یافته‌های سی‌تی‌اسکن در کودکان مراجعه کننده به بخش اورژانس با ترومای سر؛ یک مطالعه مقطعی

رسول سلیمی, ابراهیم جلیلی, نرگس ادوای, زهرا صناعی
7

دیده شده


چکیده

چکیده:

مقدمه: آسیب به سر یکی از بزرگ­ترین دلایل مرگ و ناتوانی در اثر آسیب است. با توجه به صنعتی شدن و فراهم آمدن امکانات تفریحی و ورزشی روزافزون در شهرها و روستاها، این مشکل نیز نسبت به گذشته در کودکان افزایش داشته است. لذا این مطالعه به منظور بررسی یافته‌های سی‌تی‌اسکن در کودکان مراجعه کننده به بخش اورژانس با ترومای مینور سر انجام گرفت.

روش‌ها: در این مطالعه مقطعی، کلیه کودکان ترومای سر مینور که به بخش اورژانس بیمارستان بعثت همدان طی ..... تا ..... مراجعه نموده بودند و شرایط ورود به مطالعه را داشتند، از نظر متغیرهای دموگرافیک، علت و پیامدهای تروما و یافته­های سی­تی­اسکن سر مورد بررسی قرار گرفتند. داده­های گردآوری شده در چک لیست محقق ساخته ثبت و با نرم ­افزارSPSS  نسخه 22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: 248 نفر، با میانگین سنی 30/4 ± 38/5 سال مورد بررسی قرار گرفتند (8/63 درصد پسر). سقوط (0/69 درصد) و تصادفات (6/20 درصد) به ترتیب دو علت اصلی ترومای سر بودند. بیشتر یافته­های سی‌تی‌اسکن در کودکان تحت سی‌تی‌اسکن به دنبال ترومای مینور سر طبیعی (9/89 درصد) بود و بیش­ترین یافته غیر طبیعی مربوط به شکستگی (4/4 درصد) بود. اکثر بیماران (8/75 درصد) با حال عمومی خوب از اورژانس ترخیص شده بودند و 21 بیمار (5/8 درصد) در سایر بخش ها بستری شدند. بیش­تر کودکان(7/88 درصد) GCS طبیعی داشتند. پیامد نهایی بیمار با علت آسیب و GCS بیمار ارتباط معنادار داشت (01/0>p). همچنین یافته­های سی تی اسکن با GCS بیماران ارتباط معنادار داشت (01/0>p).

نتيجه‌گيري: نتایج این مطالعه نشان داد که شایع­­ترین علت آسیب سقوط بوده است. در اکثر بیماران GCS و سی تی اسکن طبیعی گزارش شد. شایع­ترین یافته غیر طبیعی نیز شکستگی بود. یک ارتباط معنادار بین پیامد نهایی بیمار با علت آسیب و GCS وجود داشت. همچنین GCS بیماران نیز با یافته­های سی تی اسکن مرتبط بود.


کلید واژه‌ها

جراحت سر؛توموگرافی؛ خدمات پزشکی اورژانس؛ کودک

مراجع

Yaghoobi Notash A, Yaghoobi Notash A, Ahmadi Amoli H, Borna L, Yaghoobi Notash A. Evaluation of trauma patterns and their related factors in Besat Hospital in Sanandaj in 2012. Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences. 2014;19(1):99-107.

Hoseini Nejad M, Roodbari SA, Yousef zadeh Chabok S, Rezaie Kalaj S, Kazamnejad E, Ghomashpasand B. Evaluation of the Relationship between Pulsatility Index and Prognosis of the patients with moderate head trauma. Journal of Guilan University of Medical Sciences. 2012;21(84):47-55.

Samadi Rad B, Zinelli A, Shakeri Boyle M, Ashrafian Bonab F. Brainstem Autopsy Findings in Head Trauma and Comparison with Computed Tomography Findings in the Brain Trauma Unit. Forensic Medicine. 2008;14(2):99-104.

Pickett W, Ardern C, Brison RJ. A population-based study of potential brain injuries requiring emergency care. Cmaj. 2001;165(3):288-92.

Luerssen TG, Klauber MR, Marshall LF. Outcome from head injury related to patient'age: A longitudinal prospective study of adult and pediatric head injury. Journal of neurosurgery. 1988;68(3):409-16.

Sayed Hussain S, Hamid Reza GF, Hamed A, Amir Hossein M, Mahdi R. Agreement Analysis of Brain CT Scan findings Read by Emergency Medicine and Radiology Physicians in Patients with Head Trauma. Forensic Medicine. 2012;1(1):48-53.

Hoseini Nejad M, Roodbari S, Yousef zadeh Chabok S, Rezaie Kalaj S, Kazamnejad E, Ghomashpasand B. Evaluation of the Relationship between Pulsatility Index and Prognosis of the patients with moderate head trauma. Journal of Guilan University of Medical Sciences. 2012;21(84):47-55.

Bazarian JJ, Mcclung J, Shah MN, Ting Cheng Y, Flesher W, Kraus J. Mild traumatic brain injury in the United States, 1998–2000. Brain injury. 2005;19(2):85-91.

Schutzman SA, Barnes P, Duhaime A-C, Greenes D, Homer C, Jaffe D, et al. Evaluation and management of children younger than two years old with apparently minor head trauma: proposed guidelines. Pediatrics. 2001;107(5):983-93.

