirsch L, Arif H. Neuroimaging in the evaluation of seizures and epilepsy. UpToDate, Pedley, TA (Ed), UpToDate, Waltham, MA Accessed. 2018;8(10).

Herman ST, Abend NS, Bleck TP, Chapman KE, Drislane FW, Emerson RG, et al. Consensus statement on continuous EEG in critically ill adults and children, part I: indications. Journal of clinical neurophysiology: official publication of the American Electroencephalographic Society. 2015;32(2):87.

Goldberg I, Neufeld M, Auriel E, Gandelman‐Marton R. Utility of hospitalization following a first unprovoked seizure. Acta Neurologica Scandinavica. 2013;128(1):61-4.

Goldwasser T, Bressan S, Oakley E, Arpone M, Babl FE. Use of sedation in children receiving computed tomography after head injuries. European Journal of Emergency Medicine. 2015;22(6):413-8.

Austein F, Huhndorf M, Meyne J, Laufs H, Jansen O, Lindner T. Advanced CT for diagnosis of seizure-related stroke mimics. European radiology. 2018;28(5):1791-800.

Singh A, Singh BP, Garewal A. CT Scan Findings in Patients with Seizures in Nothern Chhattisgarh: A Retrospective Study. Journal of Evidence based Medicine and Healthcare. 2015;2(36):5555-62.

Vitaliti G, Castagno E, Ricceri F, Urbino A, Di Pianella AV, Lubrano R, et al. Epidemiology and diagnostic and therapeutic management of febrile seizures in the Italian pediatric emergency departments: A prospective observational study. Epilepsy research. 2017;129:79-85.

Strobel AM, Gill VS, Witting MD, Teshome G. Emergent diagnostic testing for pediatric nonfebrile seizures. The American journal of emergency medicine. 2015;33(9):1261-4.

Kvam KA, Douglas VC, Whetstone WD, Josephson SA, Betjemann JP. Yield of Emergent CT in Patients With Epilepsy Presenting With a Seizure. The Neurohospitalist. 2019;9(2):71-8.

Bahrami P, Farhadi A, Movahedi Y. Frequency of seizure causes in patients referred to neurology clinic in Khorramabad city. Yafteh. 2014;16(2):24-31.

Fiest KM, Sauro KM, Wiebe S, Patten SB, Kwon C-S, Dykeman J, et al. Prevalence and incidence of epilepsy: a systematic review and meta-analysis of international studies. Neurology. 2017;88(3):296-303.

Farghaly WM, Elhamed MAA, Hassan EM, Soliman WT, Yhia MA, Hamdy NA. Prevalence of childhood and adolescence epilepsy in Upper Egypt (desert areas). The Egyptian journal of neurology, psychiatry and neurosurgery. 2018;54(1):34.

Pandey S, Garg RK, Malhotra HS, Uniyal R, Kumar N. Atypical frontal lobe seizure as the first manifestation of gall-bladder cancer: a case report. BMC neurology. 2019;19(1):95.

Sogaro-Robinson C, Lacombe VA, Reed SM, Balkrishnan R. Factors predictive of abnormal results for computed tomography of the head in horses affected by neurologic disorders: 57 cases (2001–2007). Journal of the American Veterinary Medical Association. 2009;235(2):176-83.

Rizvi S, Ladino LD, Hernandez-Ronquillo L, Téllez-Zenteno JF. Epidemiology of early stages of epilepsy: Risk of seizure recurrence after a first seizure. Seizure. 2017;49:46-53.

Seinfeld SA, Pellock JM, Kjeldsen MJ, Nakken KO, Corey LA. Epilepsy after Febrile Seizures: twins suggest genetic influence. Pediatric neurology. 2016;55:14-6.

Singhi PD, Dinakaran J, Khandelwal N, Singhi SC. One vs. Two Years of Anti‐epileptic Therapy in Children with Single Small Enhancing CT Lesions. Journal of tropical pediatrics. 2003;49(5):274-8.

Smith RAJ, Poland N, Cope S. A seizure-induced T8 burst fracture re-presenting as an acute abdomen. Case Reports. 2017;2017:bcr-2017-220346.

Pagni C, Zenga F. Posttraumatic epilepsy with special emphasis on prophylaxis and prevention. Re-Engineering of the Damaged Brain and Spinal Cord: Springer; 2005. p. 27-34.

Saeidi M, Nikkhah K, Jafari R. The frequency of seizures in patients first admitted to the neurological emergency. Med J Mashhad Univ Med Sci. 2006;34(19):397-400.

YosefzadehChabok S, Kazem-Nejad E, Safaee M, Behzadnia H, Haghparast M, MohtashamAmiri Z, et al. Variability of Phenytoin Serum Level in prophylaxis of Seizures in TBI Patients. Alborz University Medical Journal. 2012;1(4):187-92.

Takami Y, Satake E, Ban H. Risk of seizure recurrence after a first unprovoked seizure in childhood. No to hattatsu= Brain and development. 2015;47(6):427-32.

Ahmadi Ahangar A, Izadpanah F, Aghajanipour A, Baay M. Etiology Of Seizure Disorder In Cases Admitted To Emergency Department Of Ayatollah Roohani Hospital In Babol, Iran (2009-2011). Journal of Babol University of Medical Sciences 2013;15(2):102-8.

DeLorenzo R, Hauser W, Towne A, Boggs J, Pellock J, Penberthy L, et al. A prospective, population-based epidemiologic study of status epilepticus in Richmond, Virginia. Neurology. 1996;46(4):1029-35.

Riviello JJ, Ashwal S, Hirtz D, Glauser T, Ballaban-Gil K, Kelley K, et al. Practice parameter: diagnostic assessment of the child with status epilepticus (an evidence-based review): report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology and the Practice Committee of the Child Neurology Society. Neurology. 2006;67(9):1542-5
DOI: https://doi.org/10.22037/ijem.v6i1.28594

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


افزودن نظر