مقایسه بار مالی و میزان خدمات ارائه شده در بخش اورژانس قبل و بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت: مطالعه مقطعی چند مرکزی

علی شهرامی, حميدرضا حاتم آبادی, مانی يوسفوند, کامران صفا
87

دیده شده


چکیده

خلاصه:

مقدمه:افزایشسریع و روزافزونهزینه هایبخشسلامتدرسراسرجهان متخصصین اقتصادی، مدیرانوپزشکانرادرراستاییافتن شیوههایینوینبرای محدودسازیهزینههابهچالشکشیدهاست. دربيناجزايمختلفسيستمهايسلامت،خدماتبيمارستانيعمده ترین عاملرشدهزینهدربسيارياز کشورها است. این مطالعه با هدف مقایسه بار مالی و تعداد خدمات ارائه شده قبل و بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت در مراکز درمانی امام حسین، لقمان و شهدا انجام شده است.

روش کار:مطالعه حاضر از نوع مقطعی آینده نگراست که با استفاده از داده هاي سال هاي 1392 و 1394 انجام شد. جامعه آماري پژوهش, بخش اورژانس بیمارستان های امام حسین، لقمان و شهدای تجریش شهر تهران بوده است. روش نمونه گیری مطالعه به روش سرشماری بوده و داده های پژوهش از طریق اطلاعات پرونده بیماران موجود در بخش حسابداری و مالی بیمارستان جمع آوری گردید. جهت آنالیز آماری از نرم افزار SPSSنسخه 19 استفاده گردید. 

 یافته ها:یافته های این مطالعه نشان داد که طرح تحول نظام سلامت بر میانگین هزینه خدمات ارائه شده بين بخشي بيمارستان های مورد مطالعه تاثير ندارد(P > 0.05) اما میانگین هزينه هاي اورژانس بيمارستان امام حسين (P = 0.009)و لقمان(P = 0.02) بعد از طرح تحول سلامت, افزایش یافته است.همچنین در مقایسه متوسط تعداد خدمات ارائه شده در بخش اورژانس قبل و بعد از طرح تحول، تنها در بخش اورژانس بيمارستان امام حسين (ع), افزایش مشاهده شد (P = 0.048).

 نتیجه گیری: طرح تحول نظام سلامت, هزینه کل خدمات ارائه شده در بخش اورژانس بیمارستان های مورد مطالعه را افزایش داده است, اما به طور کلی بر میانگین تعداد خدمات ارائه شده موثر نبوده است.


کلید واژه‌ها

طرح تحول نظام سلامت؛ بار مالی؛ بخش اورژانس؛ مقیاس ارزش نسبی

مراجع

Emamgholipour S, Jaafaripooyan E, Mohammadshahi M, Yazani EM. The effect of Health Sector Evolution Plan on the performance indices of emergency department in hospitals of Tehran & Iran universities of medical sciences: interrupted time series analysis. Iranian Journal of Emergency Medicine. 2017;5:9.

Moradi G, Piroozi B, Safari H, Nasab NE, Bolbanabad AM, Yari A. Assessment of the efficiency of hospitals before and after the implementation of health sector evolution plan in Iran based on Pabon Lasso model. Iranian journal of public health. 2017;46(3):389.

Moradi-Lakeh M, Vosoogh-Moghaddam A. Health sector evolution plan in Iran; equity and sustainability concerns. International journal of health policy and management. 2015;4(10):637.

Moghaddam AV, Damari B, Alikhani S, Salarianzedeh M, Rostamigooran N, Delavari A, et al. Health in the 5th 5-years Development Plan of Iran: main challenges, general policies and strategies. Iranian journal of public health. 2013;42(Supple1):42.

Majidi A, Mahmoodi S, Adineh VH. An Epidemiologic Study of Emergency Department Visits before and after Executing Health Sector Evolution Plan; a Brief Report. Iranian Journal of Emergency Medicine. 2017;4(3):130-4.

Arhami-Dolatabadi A, Maleki M, Memary E, Kariman H, Shojaee M, Baratloo A. The use of emergency department services for non-emergency conditions. Health Med. 2017;11(1):3-9.

Hashemi B, Baratloo A, Rahmati F, Forouzanfar MM, Motamedi M, Safari S. Emergency department performance indexes before and after establishment of emergency medicine. Emergency. 2013;1(1):20.

Baratloo A, Rahmati F, Forouzanfar MM, Hashemi B, Motamedi M, Safari S. Evaluation of performance indexes of emergency department. Iranian Journal of Emergency Medicine. 2015;2(1):33-8.

Piroozi B, Moradi G, Esmail Nasab N, Ghasri H, Farshadi S, Farhadifar F. Evaluating the effect of health sector evolution plan on cesarean rate and the average costs paid by mothers: A case study in Kurdistan province between 2013-2015. Journal of hayat. 2016;22(3):245-54.

Zandian H, Takian A, Rashidian A, Bayati M, Moghadam TZ, Rezaei S, et al. Effects of Iranian economic reforms on equity in social and healthcare financing: a segmented regression analysis. Journal of Preventive Medicine and Public Health. 2018;51(2):83.

Rezaei S, Arab M. Effects of the new health reform plan on the performance indicators of Hamedan university hospitals. Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research. 2016;14(2):51-60.

MOUSAVI RSA, DORAHAKI M, EBRAHIMI S. Comparison of performance indices of emergency departments before and after implementation of specialist residency program under the health sector evolution plan in the hospitals of Bushehr university of medical sciences, Iran. 2017.

Kopal R, Abedi Z, Ghazi S, MohammdFam E. Introducing an Model to Estimating financial burden of occupational accidents on the Social Security Organization in Yazd province. Tolooebehdasht. 2014;13(2):49-57.

Hadian M, Mohammadzade A, Imani A, Golestani M. Analysis and unit cost estimation of services using “step-down method” in Fatemieh hospital of Semnan university of medical sciences-2006 Iran. Journal of Health administration. 2009;12(37):39-48.

Jafari SM, Seyedin S, Aghlmand S, Seyed M. Performance indicators of emergency departments following the implementation of specialist residency program under the health sector evolution plan in public hospitals of West Azerbaijan province. Journal of Health Administration (JHA). 2017;20(67).

Hessam S, Babaie J, Rostami T. The Comparison of Direct Costs Paid by Inpatients before and after Implementing Health System Transformation Plan in Hashtrood and Mianeh Hospitals. Depiction of Health. 2019;8(3):161-8.

Alidadi A، Amerioun A، Sepandi M، Hosseini Shokouh SM، Abedi R، Zibadel L، et al. The Opportunities and Challenges of the Ministry of Health and Medical Education for Improvement of Healthcare System. Health Research Journal2016; 1(3): 173-184.

Murillo-Zamorano LR, Vega-Cervera JA. The use of parametric and non-parametric frontier methods to measure the productive efficiency in the industrial sector: a comparative study. International journal of production economics. 2001;69(3):265-75.

Sarkhanlou F, Saeedi M, Janbabai G, Nikfar S, Morteza-Semnani K, Zaboli P. Comparative Study of Direct Patient and Drug Costs before and after the Implication of Healthcare Reform Program in Sari, Iran. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences. 2016;26(142):228-32.

Gannon B. Testing for variation in technical efficiency of hospitals in Ireland. Vol XX, No XX, Issue, Year. 2005.

Nguyen KM, Giang TL. Efficiency performance of hospitals and medical centers in Vietnam. 2004.
DOI: https://doi.org/10.22037/ijem.v7i1.25297

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


افزودن نظر