بررسی حساسیت تشخیصی سونوگرافی داپلر شریان کاروتید در کفایت درمان شوک در مقایسه با کاتتر ورید مرکزی در بیمارستان های کوثر و توحید سنندج در سال 97