بررسی میزان آگاهی و عملکرد تکنسین های اورژانس پیش بیمارستانی در خصوص شاخص های اقدامات حیاتی قلبی پیشرفته؛ یک مطالعه مقطعی

پروین کاشانی, محمد منوچهری فر, پریسا سهرابی
72

دیده شده


چکیده

مقدمه: یکی از مهمترین اقدامات جهت نجات بیمار انجام عملیات احیا می باشد. این مطالعه با هدف بررسی اگاهی و عملکرد تکنسین های اورژانس پیش بیمارستانی شاغل در شهر تهران در خصوص سطح پیشرفته عملیات احیا انجام گرفت. روش کار: پژوهش حاضر یک مطالعه اي مقطعی بود كه در سال 1396 با هدف بررسی آگاهی و عملکرد تکنسین های اورژانس پیش بیمارستانی در احياي قلبي و ريوي پیشرفته انجام شد. جمعيت مورد مطالعه شامل تکنسین های اورژانس پیش بیمارستانی شاغل در شهر تهران با حجم نمونه 200 نفر بود. برای نمونه گیری تعدادی از پایگاه های اورژانس تهران به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوري اطلاعات در اين پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته ای بود که بعد از تایید روايي و پایایی مورد استفاده قرار گرفت. بخش اول پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، بخش دوم اين پرسشنامه داراي 39 سوال تئوری بود که میزان اگاهی پرسنل را بررسی می کرد. بخش سوم نیز حاوی 19 سوال بلی و خیر برای بررسی وضعیت عملکرد بود. یافته ها: تعداد 200 نفر از تکنسین های اورژانس پیش بیمارستانی شاغل در تعداد 20 پایگاه واقع در شهر تهران در این مطالعه شرکت کردند که میانگین سنی ایشان 5/4 ± 1/32 سال (محدوده سنی بین 20 تا 50 سال) بود. میانگین نمرات کسب شده کل شرکت کنندگان در قسمت آگاهی و عملکرد به ترتیب 5/2± 4/32 و 5/1 ± 5/16 بود. بر این اساس بین نمره کسب شده در قسمت سنجش میزان آگاهی با سابقه کار (041/0=p)، تحصیلات (041/0=p)، سابقه شرکت در دوره های ACLS (003/0=p) و تعداد دفعات شرکت در دوره هایACLS  (010/0=p) ارتباط آماری معناداری مشاهده شد. همچنین بین نمره کسب شده در قسمت سنجش عملکرد با سن (004/0=p)، سابقه شرکت در دوره های ACLS (006/0=p) و تعداد دفعات شرکت در دوره هایACLS  (002/0=p) ارتباط آماری معناداری مشاهده شد. نتیجه گیری: در ایــن مطالعــه میــزان آگــاهی و وضعیت عملکرد تکنسین های اورژانس پیش بیمارستانی در زمینه احیاي قلبی ریوي پیشرفته در حد خوب بود.DOI: https://doi.org/10.22037/ijem.v6i1.23873

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


افزودن نظر