بررسی حساسیت تشخیصی سونوگرافی داپلر شریان کاروتید در کفایت درمان شوک در مقایسه با کاتتر ورید مرکزی در بیمارستان های کوثر و توحید سنندج در سال 97

فریبرز سنگین آبادی, کوروش اخباری, محمد سلطانپورعلیشاهی
4

دیده شده


چکیده

مقدمه: تنظيم حجم مايعات داخل عروقي در بيماران با جراحت هاي شديد و يا بستري در بخش مراقبت هاي ويژه امري دشوار و حياتي است. این مطالعه با هدف؛ تعیین میزان حساسیت تشخیصی سونوگرافی داپلر شریان کاروتید در کفایت درمان شوک در مقایسه با کاتتر ورید مرکزی در بیمارستانهای کوثر و توحید سنندج در سال 97 اجرا شد. روش کار: در یک مطالعه توصیفی- تحلیلی تعداد 112 نفر بیمار با تشخیص شوک هیپوولمیک (ناشی از سپسیس و...) در بیمارستان توحید و کوثر سنندج در فاصله زمانی 6 ماهه اول سال 1397 مورد بررسی قرار گرفتند. جهت تعیین شدت جریان شریان کاروتید در ابتدای مطالعه با توجه به نبود دستگاه سونوگرافی پرتابل از دستگاه اکو پرتابل استفاده گردید و پس از تهیه دستگاه سونو پرتابل توسط مراکز ادامه مطالعه با دستگاه سونو پرتابل صورت گرفت. جامعه آماری شامل؛ بیماران پذیرش شده با تشخیص شوک هیپوولمیک (ناشی از سپسیس) در بیمارستان توحیدوکوثر سنندج در فاصله زمانی 6 ماهه اول سال 1397 بودند، بیماران ترومایی و شوک کاردیوژنیک و شوک ناشی از آمبولی وسیع ریه وارد طرح نشدندودرضورتیکه در طی مطالعه تشخیص های فوق برای بیمار مطرح میگردید بیمار از مطالعه خارج می شد. جهت گردآوری داده ها پس از آموزش اولیه رزیدنت طب اورژانس توسط همکار رادیولوژیست در تمام بیمارانی که با تشخیص شوک هیپوولمیک بستری می شدند اقدام به ثبت مشخصات بیمار از جمله سن، جنس و سپس ثبت فشار خون به وسیله فشار سنج جیوه ای، ثبت ضربان قلب بیمار به وسیله سمع قلب در فاصله زمانی یک دقیقه و ثبت قطر داخلی شریان کاروتید مشترک در حالت سیستول توسط دستگاه سونوی داپلر طبق اصول علمی صورت گرفت. سپس درمان بیمار از طریق روش استاندارد مرسوم با استفاده از کاتتر ورید مرکزی انجام و در هر بار تجویز مایع اندازه گیری شدت جریان شریان کاروتید مشترک محاسبه و با روش موجود مقایسه می شد. کفایت درمان زمانی تایید می شد که فشار ورید مرکزی بعد از مایع درمانی در محدوده 8 تا 15 قرار می گرفت. برای تحلیل فرضیات با توجه به نرمال بودن توزیع داده های کمی، از "t.test مستقل" و :ضریب همبستگی پیرسون" و جهت بررسی رابطه متغیرهای کیفی از آزمون کای دو استفاده شد. برای محاسبه حساسیت و ویژگی از فرمولهای مربوطه استفاده شد. نرم افزار آماری spss v.22 بود. با توجه به اینکه مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی بوده صرفا در کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی کردستان به تایید رسیده است. یافته ها: نتایج نشان داد؛ 60/45 % زن و میانگین سن جمعیت مورد مطالعه 82/10±88/75 سال بود. میانگین و انحراف معیار نتایج فشار ورید مرکزی قبل و بعد از شوک درمانی به ترتیب: 65/0±12/6 و 37/1±88/7 بود. میانگین قطر شریان و شدت جریان قبل از درمان و بعد از بلند کردن پا به ترتیب : 65/0± 92/6 ،48/1±37/7 و 81/1±33/8 بود. میزان حساسیت، اختصاصیت و دقت به ترتیب؛ 0/65 %، 0/70 % و 0/74 % بود. دیگر نتایج مطالعه نشان داد بین یافته های کاتتر وریدی و سونوگرافی داپلر بعد از شوک درمانی همبستگی معنادار مثبت وجود دارد(r=0.288, p=0.002). نتیجه گیری: نتایج مطالعه ما حاکی از حساسیت و اختصاصیت نسبتا قابل قبول سونوگرافی داپلر در کفایت درمان است اما برای تایید آن مطالعات بیشتری در این خصوص توصیه می شود.


کلید واژه‌ها

شوک سپسیس

مراجع

Kariman H, Heidarian A, Majidi A, Hatamabadi H, Dolatabadi AA, Azar BNF. Accuracy of inferior vena cava, aorta, and jugular vein ultrasonographic diameters in identifying pediatric dehydration. Iranian Journal of Emergency Medicine. 2015;2(4):174-81.

Baratloo A, Rahmati F, Rouhipour A, Motamedi M, Gheytanchi E, Amini F, et al. Correlation of blood gas parameters with central venous pressure in patients with septic shock; a pilot study. Bulletin of emergency & trauma. 2014;2(2):77.

Hall JE. Guyton and Hall textbook of medical physiology e-Book: Elsevier Health Sciences; 2010.

Hosenpud JD, Greenberg BH. Congestive heart failure: Lippincott Williams & Wilkins; 2007.

