بررسی امکان پذیری پزشکی از راه دور در حوادث: مطالعه مقطعی