بررسی عوامل مرتبط با تصادفات جاده ای محور مراغه-هشترود؛ یک مطالعه مقطعی

غلامرضا فرید اعلایی, آرمان لطیفی, رضا پیوندی, علی افکاری, زهرا محمدی
12

دیده شده


چکیده

مقدمه: ترومای ناشی از تصادفات رانندگی، به عنوان شایع ترین نوع تروما مطرح است. هدف از این مطالعه بررسی دو ساله تصادفات جاده ای محور مراغه _ هشترود  از نظر علل و عوامل مرتبط و منجر به تصادف است. روش کار: این یک مطالعه توصیفی گذشته نگر است. شرکت کنندگان شامل تمامی مصدومان اعزام شده ناشی از تصادفات محور مراغه-هشترود در دو سال متوالی  95 و 96 به بیمارستان امیرالمومنین (ع) مراغه است. نمونه گیری به روش آسان انجام شد. تجزیه و تحلیل آماری داده ها نیز با نرم افزار spss نسخه 19 انجام گرفت. یافته ها: پرونده ۱۵۰ مصدوم بررسی شد. تصادفات در جوانان و مردان بیشتر رخ می دهد. عدم توجه به قوانین راهنمایی رانندگی و اختلال توجه و تمرکز مهمترین  عامل منجر به تصادفات ثبت گردیده است. نتیجه گیری: عامل انسانی مهمترین علت حوادث ترافیکی می باشد که بیشتر به دلیل عدم رعایت قوانین راهنمایی رانندگی و خواب آلودگی رخ می دهد.

کلید واژه‌ها

تروما; حوادث; حوادث ترافیکی; وسیله نقلیه

مراجع

Lozano R, Naghavi M, Foreman K, Lim S, Shibuya K, Aboyans V, et al. Global and regional mortality from 235 causes of death for 20 age groups in 1990 and 2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. 2012;380(9859):2095-128.

Murray CJ, Vos T, Lozano R, Naghavi M, Flaxman AD, Michaud C, et al. Disability-adjusted life years (DALYs) for 291 diseases and injuries in 21 regions, 1990–2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. 2012;380(9859):2197-223.

Eid HO, Barss P, Adam SH, Torab FC, Lunsjo K, Grivna M, et al. Factors affecting anatomical region of injury, severity, and mortality for road trauma in a high-income developing country: lessons for prevention. Injury. 2009;40(7):703-7.

Organization WH. Global status report on road safety 2015: World Health Organization; 2015.

Ebrahimipour H, Khani M, Salehabadi S, Heidarabadi AB, Taleghani YM, Mirzaie N, et al. Demographically investigate the trauma resulting from road traffic accidents in injured patients referred to Taleghani Hospital in Mashhad (Khorasan razavi, Iran)-2013. 2014;2(3):155-60.

Fazel MR, Fakharian E, Mahdian M, Mohammadzadeh M, Salehfard L, Ramezani MJAotr. Demographic profiles of adult trauma during a 5 year period (2007-2011) in Kashan, IR Iran. 2012;1(2):63.

Bidgoli HH, Bogg L, Hasselberg MJI. Pre-hospital trauma care resources for road traffic injuries in a middle-income country—A province based study on need and access in Iran. 2011;42(9):879-84.

Anbarci N, Escaleras M, Register CJK. Traffic fatalities and public sector corruption. 2006;59(3):327-44.

Bishai D, Quresh A, James P, Ghaffar AJHe. National road casualties and economic development. 2006;15(1):65-81.

Paulozzi LJ, Ryan GW, Espitia-Hardeman VE, Xi YJAA, Prevention. Economic development's effect on road transport-related mortality among different types of road users: a cross-sectional international study. 2007;39(3):606-17.

Nordfjærn T, Şimşekoğlu Ö, Rundmo TJAA, Prevention. Culture related to road traffic safety: a comparison of eight countries using two conceptualizations of culture. 2014;62:319-28.

Grimm M, Treibich CJIWPSGS. Socio-economic determinants of road traffic accident fatalities in low and middle income countries. 2010;504:1-44.

Yousefzadeh S, Ahmadi DM, Mohammadi MH, Dehnadi MA, Hemati H, Shaabani S. Epidemiology of Injuries and their Causes among Traumatic Patients Admitted into Poursina Hospital, Rasht (second half of the year 2005). 2007.[Persian]

Bazeli J, Aryankhesal A, Khorasani-Zavareh DJEp. Epidemiology of special incidents: results from national mortality and morbidity registry and the associated factors in Iran in 2014. 2017;9(8):5113.

Sadeghi-Bazargani H, Ayubi E, Azami-Aghdash S, Abedi L, Zemestani A, Amanati L, et al. Epidemiological patterns of road traffic crashes during the last two decades in Iran: a review of the literature from 1996 to 2014. 2016;5(3).

Sehat M, Naieni KH, Asadi-Lari M, Foroushani AR, Malek-Afzali HJIjopm. Socioeconomic status and incidence of traffic accidents in metropolitan Tehran: a population-based study. 2012;3(3):181.

Taravatmanesh L, Mortazavi SM, Baneshi MR, Poor MS, Saeedifar A, Zolala FJEp. Epidemiology of road traffic accidents in Rafsanjan city, Iran. 2018;10(5):6859.

Ghorbani A RM, Charkazi A. Epidemiology of trauma due to collision in shahid Motahari hospital of gonbad-e-Kavous city. Scientific Journalof Forensic Medicine. 2009;15 (53):29-34.[persian]

Davoodi F, Hashemi- Nazari SS, Ghadirzadeh MR. Epidemiology Study of Road Traffic Accidents Resultingin Death: In Lorestan Province in 2012.J Saf Promot Inj Prev.2016; 3(4): 257-62 .[Persian]

Ramazanzadeh LM, Sharif-daini JG, Ziaa-nooshin MM. Road accidents: investigation of effective factors, reduction strategies (Case: Haraz road in Mazandaran province). National Conference on Road and Rail Accidents.2009. [Persian]

Mohammadfam A, Golmohammadi R. Investigation of unsafe behaviors among Hamedan city bus drivers. Zahedan J of Research in Medical Sciences.2003; 5(4): 9-15. [Persian]

Rahmani FJA, Farzaneh SA, Abbasi AAA, Zabihpour NA. Sociological Study of the Causes of Road Accidents (Case Study of public road drivers of Babol). J Iran Social Studies.2006; 1(2): 182-198. [Persian]
DOI: https://doi.org/10.22037/ijem.v7i1.25905

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


افزودن نظر