Osmond MH, Klassen TP, Wells GA, Correll R, Jarvis A, Joubert G, et al. CATCH: a clinical decision rule for the use of computed tomography in children with minor head injury. Cmaj. 2010;182(4):341-8.

Müller K, Townend W, Biasca N, Undén J, Waterloo K, Romner B, et al. S100B serum level predicts computed tomography findings after minor head injury. Journal of Trauma and Acute Care Surgery. 2007;62(6):1452-6.

De Silva MJ, Roberts I, Perel P, Edwards P, Kenward MG, Fernandes J, et al. Patient outcome after traumatic brain injury in high-, middle-and low-income countries: analysis of data on 8927 patients in 46 countries. International journal of epidemiology. 2008;38(2):452-8.

Borg J, Holm L, Cassidy JD, Peloso P, Carroll L, Von Holst H, et al. Diagnostic procedures in mild traumatic brain injury: results of the WHO Collaborating Centre Task Force on Mild Traumatic Brain Injury. Journal of rehabilitation medicine. 2004;36(0):61-75.

Puvanachandra P, Hyder AA. The burden of traumatic brain injury in Asia: a call for research. Pak J Neurol Sci. 2009;4(1):27-32.

Fidan E, Cummings DD, Manole MD. A case of lenticulostriate stroke due to minor Closed Head Injury in a 2-year-old child: role of mineralizing angiopathy. Pediatric emergency care. 2018;34(12):e233-e5.

Carlsson S, af Geijerstam J-L. Management of mild traumatic injuries in emergency departments in Sweden: Evidence of a change in clinical practice. Journal of rehabilitation medicine. 2013;45(8):718-20.

Vos P, Alekseenko Y, Battistin L, Ehler E, Gerstenbrand F, Muresanu D, et al. Mild traumatic brain injury. European journal of neurology. 2012;19(2):191-8.

Shabiri E, Saeedi Brojeni HR, Rezai M, Janbakhshi A. Relationship between brain CT scan findings with level of consciousness, surgical findings and fate of patients with traumatic intracranial hemorrhage. Journal of kermanshah university of medical science. 2014;18(3):165-72.

Gülşen İ, Ak H, Karadaş S, Demır İ, Bulut MD, Yaycioğlu S. Indications of brain computed tomography scan in children younger than 3 years of age with minor head trauma. Emergency medicine international. 2014;2014.

Rutland-Brown W, Langlois JA, Thomas KE, Xi YL. Incidence of traumatic brain injury in the United States, 2003. The Journal of head trauma rehabilitation. 2006;21(6):544-8.

Yousefzadeh S, Ahmadi DM, Mohammadi MH, Dehnadi MA, Hemati H, Shaabani S. Epidemiology of Injuries and their Causes among Traumatic Patients Admitted into Poursina Hospital, Rasht (second half of the year 2005). 2007.

Zargar M, Modaghegh M-HS, Rezaishiraz H. Urban injuries in Tehran: demography of trauma patients and evaluation of trauma care. Injury. 2001;32(8):613-7.

Shivaji T, Lee A, Dougall N, McMillan T, Stark C. The epidemiology of hospital treated traumatic brain injury in Scotland. BMC neurology. 2014;14(1):2.

Byun CS, Park IH, Oh JH, Bae KS, Lee KH, Lee E. Epidemiology of trauma patients and analysis of 268 mortality cases: trends of a single center in Korea. Yonsei medical journal. 2015;56(1):220-6.

Feigin VL, Theadom A, Barker-Collo S, Starkey NJ, McPherson K, Kahan M, et al. Incidence of traumatic brain injury in New Zealand: a population-based study. The Lancet Neurology. 2013;12(1):53-64.

Di G, Liu H, Hu X, Chen S, Wang Z, Liu H. Clinical predictors of intracranial injuries on CT in infants younger than 2 years old with mild traumatic brain injury. Oncotarget. 2017;8(54):92615-20.

Mauritz W, Wilbacher I, Majdan M, Leitgeb J, Janciak I, Brazinova A, et al. Epidemiology, treatment and outcome of patients after severe traumatic brain injury in European regions with different economic status. The European Journal of Public Health. 2008;18(6):575-80.

Azizi A, Abdoli G. Mortality rates in Kermanshah province-2000. 2003.

Amani F, Habibzadeh S, Rostami K. Specifications of Traumatized Patients Referring to Fatemi Hospital of Ardabil, 2007-8. Journal of Ardabil University of Medical Sciences. 2009;9(1):13-22.

Zamani M, Esmailian M, Mirazimi MS, Ebrahimian M, Golshani K. Cause and final outcome of trauma in patients referred to the emergency department: a cross sectional study. Iranian journal of emergency medicine. 2014;1(1):22-7.

Quayle KS, Holmes JF, Kuppermann N. Epidemiology of blunt head trauma in children in US emergency departments. New England journal of medicine. 2014;371(20):1945-7.

Mock CN, Jurkovich GJ, Arreola-Risa C, Maier RV. Trauma mortality patterns in three nations at different economic levels: implications for global trauma system development. Journal of Trauma and Acute Care Surgery. 1998;44(5):804-14.
DOI: https://doi.org/10.22037/ijem.v7i1.28169

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


افزودن نظر