مروری بر مقاله با عنوان "مقایسه روش بخیه با چسب مايع بافتی در ترميم زخم های صورت اطفال؛ یک مطالعه مورد شاهدی"

راضیه سادات موسوی رکن آبادی
217

دیده شده


چکیده

سردبیر محترم مجله طب اورژانس ایران


در دوره 5 (شماره پیوسته 7) 97-1396 این مجله، مقاله ای تحت عنوان "مقایسه روش بخیه با چسب مايع بافتی در ترميم زخم های صورت اطفال؛ یک مطالعه مورد شاهدی" به چاپ رسیده است. راجع به این مقاله نکات و سوالاتی مطرح می باشد:

1- نویسندگان در عنوان و روش کار این مقاله بیان نموده اند که این مطالعه از نوع "مورد شاهدی غیر کنترل شده" است، درحالیکه مطالعات مورد شاهدی نوعی از مطالعات مشاهده ای هستند که از پیامد شروع شده و به مواجهه ختم می شوند؛ به طوری که دو گروه از افراد بیمار و غیر بیمار در مورد مواجهه مورد پرسش قرار گرفته یا بررسی می گردند. همچنین، به جهت مشاهده ای بودن، در این نوع مطالعات هیچ نوع مداخله ای (intervention) انجام نمی گیرد. اما روش کار در این مقاله به گونه ای بیان شده که دو نوع ترمیم زخم (مداخله درمانی) برای بیماران با زخم صورت انجام گرفته که پیامد آن، پس از دوره چهار روزه و شش روزه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در هدف مطالعه نیز ذکر شده که "هدف از انجام این مطالعه، بررسی پیامد ترمیم زخم در اطفال با استفاده از دو روش چسب مایع بافتی و بخیه بود" که همین جمله گواه مطالعه ای است که پیامد را مورد سنجش قرار داده و نه مواجهه را. در واقع، در این مطالعه انجام شده دو گروه شاهد و مورد از نظر مواجهه در گذشته بررسی نشده اند، و به نظر می رسد نوع طراحی انجام گرفته در این مقاله، شبیه مطالعات quasi-experimental می باشد. همچنین، بهتر است کلمه "غیر کنترل شده" که در خط اول روش کار آمده است، به طور دقیق توضیح داده شود.

2- از سویی، اگر این مطالعه از نوع مورد شاهدی باشد، لازم است در نتایج شاخص نسبت شانس یا OR (Odds Ratio) همراه با فاصله اطمینان محاسبه و ذکر شود.

3- همچنین نحوه سنجش میزان رضایتمندی بیمار و والدین مبهم است و لازم است توضیحات تکمیلی به مطالعه اضافه شود.

با توجه به نکات ذکر شده، به نظر می رسد لازم است اصلاحات لازم انجام شده و همچنین نکات تکمیلی به این مقاله اضافه شود.


مراجع

Sanji-Rafsanjani M, Dinpanah H, Esmaeili-Ranjbar A, Rostami-Shahrebabaki M. Comparison of Liquid Tissue Adhesive and Suture in Pediatric Wound Repair; a Case Control study. Iranian Journal of Emergency Medicine. 2018;5:e7.

Mann C. Observational research methods. Research design II: cohort, cross sectional, and case-control studies. Emergency medicine journal. 2003;20(1):54-60.

Maciejewski ML. Quasi-experimental design. Biostatistics & Epidemiology. 2018:1-10.
DOI: https://doi.org/10.22037/ijem.v6i1.22989

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.

نظرات در مورد مقاله

  • hello
    daniel rich (2019-11-11)
دیدن تمام نظرات
 |  افزودن نظر