تاثیر سیستم اتوماتیک و بازیابی وسایل و تجهیزات مصرفی بر فرایند گردش کار در اورژانس بیمارستان حضرت رسول تهران در سال 1397

محسن عباسی, زهرا سبزه نوقابی, عباس عبادی, مریم مقیمیان
1

دیده شده


چکیده

مقدمه: در حال حاضر با توجه به محدودیت منابع مالی سیستم خدمات بهداشتی درمانی نیز به عنوان یک صنعت، نیاز به ارائه خدمات حیاتی بدون کوچک ترین هدر رفت زمان و منابع دارد و یکی از این موارد تهیه وسایل و تجهیزات برای ارائه خدمات می باشد. این مطالعه با هدف مدت زمان در دسترس قرارگیری وسایل و تجهیزات برای ارائه خدمت به بیماران مراجعه کننده به بخش CPR بیمارستان حضرت رسول اکرم شهر تهران انجام شد و همچنین مشکلات مربوط به هر دو سیستم داروخانه و دستگاه اتوماتیک فروش بررسی شد. روش کار: این مطالعه از نوع توصیفی-مقطعی بوده که در سال 1397 در بخش CPR اورژانس بیمارستان رسول اکرم دانشگاه علوم پزشکی ایران بر روی بیمارانی (حجم نمونه 200 نفر برآورد شد) که نیاز به خدمات اورژانسی داشتند انجام شد. مدت زمان در دسترس قرارگیری وسایل و تجهیزات در دو گروه روش تهیه از داروخانه و با استفاده از دستگاه اتوماتیک فروش اندازه گیری شد. نتایج: میانگین مدت زمان صرف شده برای دریافت لوازم از زمان نیاز به آن با سیستم داروخانه 167 ثانیه درحالی که با روش دستگاه تحویل خودکار 3/28 ثانیه طول کشید که این اختلاف معنادار بود (p-value<0.001). از نقاط ضعف این سیستم؛ متصل نبودن به HIS بیمارستان، وسایل ناکافی، شلوغی CPR، شارژ نبودن دستگاه و نبود کارت RFID بود. نتیجه گیری: نتایج نشان داد استفاده از این دستگاه برای تحویل وسایل در اورژانس موجب افزایش سرعت انجام کار می شود و وجود دستگاه برای سایر بخش های اورژانس و کاربرد آن برای تحویل دارو را نیز ضروری دانستند.


کلید واژه‌ها

مدیریت زمان - دستگاه فروش اتوماتیک

مراجع

1. Lotfi, M., S. Rouhani, and M. Noori Kupaee, Provide a model to identify the effects of organizational resource planning systems on the organization's quality management system. Quarterly Journal of Industrial Management, Faculty of Humanities, 1390. 6(16): p. 73-88.

2. Caglio, A. and M. Newman, Implementing Enterprise Resource Planning Systems ERP: Implications for Management Accountants, in International Conference on Information Systems ICIS. 1999: Charlotte, USA.

3. Galandere-Zile.I, Applicability of ERP Systems for Knowledge Management in the Context of Quality Management. LNCS 2004. 3084: p. 276–289.

4. Harrington, J., ISO 9000 and Beyond: from Compliance to Performance Improvement. 1997, New York: McGraw Hill Book Co.

5. Haug.A, Arlbjørn.J.S, and Pedersen.A, A classification model of ERP System Data Quality. Industrial Management and Data Systems, 2009. 109: p. 1053-1068.

6. Ceyda.C and Hayri.B, Fuzzy quality function deployment based methodology for acquiring enterprise software selection requirements. Expert Systems with Applications, 2010. 37(4): p. 3415-3426.

. 7. Kim, H.M., Representing and Reasoning About Quality Using Enterprise Models, Enterprise Integration Laboratory, in Faculty of Applied Sciences and Engineering. 2000, University of Toronto: Library university of toronto.

8. Kim, H.M., Enterprise Models of Measurement: A Comparison of Existing Models Used for Quality Management and E-business. Operational Research, 2002. 2: p. 85-92.

9. P, I. and Nahar.N, Quality, Impact and Success of ERP Systems: A Study Involving Some Firms in the Nordic-Baltic Region. Journal of Information Technology Impact, 2006. 9(1): p. 19-46.

Safi Khani, H., The role of quality management in determining the pattern of hospital resource allocation, in The first national conference on hospital resource management, M.o.H.a.M. Education, Editor. 1381: Tehran, Iran.

Mostafa Nazari, M., Smart Hospital Facilities - The Importance of Smart Infrastructure in Hospitals, in A step towards comfort. 1395: Pillars of value.

Marketing, A.S.C., Lean health care storage systems for supply chain logistics. 2017, http://www.southwestsolutions.com/automated-supply-carousel/lean-healthcare-storage-systems-supply-chain-logistics#sigProIdbaf436bb41: USA.

S, A., K. S, and B.M. H, Reducing Waiting Time in Emergency Department at Ayatollah-Kashani Hospital Using Simulation. Modiriat salamat, 1392. 16(51): p. 84-94.

K, L.E., et al., Transforming Hospital Emergency Department Workflow and Patient Care. INFORMS Journal on Applied Analytics, 2015. 45(1): p. 58-82.

Jabbari Beyrami, H. and M.A. Jaafarabadi, The effect of modern managment method on improving of scale of determining the task of emergency patients. Emergency medicsine Journal, 1394. 2(4): p. 82-87.

C.H., W., et al., Design and development of an RFID-base HIS- A case study. International journal of engineering business management 2011. 3(11): p. 1-8.
DOI: https://doi.org/10.22037/ijem.v7i1.26507

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


افزودن نظر