یافته‌های سی‌تی‌اسکن در کودکان مراجعه کننده به بخش اورژانس با ترومای سر؛ یک مطالعه مقطعی