مدیریت ترومای نافذ ناشی از جسم خارجی قفسه سینه؛ گزارش یک مورد

فاطمه رسولی, آرش صفایی, عاطفه عبدالهی
71

دیده شده


چکیده

ترومای نافذ قفسه سینه از علل مرگ قابل اجتناب در بیماران ترومایی می باشد. در برخورد اولیه با این بیماران، بررسی راه هوایی، وضعیت تنفسی و گردش خون در الویت است. بیماران با شرایط ناپایدار و صدمات تهدید کننده حیات نیاز به مداخله فوری دارند ولی در بیماران پایدار باید بررسی های بیشتر با روش های مختلف تصویربرداری انجام شود. در صورت باقی ماندن جسم خارجی در قفسه سینه در بیمار با شرایط پایدار، خارج سازی آن پس از ارزیابی های کامل تصویربرداری شامل سی اسکن بدون ماده حاجب، اکوکاردیوگرافی و سی تی آنژیوگرافی و در اتاق عمل انجام می شود. در این مقاله به معرفی یک بیمار با ترومای نافذ قفسه سینه وعلائم حیاتی پایدار همراه با باقی ماندن جسم خارجی در قفسه سینه پرداخته و به اهمیت نحوه مدیریت این بیمار پرداخته ایم.

کلید واژه‌ها

مدیریت بیمار؛ اجسام خارجی؛ آسیب قفسه سینه؛ ترومای نافذ

مراجع

Davis JS, Satahoo SS, Butler FK, Dermer H, Naranjo D, Julien K, et al. An analysis of prehospital deaths: Who can we save? Journal of Trauma and Acute Care Surgery. 2014;77(2):213-8.

Sanddal TL, Esposito TJ, Whitney JR, Hartford D, Taillac PP, Mann NC, et al. Analysis of preventable trauma deaths and opportunities for trauma care improvement in Utah. Journal of Trauma and Acute Care Surgery. 2011;70(4):970-7.

Champion HR, Copes WS, Sacco WJ, Lawnick MM, Keast SL, Bain JL, et al. The Major Trauma Outcome Study: establishing national norms for trauma care. The Journal of trauma. 1990;30(11):1356-65.

Ibirogba S, Nicol AJ, Navsaria PH. Screening helical computed tomographic scanning in haemodynamic stable patients with transmediastinal gunshot wounds. Injury. 2007;38(1):48-52.

Burack JH, Kandil E, Sawas A, O’Neill PA, Sclafani SJ, Lowery RC, et al. Triage and outcome of patients with mediastinal penetrating trauma. The Annals of thoracic surgery. 2007;83(2):377-82.

Sobnach S, Nicol A, Nathire H, Kahn D, Navsaria P. Management of the retained knife blade. World journal of surgery. 2010;34(7):1648-52.
DOI: https://doi.org/10.22037/ijem.v6i1.26470

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.

نظرات در مورد مقاله

دیدن تمام نظرات
 |  افزودن نظر