بررسی نیازها و چالش‌های وجود متخصص طب اورژانس در یک بیمارستان آموزشی; یک مطالعه کیفی

غلامرضا معصومی, میثم اشرفی, آرزو دهقانی, امیر نویانی
98

دیده شده


چکیده

مقدمه: رشته تخصص طب اورژانس در سال 1380 در ایران به دلیل نیاز به ایجاد یک رشته تخصصی برای پاسخ به نیازهای حیاتی بیماران به وجود آمد.  با توجه به عمر کم این رشته و چالش‌های به وجود آمده از زمان ایجاد آن تا کنون، در این مطالعه به بررسی اهمیت، نیازها و چالش‌های وجود طب اورژانس در یک بیمارستان آموزشی پرداختیم. روش کار: مطالعه حاضر یک مطالعه کیفی است. در این مطالعه نمونه گیری به صورت هدفمند از بین متخصصین با سابقه رشته طب اورژانس و بنیان گذاران این رشته و مسئولین نظام سلامت صورت گرفت. مصاحبه با گروه‌های فوق به صورت نیمه ساختارمند و ملاک حجم نمونه اشباع در اطلاعات قرار گرفت و در نهایت کدهای مهم به صورت گروه و زیر گروه انتخاب شده و تحت آنالیز قرار گرفتند. یافته ها: در این مطالعه پس از مصاحبه با 12 فرد صاحب نظر در رشته طب اورژانس، اشباع اطلاعات حاصل شد. از مهم‌ترین نیازهای ایجاد رشته طب اورژانس نیاز به یک متخصص با دید جامع برای درمان بیماران بحرانی و یک مدیریت جامع برای اورژانس دیده شد و بزرگ‌ترین چالش‌ها تداخل مالی با سایر رشته‌ها و تداخل در حوزه کاری مشترک بود. نتیجه گیری: با توجه به مطالعه حاضر و بررسی‌های موجود و ورودی ماهانه بیش از 2 میلیون بیمار و مصدوم به بخش اورژانس، وجود متخصص اورژانس در بیمارستان‌های آموزشی پیشنهاد می‌شود.


کلید واژه‌ها

طب اورژانس, بیمارستان آموزشی، اوژانس،

مراجع

VanRooyen MJ, Thomas TL, Clem KJ. International emergency medical services: assessment of developing prehospital systems abroad. The Journal of emergency medicine. 1999;17(4):691-6.

Kobusingye OC, Hyder AA, Bishai D, Hicks ER, Mock C, Joshipura M. Emergency medical systems in low-and middle-income countries: recommendations for action. Bulletin of the World Health Organization. 2005;83:626-31.

Bahadori M, Nasiripur A, Tofighi S, Gohari M. Emergency medical services in Iran: an overview. Australasian Medical Journal (Online). 2010;3(6):335.

Pinto‐Prades JL, Abellán‐Perpiñán JM. Measuring the health of populations: the veil of ignorance approach. Health Economics. 2005;14(1):69-82.

Soleimani H, Iranfar S. Causes of trauma patients admitted in Taleghani Hospital. Behbood J Kermanshah University of Medical Sciences 2002; 6: 65. 2002;70.

Naghavi M, Abolhassani F, Pourmalek F, Lakeh MM, Jafari N, Vaseghi S, et al. The burden of disease and injury in Iran 2003. Population health metrics. 2009;7(1):9.

Ali J, Adam R, Josa D, Pierre I, Bedsaysie H, West U, et al. Effect of basic prehospital trauma life support program on cognitive and trauma management skills. World journal of surgery. 1998;22(12):1192-6.

Siddiqui AA, Zafar H, Bashir SH. An audit of head trauma care and mortality. Journal of College of Physicians and Surgeons Pakistan. 2004;14(3):173.

Dykstra EH. International models for the practice of emergency care. The American journal of emergency medicine. 1997;15(2):208.

Hunyadi-Anticevic S. EMS system in Croatia. Resuscitation. 2006;68(2):185-91.

Mohtasham Amiri Z, Haghdoost Z, Mohseni M, Asadi P, Kazemnezhad Leili E. Patients discharged before and after presence of medical emergency specialists. Journal of Holistic Nursing And Midwifery. 2014;24(1):64-70.
DOI: https://doi.org/10.22037/ijem.v6i1.24484

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


افزودن نظر