بررسی اثرگذاری کلار گردنی در بروز ضایعات دائمی ستون فقرات گردنی پس از تروما