بررسی میزان خشونت و پرخاشگری علیه پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی؛ یک مطالعه مقطعی

سجاد احمدی, غلامرضا فریداعلایی, رضا پیوندی, مهری علویانی
53

دیده شده


چکیده

مقدمه: خشونت در محل کار یک مشکل جهانی با شیوع رو به افزایش میباشد. تمام پرسنل درمانی در معرض خشونت قرار دارند اما با توجه به شرایط خاص اورژانس پیش بیمارستانی ، این افراد، در معرض خشونت محل کار بیشتری نسبت به کارکنان سایر بخشهای درمانی قرار دارند. روش کار: این مطالعه از نوع مقطعی و جامعه مورد مطالعه کارکنان بخش فوریت پزشکی استان آذربایجان شرقی بود. روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انجام گرفت. نتایج: در مجموع از تعداد ۷۷ نفر شرکت کننده، تمام افراد از جنس مرد بودند. متوسط سن شرکت کنندگان 5/7 ± 4/34 سال و متوسط سابقه کار 7/5 ± 6/9 سال بود. بیش از نیمی از پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی طی یکسال گذشته، دو یا بیش از ۲ بار در هفته مورد آزار بیمار قرار گرفته بودند و در ۵/۳۲ درصد موارد پرسنل تکنسین اورژانس پیش بیمارستانی توسط همراه بیمار مورد آزار قرار گرفته بودند. نتیجه گیری: میزان خشونت علیه تکنسین های عملیاتی فوریت پزشکی بالاست.

کلید واژه‌ها

خشونت؛ تکنسین اورژانس پیش بیمارستانی؛ اورژانس؛ پرخاشگری

مراجع

Dean JM, Vernon DD, Cook L, Nechodom P, Reading J, Suruda A. Probabilistic linkage of computerized ambulance and inpatient hospital discharge. Ann Emerg Med. 2001;37(6):616-26.

Chapman R, Styles I. An epidemic of abuse and violence: nurse on the front line. Accid Emerg Nurs. 2006;14(4):245-9.

Corbett SW, Grange JT, Thomas TL. Exposure of prehospital care providers to violence. Prehosp Emerg Care. 1998;2:127–31.

Mechem CC, Dickinson ET, Shofer FS, et al. Injuries from assaults on paramedics and firefighters in an urban emergency medical services system. Prehosp Emerg Care 2002;6:396–401.

Suserund B, Blomquist M, Johansson I. Experiences of threats and violence in the Swedish Ambulance Service. Accid Emerg Nurs. 2002;10:127–35

Salimi J, Ezazi Erdi L, Karbakhsh Davari M. Violence against nurses in non-psychiatry emergency wards. Forensic Medicine. 2007; 12(4): 202-9.

Zamanzadeh V, Soliman-Nejad N, Abdullah Zadeh F. Nature of violence toward nurses working in East Azerbaijan State hospitals. Med J Tabriz Univ Med Sci. 2007; 29(2): 61-6.

Boyle M, Koritsas S, Coles J, Stanley J. A pilot study of workplace violence towards paramedics. Emerg Med J. 2007; 24(11):760-3.

Sezaer,K. Turkish nurses experience of verbal abuse at work. Psychiatric nursing J. 2008; 22,PP. 200-207.

Jessica L Taylor,Lynn Rew. A systematic review of the literature: workplace violence in the emergency department. Journal of Clinical Nursing. 2011;20(7-8):1072-85.

Sheikh-Bardsiri H, Eskandarzadeh S, Aminizadeh M, Sarhadi M, Khademipour Gh, Mousavi M. The Frequency of Violence in Workplace against Emergency Care Personnel in Kerman, Iran, and the Factors Affecting the Occurrence. J Manage Med Inform Sch 2014; 1(2): 111-7.

Blair L. Bigham , MSc, ACPf, Jan L. Jensen , MAHSR, ACP, Walter Tavares , PhD, ACP, Ian R. Drennan , PhD, ACP, Humaira Saleem , BSc, PCP, Katie N. Dainty , PhD & show all Pages 489-494 | Published online: 15 May 2014.

Akbari MA, Allah bakhshian A , Rahmani A, Dadashzadeh A, Namdar H. Assessing workplace violence toward EMS' personnel in prehospital settings of East Azerbaijan Province. Ir J Forensic Med. 2009; 15 (2) :100-107.
DOI: https://doi.org/10.22037/ijem.v6i1.24302

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.

نظرات در مورد مقاله

  • Nice
    Dianne Dull (2020-01-09)
دیدن تمام نظرات
 |  افزودن نظر