شیوع آرکوئت فورامن در بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس؛ یک مطالعه اپیدمیولوژیک

Seyyed Mahdi Zia Ziabari, Payman Asadi, Malek Masoud Ansar, Alireza Razzaghi, Vahid Monsef Kasmaei
76

دیده شده


چکیده

مقدمه: آنومالی آرکوئت فورامن یک واریاسیون آناتومیکی در مهره اول گردنی می باشد که محلی را برای عبور شریان ورتبرال ایجاد می کند. با توجه به نقشی که این پل استخوانی در پیشرفت میگرن و تاثیر آن در بروز انواع دردهای مربوط به نواحی سر، شانه و گردن و همچنین اهمیتی که در زمان تعبیه پیچ در توده جانبی اطلس دارد، پژوهش حاضر به بررسی میزان شیوع این آنومالی در مراجعه کنندگان به بخش اورژانس بیمارستان پورسینا رشت پرداخته است. روش کار: پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی آینده نگر می باشد که بر روی بیماران بالای 18 سال که در سال 1394 به بخش اورژانس بیمارستان پورسینا رشت مراجعه کرده بودند و به هر دلیلی برای آنها گرافی لترال گردن درخواست شده بود به روش در دسترس صورت پذیرفت. داده های بیماران از طریق بررسی پرونده بالینی، پرسش بصورت تلفنی و یا با استفاده از چک لیستی که از پیش طراحی شده بود جمع آوری و ثبت گردیدند. با کمک نرم افزار آماری SPSS نسخه 24 و آزمون های آماری کای دو و تی تست مستقل داده ها مورد تجزیه آماری قرار گرفتند. مقدار p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد. يافته ها: در مجموع 1146 بیمار با میانگین سنی 88/15±95/37 سال مورد مطالعه قرار گرفتند (2/69 درصد مرد). میانگین سنی مردان 26/15±05/36 سال و زنان 44/16±21/14 سال بود (001/0>p ). میزان شیوع کلی آرکوئت فورامن، 6/9 درصد (110 بیمار) با فاصله اطمینان 30/11- 89/7 بدست آمد (5/74 درصد مرد). این آنومالی در مردان شیوعی معادل 34/10 درصد و در زنان 93/7 درصد داشت (05/0<p ). نتيجه گيری: بر اساس نتایج مطالعه حاضر شیوع آنومالی آرکوئت فورامن با کمک گرافی لترال گردن در استان گیلان 6/9 درصد بدست آمد. این میزان شیوع در مردان 34/10 و در زنان 93/7 درصد بود. با توجه به این میزان شیوع، وجود این آنومالی باید به عنوان یک گزینه در بیماران با شکایت درد در نواحی سر،  شانه و گردن مد نظر قرار گیرد.

کلید واژه‌ها

مهره اطلس؛ اپیدمیولوژی؛ رادیوگرافی؛ مهره های گردنی

مراجع

Hasan M, Shukla S, Siddiqui MS, Singh D. Posterolateral tunnels and ponticuli in human atlas vertebrae. Journal of anatomy. 2001;199(Pt 3):339-43.

Goel A, Desai KI, Muzumdar DP. Atlantoaxial fixation using plate and screw method: a report of 160 treated patients. Neurosurgery. 2002;51(6):1351-6; discussion 6-7.

Mitchell J. The incidence and dimensions of the retroarticular canal of the atlas vertebra. Acta anatomica. 1998;163(2):113-20.

Wight S, Osborne N, Breen AC. Incidence of ponticulus posterior of the atlas in migraine and cervicogenic headache. Journal of manipulative and physiological therapeutics. 1999;22(1):15-20.

Young JP, Young PH, Ackermann MJ, Anderson PA, Riew KD. The ponticulus posticus: implications for screw insertion into the first cervical lateral mass. The Journal of bone and joint surgery American volume. 2005;87(11):2495-8.

Cakmak O, Gurdal E, Ekinci G, Yildiz E, Cavdar S. Arcuate foramen and its clinical significance. Saudi medical journal. 2005;26(9):1409-13.

Cushing KE, Ramesh V, Gardner-Medwin D, Todd NV, Gholkar A, Baxter P, et al. Tethering of the vertebral artery in the congenital arcuate foramen of the atlas vertebra: a possible cause of vertebral artery dissection in children. Developmental medicine and child neurology. 2001;43(7):491-6.

Wang S, Wang C, Wood KB, Yan M, Zhou H. Radiographic evaluation of the technique for C1 lateral mass and C2 pedicle screw fixation in three hundred nineteen cases. Spine. 2011;36(1):3-8.

Stubbs DM. The arcuate foramen. Variability in distribution related to race and sex. Spine. 1992;17(12):1502-4.

Elliott RE, Tanweer O. The prevalence of the ponticulus posticus (arcuate foramen) and its importance in the Goel-Harms procedure:

meta-analysis and review of the literature. World neurosurgery. 2014;82(1-2):e335-43.

Mudit G, Srinivas K, Satheesha Bh R. Retrospective Analysis of Ponticulus Posticus in Indian Orthodontic Patients-A Lateral Cephalometric Study. Ethiopian Journal of Health Sciences. 2014;24(4):285-90.

Kim KH, Park KW, Manh TH, Yeom JS, Chang BS, Lee CK. Prevalence and Morphologic Features of Ponticulus Posticus in Koreans: Analysis of 312 Radiographs and 225 Three-dimensional CT Scans. Asian spine journal. 2007;1(1):27-31.

Sharma V, Chaudhary D, Mitra R. Prevalence of ponticulus posticus in Indian orthodontic patients. Dento maxillo facial radiology. 2010;39(5):277-83.

Chitroda PK, Katti G, Baba IA, Najmudin M, Ghali SR, Kalmath B, et al. Ponticulus posticus on the posterior arch of atlas, prevalence analysis in symptomatic and asymptomatic patients of gulbarga population. Journal of clinical and diagnostic research : JCDR. 2013;7(12):3044-7.

Baba I, Shah A, Yousuf A, Adhnan M, Manzoor H, Safdar Z. Prevalence of ponticulus posticus in Kashmiri population. Annals of Dental Specialty. 2015;3(1):6-8.

Cho YJ. Radiological analysis of ponticulus posticus in Koreans. Yonsei medical journal. 2009;50(1):45-9.

Huang MJ, Glaser JA. Complete arcuate foramen precluding C1 lateral mass screw fixation in a patient with rheumatoid arthritis: case report. The Iowa orthopaedic journal. 2003;23:96-9.

Travan L, Saccheri P, Sabbadini G, Crivellato E. Bilateral arcuate foramen associated with partial defect of the posterior arch of the atlas in a medieval skeleton: case report and review of the literature. Looking backward to go forward. Surgical and radiologic anatomy : SRA. 2011;33(6):495-500.
DOI: https://doi.org/10.22037/ijem.v4i2.14861

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


افزودن نظر