شواهد نقد شده در زمینه مدیریت اولیه بيماران دچار مولتیپل تروما با خونريزي شدید در بخش اورژانس؛ یک مطالعه مروری نظام مند