بررسی زمان سنجی خدمات بخش اورژانس در بیمارستانهای شهر اراک

Ali Jadidi, Soleiman Zand, Mahmood Khosravi, Mehdi Harorani, Akram Bayati, Taghi Amni, Rahele Mohmadi, Mahdi Safarabadi
681

دیده شده


چکیده

مقدمه: بخش اورژانس یکی از مهمترین بخش های بیمارستان است که عملکرد آن می تواند تاثیر فراوانی بر کارکرد سایر بخش ها و میزان رضایت مندی بیماران داشته باشد. لذا سرعت ارائه خدمات در بخش اورژانس جهت کاستن از مرگ و میر و معلولیت ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی زمان ارائه خدمات در دو بیمارستان آموزشی شهر اراک انجام شد. روش کار: در این پژوهش مقطعی، پژوهشگران با حضور در بیمارستان های مربوطه به مدت سه ماه در شیفت های کاری مختلف، زمان ورود بیماران به بخش تریاژ را ثبت کرده و با استفاده از چک لیست مربوطه زمان های مربوط به ویزیت پزشک، ارسال نمونه های آزمایش و دریافت جواب آنها، انجام رادیوگرافی و تعیین تکلیف بیماران را با استفاده از کرونومتر ثبت کردند. يافته ها: در مطالعه حاضر 200 بیمار با میانگین سنی 5/2±8/45 وارد مطالعه شدند (5/53 درصد مرد). نتایج مطالعه نشان داد متوسط زمان تریاژ تا ویزیت پزشک، 3/4±1/8 دقیقه، فاصله ویزیت تا اولین اقدام درمانی 3/2±7/8دقیقه، زمان درخواست آزمایش تا دریافت نتیجه 5/17±9/60 دقیقه، زمان درخواست تا دریافت نتیجه رادیوگرافی 1/18±4/55 دقیقه، فاصله درخواست تا انجام نوار قلب 3/2±4/5 دقیقه و میانگین مدت زمان حضور بیمار در بخش اورژانس 3/3±9/6 ساعت می باشد. نتيجه گيری: به نظر می رسد که زمان ارایه خدمات مورد بررسی در بخش اورژانس بیمارستان های مورد مطالعه، هرچند در بعضی موارد کمتر از سایر مطالعات مشابه می باشد، اما با استانداردهای جهانی فاصله دارد.

کلید واژه‌ها

گردش کار؛ بخش اورژانس؛ رضایتمندی بیماران

مراجع

Neenan ME, Paunovich E, Solomon ES, RT. W. The Primary Dental Care work Force. J Dent Educ. 2004;57(12):75-863.

Salluzzo R, Mayer T, editors. Emergency department management: principles and applications. St Louis: Mosby. 1997.

Yoon P, Steiner I, G. R. Analysis of factors influencing length of stay in the emergency department. Can J Emerg Med. 2003;5(3):61-155.

Movahednia S, Partovishayan z, . BM. A Survey of Timing Indicators of Emergency epartment at Firoozgar Hospital. Journal of Health Administration. 2013;16(51):95-102[In Persian].

Vieth TL, KV. R. The effect of crowding on access and quality in an academic ED. Am J Emerg Med. 2006;24(7):787-94.

JM. L. Health care rationing constraintsand equity. Med J Aust. 2001;174(12):641-2.

Liew D, Liew D, MP. K. Emergency department length of stay independently predicts excess inpatient length of stay. Med J Aust. 2003;179(10):524-6.

Seyed J T, Najafi B, S. S. Waiting time in the emergency department in selected hospitals of Iran University of Medical Sciences in 2007. Journal of Research In Medical Sciences. 2009;33(2):117-22.

Dashipour A, Enayati H, Mohamadi N, Baraghoush F, Haghparast H, p.131 SI. Determining the critical points in time study of emergency services of Zahedan Khatamolanbia hospital Proceedings of the First Congress on Emergency MedicineTehran: Iran University of Medical Sciences2005.

Lambe S, Washington DL, Fink A, Laouri M, Liu H, Scura Fosse J ea. Waiting times in California's emergency departments. Ann Emerg Med. 2003;41(1):35-44.

Aeenparast A, Tabibi SJ, Shahanaghi K, M. A. Estimating outpatient waiting time: a simulation approach. Payesh. 2009;32(4):327-33.

Eldabi T, Irani Z, . PR. A proposed approach for modeling health‐care systems for understanding. J Manag Med. 2002;16(2):170-87.

Nazmiyeh H, Dehghani A. Timing of emergency services provision by using triage form in Yazd hospital. The Third International Congress on health and disaster management disaster2006.

Goldfrank L, Henneman PL, Ling LJ, Prescott JE, Rosen C, Sama A. Emergency center categorization standards. Academic emergency medicine : official journal of the Society for Academic Emergency Medicine. 1999;6(6):638-55.

Rathlev, K. N. Time series analysis of variables associated with daily mean emergency department length of stay. Annals of emergency medicine 2007;49(3):265-76.

Falahi S, Hesam A, S. S. The study of service provision speed in emergency department of Bandarabas pediatric hospital. Proceedings of the First Congress on Emergency Medicine Tehran: Iran University of Medical Sciences2005. p. 122.

Chan TC, Killeen JP, Castillo E, DA. G. The impact of delayed admissions held in the emergency department on wait time, patient care time and length of stay for other patients. Ann Emerg Med. 2006;48(5).

Jalili M, M. R, editors. The study of the relation of length of stay in emergency department with hospital bed occupancy and inpatient case in Imam Khomeini hospital. Proceedings of the 2nd Congress on Emergency MedicineScientific Association of Emergency Medicine; 2007.

Hosseini M , Shaker H , Ghafouri H B , F. S. Chronometric Study of Patients' Workflow and Effective Factors on It in Emergency Department of 7th Tir Martyrs Hospital of Tehran, Iran. Journal of Health Administration. 2010;134013-22.
DOI: https://doi.org/10.22037/ijem.v4i2.15433

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


افزودن نظر