نحوه ی برخورد دستیاران با بیماران مبتلا به کاهش سطح هوشیاری در بخش اورژانس؛ یک ممیزی بالینی

بهروز هاشمی, روفیا واحدیان, محمد مهدی فروزانفر, سحر میربها
13

دیده شده


چکیده

مقدمه: کاهش سطح هوشیاری طیف وسیعی از مراجعات به بخش های اورژانس را به خود اختصاص داده است. هدف از این ممیزی بالینی ارزیابی نحوه ی برخورد دستیاران طب اورژانس با بیماران مبتلا به کاهش هوشیاری می باشد. روش کار: در این مطالعه مقطعی گذشته نگر، نحوه برخورد دستیاران با 400 مورد مبتلا به کاهش هوشیاری که در فاصله سالهای 1393 تا 1396 به بخش اورژانس سه بیمارستان آموزشی مراجعه کرده بودند از نظر میزان انطباق با گایدلاین های آموزش داده شده به آنها مورد بررسی قرار گرفت. انطباق کمتر از 70% به عنوان خیلی بد، بین 70 تا 80% بد، بین 80 تا 90% خوب و بالای 90% خیلی خوب در نظر گرفته شد. نتایج: بیشترین میزان انطباق (خیلی خوب) برخورد بالینی با گایدلاین مربوط به مانیتورینگ قلبی و پالس اکسیمتری (100‎%)، شمارش سلول های خونی (100‎%)، دادن آنتی بیوتیک به بیماران با درجه حرارت >38 درجه در 375 نفر (7/93‎%)، سی تی اسکن مغزی در 387 نفر (7/96‎%)، گرم کردن بیماران هیپوترم (100‎%)، کاتتریزاسیون ورید محیطی (100‎%)، اندازه گیری نبض (100‎%) و فشار خون در 398 نفر (45/99‎%). انطباق در مورد سنجش درصد اشباع اکسیژن 6/72‎% و در بازه بد بود. در خصوص ارزیابی نیاز به تیامین در بیماران نیازمند کوماکوکتل، شرح حال گیری در مورد سابقه مصرف الکل، اندازه گیری سطح مونواکسید کربن در بیماران با علت نامشخص، ابتلا به ایدز، بررسی عملکرد تیرویید، فوندوسکوپی و دادن استروئید به بیماران با درجه حرارت >38 درجه میزان انطباق عملکرد دستیاران بسیار بد بود. نتیجه گیری: به نظر می رسد با توجه به انطباق ضعیف عملکرد دستیاران مورد بررسی با گایدلاین های موجود، نیاز به دوره های بازآموزی و پایش مستمر عملکرد بالینی آنها ضروری باشد. شاید تکرار و تمرین در این خصوص و حتی تهیه چک لیست های کتبی برای پیشگیری از فراموشی برخی از ایتم های موجب ارتقاء کیفی برخورد دستیاران طب با بیماران مبتلا به کاهش سطح هوشیاری شود.

کلید واژه‌ها

کاهش سطح هوشیاری؛ ممیزی بالینی؛ اقدامات اولیه؛ گاید لاین های بالینی؛ دستیاران طب اورژانس

مراجع

Raicevic R, Jovicic A, Dimitrijevic R, Surbatovic M, Marenovic T. [Septic encephalopathy--prognostic value of the intensity of consciousness disorder to the outcome of sepsis]. Vojnosanit Pregl. 2001;58(2):151-6.

Pfadenhauer K, Rittner J, Stohr M. [Sepsis: impaired consciousness of unknown origin as the initial symptom. Clinical aspects and pathophysiology of septic encephalopathy. Comment on the contribution by S. Schwarz et al]. Nervenarzt. 1997;68(12):1008-9.

Hung TY, Seow VK, Chong CF, Wang TL, Chen CC. Gabapentin toxicity: an important cause of altered consciousness in patients with uraemia. BMJ Case Rep. 2009;2009.

Arieli R, Arieli Y, Daskalovic Y, Eynan M, Abramovich A. CNS oxygen toxicity in closed-circuit diving: signs and symptoms before loss of consciousness. Aviat Space Environ Med. 2006;77(11):1153-7.

Baitello AL, de Assis Cury F, Espada PC, Morioka RY, de Godoy JM. Mortality in patients with loss of consciousness at the scene of trauma. Int J Emerg Med. 2010;3(2):91-5.

Cucchiara BL, Kasner SE, Wolk DA, Lyden PD, Knappertz VA, Ashwood T, et al. Early impairment in consciousness predicts mortality after hemispheric ischemic stroke. Crit Care Med. 2004;32(1):241-5.

Rogers G, O'Flynn N. NICE guideline: transient loss of consciousness (blackouts) in adults and young people. Br J Gen Pract. 2011;61(582):40-2.

Cooper PN, Westby M, Pitcher DW, Bullock I. Synopsis of the National Institute for Health and Clinical Excellence Guideline for management of transient loss of consciousness. Ann Intern Med. 2011;155(8):543-9.

Summaries for patients: management of transient loss of consciousness: National Institute for Health and Clinical Excellence guideline. Ann Intern Med. 2011;155(8):I38.

Kekec Z, Senol V, Koc F, Seydaoglu G. . Int J Neurosci. 2008;118(5):609-17.

Rivkin AM, Chawla S. Epoetin alfa for the Treatment of Combination Therapy–Induced Hemolytic Anemia in Patients Infected with Hepatitis C Virus. Pharmacotherapy: The Journal of Human Pharmacology and Drug Therapy. 2005;25(6):862-75.

Zehtabchi S, Abdel Baki SG, Omurtag A, Sinert R, Chari G, Malhotra S, et al. Prevalence of non-convulsive seizure and other electroencephalographic abnormalities in ED patients with altered mental status. Am J Emerg Med. 2013;31(11):1578-82.

Leong LB, Jian KH, Vasu A, Seow E. Prospective study of patients with altered mental status: clinical features and outcome. Int J Emerg Med. 2008;1(3):179-82.
DOI: https://doi.org/10.22037/ijem.v6i1.27914

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


افزودن نظر