بررسی علل مراجعه مکرر به اورژانس بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ایران؛ یک مطالعه توصیفی- مقطعی

علی بیداری, رضا مصدق, فاطمه محمدی, مهدی رضایی, کامران ربوبیت
27

دیده شده


چکیده

مقدمه: مراجعات مکرر از علل اصلی ایجاد ازدحام در بخش های اورژانس بیمارستان ها می باشد. شناسایی ویژگی های مراجعین مکرر به مدیران سیستم ارائه خدمات درمانی کمک می کند تا راهکار های موثرتری برای کاهش تعداد دفعات مراجعه آنها به بخش اورژانس ارائه دهند. این مطالعه با هدف بررسی ویژگی های مراجعین مکرر بخش های اورژانس بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ایران طراحی شد. روش کار: بیمارانی که طی سال 1396 بیش از 5 بار به بخش های اورژانس بیمارستان های حضرت رسول اکرم (ص)، شهدای 7 تیر و فیروزگر دانشگاه علوم پزشکی ایران مراجعه کرده بودند با استفاده از سیستم های رایانه ای ثبت اطلاعات بیماران

Health information system (HIS) ، تعداد مراجعات و شکایات بیمار در زمان مراجعات مکرر به بخش های اورژانس از پرونده های بیماران استخراج شدند. يافته ها: از بین مراجعات به اورژانس بیمارستان ها (حدود 200 هزار بیمار)، 208 بیمار بیش از 5 بار (حداقل 5 و حداکثر 10 بار) به بخش های اورژانس بیمارستان های مورد بررسی مراجعه کرده بودند. میانگین تعداد دفعات مراجعه کنندگان بیش از 5 بار، 40/6 بار با انحراف معیار 26/1 بار بود. میانگین سنی بیماران 52/53 سال با انحراف معیار 02/17 سال بود. شایع ترین بیماری های زمینه ای در بیماران شامل سرطان، آسم و بیماری های مزمن ریوی و پس از آن بیماری های ایسکمیک قلب بودند. کمترین شیوع را بیماری های اسکیزوفرنی، آنمی آپلاستیک و مسمومیت با مواد مخدر تشکیل می دادند. بین سن و تعداد مراجعات مکرر رابطه آماری معنی دار وجود داشت (P= 0.001). نتيجه گيری: نتایج نشان داد که سن یک پیش بینی کننده بسیار مهم در بررسی تعداد دفعات مراجعه بیمار به بخش اورژانس می باشد. سرطان، بیماری های انسدادی ریه و بیماری های ایسکمیک قلبی رایج ترین علل مراجعه مکرر بیماران به بخش اورژانس بودند. تنگی نفس، درد سینه و ضعف رایج ترین شکایات در بیماران با مراجعه مکرر بودند.


کلید واژه‌ها

مراجعه مکرر بیماران، خدمات بخش اورژانس، علت مراجعه مکرر

مراجع

Zuckerman S, Shen Y-C. Characteristics of occasional and frequent emergency department users: do insurance coverage and access to care matter? Medical care. 2004:176-82.

Chan BT, Ovens HJ. Frequent users of emergency departments. Do they also use family physicians' services? Canadian Family Physician. 2002;48(10):1654-60.

Doupe MB, Palatnick W, Day S, Chateau D, Soodeen R-A, Burchill C, et al. Frequent users of emergency departments: developing standard definitions and defining prominent risk factors. Annals of emergency medicine. 2012;60(1):24-32.

Hunt KA, Weber EJ, Showstack JA, Colby DC, Callaham ML. Characteristics of frequent users of emergency departments. Annals of emergency medicine. 2006;48(1):1-8.

Ledoux Y, Minner P. Occasional and frequent repeaters in a psychiatric emergency room. Social psychiatry and psychiatric epidemiology. 2006;41(2):115-21.

Byrne M, Murphy AW, Plunkett PK, McGee HM, Murray A, Bury G. Frequent attenders to an emergency department: a study of primary health care use, medical profile, and psychosocial characteristics. Annals of emergency medicine. 2003;41(3):309-18.

Henry MC. Overcrowding in America's emergency departments: inpatient wards replace emergency care. Academic Emergency Medicine. 2001;8(2):188-9.

Derlet RW. Overcrowding in the emergency department. J Emerg Med. 1992;10:93-4.

Derlet RW, Richards JR. Emergency department overcrowding in florida, new york, and texas. Southern medical journal. 2002;95(8):846-50.

Shih F-Y, Huel-Ming M, Chen S-C, Wang H-P, Fang C-C, Shyu R-S, et al. ED overcrowding in Taiwan: facts and strategies. The American journal of emergency medicine. 1999;17(2):198-202.

vila J. Interview: Emergency Room Overcrowding. NBC, January. 2001;9.

Jain S, Cheng J. Emergency department visits and rehospitalizations in late preterm infants. Clinics in perinatology. 2006;33(4):935-45.

Gordon JA, Billings J, Asplin BR, Rhodes KV. Safety net research in emergency medicine proceedings of the academic emergency medicine consensus conference on “The Unraveling Safety Net”. Academic Emergency Medicine. 2001;8(11):1024-9.

Ruger JP, Richter CJ, Spitznagel EL, Lewis LM. Analysis of costs, length of stay, and utilization of emergency department services by frequent users: implications for health policy. Academic Emergency Medicine. 2004;11(12):1311-7.

Fuda KK, Immekus R. Frequent users of Massachusetts emergency departments: a statewide analysis. Annals of emergency medicine. 2006;48(1):16. e1-. e8.

Locker TE, Baston S, Mason SM, Nicholl J. Defining frequent use of an urban emergency department. Emergency Medicine Journal. 2007;24(6):398-401.

Trzeciak S, Rivers EP. Emergency department overcrowding in the United States: an emerging threat to patient safety and public health. Emergency medicine journal. 2003;20(5):402-5.

Derlet RW, Richards JR. Overcrowding in the nation’s emergency departments: complex causes and disturbing effects. Annals of emergency medicine. 2000;35(1):63-8.

Schull MJ, Szalai JP, Schwartz B, Redelmeier DA. Emergency department overcrowding following systematic hospital restructuring trends at twenty hospitals over ten years. Academic Emergency Medicine. 2001;8(11):1037-43.

Pines JM, Asplin BR, Kaji AH, Lowe RA, Magid DJ, Raven M, et al. Frequent users of emergency department services: gaps in knowledge and a proposed research agenda. Academic Emergency Medicine. 2011;18(6):e64-e9.
DOI: https://doi.org/10.22037/ijem.v6i1.23347

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


افزودن نظر