بررسی وضعیت شناختی بیماران یک سال پس از آسیب تروماتیک خفیف مغزی: یک مطالعه موردی – شاهدی