Goldman L, Ausiello D. Cecil Textbook of Medicine. 22nd ed2004. p. 669-76.

Brunicardi FC, Schwartz SI. Schwartzs principles of surgery. 8th ed: McGraw-hill; 2005. p. 97-8.

Kasper D, Fauci A, Hauser S, Longo D, Jameson J, Loscalzo J. Harrison's principles of internal medicine, 19e. 16th ed2005. p. 1601-6.

Downey DB. The retroperitoneum and great vessels. Diagnostic Ultrasound Philadelphia, PA, USA: Mosby, Inc. 3rd ed2003. p. 478-80.

Alsous F, Khamiees M, DeGirolamo A, Amoateng-Adjepong Y, Manthous CA. Negative fluid balance predicts survival in patients with septic shock. Chest. 2000;117(6):1749-54.

Salahuddin N, Chishti I, Siddiqui S. Determination of intravascular volume status in critically ill patients using portable chest X-rays: measurement of the vascular pedicle width. Critical Care. 2007;11(2):P282.

Peachey T, Tang A, Baker EC, Pott J, Freund Y, Harris T. The assessment of circulating volume using inferior vena cava collapse index and carotid Doppler velocity time integral in healthy volunteers: a pilot study. Scandinavian journal of trauma, resuscitation and emergency medicine. 2016;24(1):108.

Miller JB, Lee A, Suszanski JP, Tustian M, Corcoran JL, Moore S, et al. Challenge of intravascular volume assessment in acute ischemic stroke. The American journal of emergency medicine. 2018;36(6):1018-21.

Yousefifard M, Baikpour M, Ghelichkhani P, Asady H, Darafarin A, Esfahani MRA, et al. Comparison of ultrasonography and radiography in detection of thoracic bone fractures; a systematic review and meta-analysis. Emergency. 2016;4(2):55.

Rahimi-Movaghar V, Yousefifard M, Ghelichkhani P, Baikpour M, Tafakhori A, Asady H, et al. Application of ultrasonography and radiography in detection of hemothorax; a systematic review and meta-analysis. Emergency. 2016;4(3):116.

Ebrahimi A, Yousefifard M, Kazemi HM, Rasouli HR, Asady H, Jafari AM, et al. Diagnostic accuracy of chest ultrasonography versus chest radiography for identification of pneumothorax: a systematic review and meta-analysis. Tanaffos. 2014;13(4):29.

Hosseini M, Ghelichkhani P, Baikpour M, Tafakhori A, Asady H, Ghanbari MJH, et al. Diagnostic accuracy of ultrasonography and radiography in detection of pulmonary contusion; a systematic review and meta-analysis. Emergency. 2015;3(4):127.

Naghipour B, Faridaalaee G. Correlation between central venous pressure and inferior vena cava sonographic diameter; determining the best anatomic location. Emergency. 2016;4(2):83.

Haghighi SHO, Begi HRM, Sorkhabi R, Tarzamani MK, Zonouz GK, Mikaeilpour A, et al. Diagnostic accuracy of ultrasound in detection of traumatic lens dislocation. Emergency. 2014;2(3):121.

Golshani K. Diagnostic accuracy of Optic Nerve Ultrasonography and Ophthalmoscopy in prediction of elevated intracranial pressure. Emergency. 2015;3(2):54.

Luboch M, Łoś M, Szmygel Ł, Kosiak W. Sonographic assessment of the inferior vena cava/aorta index measured with the transducer placed in the anterior median line and right anterior axillary line–a comparison. Journal of ultrasonography. 2014;14(58):280.

Joels CS, Sing RF, Heniford BT. Complications of inferior vena cava filters. The American Surgeon. 2003;69(8):654.

Shokoohi H, Berry GW, Shahkolahi M, King J, King J, Salimian M, et al. The diagnostic utility of sonographic carotid flow time in determining volume responsiveness. Journal of critical care. 2017;38:231-5.

Marik PE, Levitov A, Young A, Andrews L. The use of bioreactance and carotid Doppler to determine volume responsiveness and blood flow redistribution following passive leg raising in hemodynamically unstable patients. Chest. 2013;143(2):364-70.

Ma IW, Caplin JD, Azad A, Wilson C, Fifer MA, Bagchi A, et al. Correlation of carotid blood flow and corrected carotid flow time with invasive cardiac output measurements. Critical ultrasound journal. 2017;9(1):10.

Lu N, Xi X, Jiang L, Yang D, Yin K. Exploring the best predictors of fluid responsiveness in patients with septic shock. The American journal of emergency medicine. 2017;35(9):1258-61.

Stolz LA, Mosier JM, Gross AM, Douglas MJ, Blaivas M, Adhikari S. Can emergency physicians perform common carotid Doppler flow measurements to assess volume responsiveness? Western Journal of Emergency Medicine. 2015;16(2):255.

Angirekula VRK, Shaman Z. Carotid Flow Measurement Variability in Shock Using Point of Care Ultrasound. Chest. 2016;150(4):296A.

Zengin S, Al B, Genc S, Yildirim C, Ercan S, Dogan M, et al. Role of inferior vena cava and right ventricular diameter in assessment of volume status: a comparative study: ultrasound and hypovolemia. The American journal of emergency medicine. 2013;31(5):763-7.

Baumann UA, Marquis C, Stoupis C, Willenberg TA, Takala J, Jakob SM. Estimation of central venous pressure by ultrasound. Resuscitation. 2005;64(2):193-9.
DOI: https://doi.org/10.22037/ijem.v7i1.25285

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


افزودن نظر