یافته های لام خون محیطی در بیماران مشکوک به سپسیس و ارتباط آن با تشخیص نهایی در بیماران بستری در بخش اورژانس

راما بزرگمهر, سید مجتبی نکوقدم, علیرضا فاطمی, الهام کیخا
1202

دیده شده


چکیده

مقدمه: شناخت بهترین شیوه های تشخیص پاراکلینیک نقش مهمی در تشخیص افتراقی مبتلایان به سپسیس و بهبود پیش آگهی نهایی بیماران ایفا می نماید. لذا این مطالعه به منظور بررسی یافته های لام خون محیطی در بیماران مشکوک به سپسیس و ارتباط آن با تشخیص نهایی انجام شد. روش کار: در این مطالعه مشاهده ای که به صورت مقطعی انجام گردید، تعداد 348 بیمار مشکوک به سپسیس بستری در اورژانس بیمارستان شهدای تجریش در سال 1396 مورد ارزیابی قرار گرفتند و یافته های لام خون محیطی در آنها تعیین شده و ارتباط آن با تشخیص نهایی در بیماران بستری ارزیابی گردید. یافته ها: میانگین سنی بیماران مورد بررسی 3/62 سال با انحراف معیار 7/17 سال بود. همچنین 2/53 درصد از بیماران مورد بررسی مذکر و 8/46 درصد مونث بودند. شایعترین تشخیص های نهایی شامل پنومونی (29 درصد) و عفونت ادراری (1/18 درصد) بودند. در مورد یافته های لام خون محیطی ارتباط آماری معناداری با تشخیص نهایی بیماران در مورد یافته های ترومبوسیتوپنی (000/0 = p)، ترومبوسیتوز (032/0 = p)، مورفولوژی غیرطبیعی (049/0 = p) وجود داشت. نتیجه گیری: در مجموع چنین استنباط می شود که تعداد پلاکتها و مورفولوژی غیرطبیعی می توانند کارآیی تشخیصی خوبی در مورد بیماران مشکوک به سپسیس داشته باشند.

کلید واژه‌ها

تشخیص؛ بخش اورژانس؛ سپسیس؛ لام خون محیطی

مراجع

Stevenson EK, Rubenstein AR, Radin GT, Wiener RS, Walkey AJ. Two decades of mortality trends among patients with severe sepsis: a comparative meta-analysis. Critical care medicine. 2014;42(3):625-31.

Control CfD, Prevention. Making Healthcare Safer: Think Sepsis. Time Matters, August. 2016.

Vincent J-L, Opal SM, Marshall JC, Tracey KJ. Sepsis definitions: time for change. Lancet (London, England). 2013;381(9868):774-5.

Banez E. Hematologic response to acute inflammation: the band neutrophil revisited. Texas medicine. 1990;86(4):26-8.

Cavallazzi R, Bennin C-L, Hirani A, Gilbert C, Marik PE. Review of A Large Clinical Series: Is the Band Count Useful in the Diagnosis of Infection? An Accuracy Study in Critically Ill Patients. Journal of intensive care medicine. 2010;25(6):353-7.

Goyette RE, Key NS, Ely EW, editors. Hematologic changes in sepsis and their therapeutic implications. Seminars in respiratory and critical care medicine; 2004: Copyright© 2004 by Thieme Medical Publishers, Inc., 333 Seventh Avenue, New ….

Mare TA, Treacher DF, Shankar-Hari M, Beale R, Lewis SM, Chambers DJ, et al. The diagnostic and prognostic significance of monitoring blood levels of immature neutrophils in patients with systemic inflammation. Critical Care. 2015;19(1).

Novosad SA, Sapiano MR, Grigg C, Lake J, Robyn M, Dumyati G, et al. Vital Signs: Epidemiology of Sepsis: Prevalence of Health Care Factors and Opportunities for Prevention. MMWR Morbidity and mortality weekly report. 2016;65(33):864-9.

Ikegaya S, Tai K, Shigemi H, Iwasaki H, Okada T, Ueda T. Fulminant candidemia diagnosed by prompt detection of pseudohyphae in a peripheral blood smear. The American journal of the medical sciences. 2012;343(5):419.

Lambert J, Fernandez N, Roy MF. Association of presence of band cells and toxic neutrophils with systemic inflammatory response syndrome and outcome in horses with acute disease. Journal of veterinary internal medicine. 2016;30(4):1284-92.
DOI: https://doi.org/10.22037/ijem.v6i1.22292

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


افزودن نظر