بررسی ارتباط بین سیستم های امتیازدهی سختی لوله گذاری داخل تراشه و فاکتورهای آنتروپومتریک بدن در افراد جامعه؛ یک مطالعه اپیدمیولوژیک

Maryam Motamedi, Maleheh Soltani, Marzieh Amiri, Elham Memary, Alireza Baratloo
307

دیده شده


چکیده

مقدمه: لوله گذاری داخل تراشه یکی از شایعترین روش های کنترل راه هوایی در اورژانس محسوب می گردد. پیش بینی احتمال لوله گذاری مشكل براي كدام بيمار وجود دارد، اهميت زيادي دارد. اکثر روش های پیش بینی کننده سختی لوله گذاری داخل تراشه براساس مشاهدات تن سنجی پایه گذاری شده اند. هدف از انجام این مطالعه این است که رابطه بین امتیاز مالامپاتی آزمون گاز گرفتن لب بالا و همچنین مانور 2-3-3 را با فاکتورهای آنتروپومتریک بدن را در افراد مختلف جامعه بررسی نماییم. روش کار: این مطالعه مقطعی در طول سال 94-1393 در شهرستان یزد انجام گرفت. طبق حجم نمونه محاسبه شده، تعداد 498 نفر از افراد مختلف جامعه به روش تصادفی ساده انتخاب و پس از اخذ رضایت آگاهانه وارد این مطالعه شدند. اطلاعات دموگرافیک و پایه شامل سن و جنس و همچنین اطلاعات آنتروپومتریک بدن شامل وزن، قد، دور گردن، دور کمر، دور باسن، شاخص توده بدنی و نسبت دور کمر به باسن در یک چک لیست از پیش آماده شده گردآوری گردید. سپس نمره مالامپاتی، نمره جویدن لب بالا، مانور 2-3-3  توسط محقق بررسی و محاسبه شد. نتیجه این بررسی‌‌ها نیز در چک لیست یاد شده برای هر فرد ثبت گردید. يافته ها: تعداد 498 نفر با میانگین سنی 1/16 ± 1/42 در این مطالعه بررسی شدند (51 درصد زن). در مجموع 168 نفر از مردان (69 درصد) و 182 نفر از زنان (72 درصد) مورد مطالعه دارای شاخص توده بدنی بالاتر از 25 بودند. 74 نفر از مردان (39 درصد) دارای دور کمر به لگن بالاتر از 93/0 و 152 نفر از زنان (60 درصد) مورد مطالعه دارای دور کمر به لگن بالاتر از 81/0 بودند. نتایج آزمون جویدن لب بالا در 10 نفر (2 درصد) نمره 3 بوده، نتیجه آزمایش مالامپاتی در 152 نفر (31 درصد) نمره 3 یا 4 بود و نتیجه مانور 2-3-3 در 20 نفر (4 درصد) نشاندهنده وضعیت غیرنرمال بود که نشاندهنده احتمال انتوباسیون دشوار است. با افزایش سن، بر اساس هر سه روش، احتمال سختی لوله گذاری داخل تراشه افزایش می یابد (001/0>p). ولی هیچ کدام از سه روش ارزیابی سختی لوله گذاری داخل تراشه با جنسیت رابطه معنی داری نداشتند (05/0<p). بین امتیاز مالامپاتی و آزمون جویدن لب بالا و تمام فاکتورهای آنتروپومتریک بدن رابطه معنی داری وجود داشت. قانون 3-3-2 نیز با وزن، قد، دور کمر، دور باسن و شاخص توده بدنی ارتباط معناداری داشت ولی با دور گردن (328/0=p) و همچنین دور کمر به لگن (121/0=p) ارتباط معنی داری مشاهده نشد. نتيجه گيری: این طور به نظر می رسد که با افزایش سن، بر اساس هر سه روش، احتمال سختی لوله گذاری داخل تراشه افزایش می یابد. ولی هیچ کدام از سه روش ارزیابی سختی لوله گذاری داخل تراشه با جنسیت رابطه معنی داری ندارند. همچنین بر اساس نتایج حاصل از مطالعه حاضر آزمون جویدن لب بالا و امتیاز مالامپاتی ارتباط معنی داری با کلیه فاکتورهای آنتروپومتریک بدن مورد بررسی در مطالعه حاضر دارد. اما مانور 3-3-2 ارتباط آماری معنی داری با دور گردن و همچنین دور کمر به لگن ندارد.

کلید واژه‌ها

طب اورژانس؛ اداره راه هوایی؛ لوله گذاری داخل تراشه؛ چاقی؛ اندکس توده بدنی

مراجع

Berkow LC, Ariyo P. Preoperative assessment of the airway. Trends in Anaesthesia and Critical Care. 2015;5(1):28-35.

Stoelting RK, Miller RD. Basics of anesthesia: Churchill Livingstone Philadelphia; 2000.

Benumof J, Saidman LJ. Anesthesia and perioperative complications: Year Book Medical Pub; 1999.

Gal TJ. Airway Management in. Miller’s Anesthesia. 6 th ed2005. p. 1617.

Bergler W, Maleck W, Baker-Schreyer A, Ungemach J, Petroianu G, Hörmann K. [The Mallampati Score. Prediction of difficult intubation in otolaryngologic laser surgery by Mallampati Score]. Der Anaesthesist. 1997;46(5):437-40.

Jacobsen J, Jensen E, Waldau T, Poulsen T. Preoperative evaluation of intubation conditions in patients scheduled for elective surgery. Acta anaesthesiologica scandinavica. 1996;40(4):421-4.

Gupta S, Sharma R, Jain D. Airway assessment: predictors of difficult airway. Indian J Anaesth. 2005;49(4):257-62.

Fritscherova S, Adamus M, Dostalova K, Koutna J, Hrabalek L, Zapletalova J, et al. Can difficult intubation be easily and rapidly predicted? Biomedical Papers. 2011;155(2):165-71.

Lee A, Fan LT, Gin T, Karmakar MK, Kee WDN. A systematic review (meta-analysis) of the accuracy of the Mallampati tests to predict the difficult airway. Anesthesia & Analgesia. 2006;102(6):1867-78.

Randell T. Prediction of difficult intubation. Acta anaesthesiologica scandinavica. 1996;40(8P2):1016-23.

Inal MT, Memiş D, Sahin SH, Gunday I. Comparison of different tests to determine difficult intubation in pediatric patients. Brazilian Journal of Anesthesiology (English Edition). 2014;64(6):391-4.

Yu T, Wang B, Jin XJ, Wu RR, Wu H, He JJ, et al. Predicting difficult airways: 3-3-2 rule or 3-3 rule? Irish journal of medical science. 2015;184(3):677-83.

Ambesh SP, Singh N, Rao PB, Gupta D, Singh PK, Singh U. A combination of the modified Mallampati score, thyromental distance, anatomical abnormality, and cervical mobility (M-TAC) predicts difficult laryngoscopy better than Mallampati classification. Acta Anaesthesiologica Taiwanica. 2013;51(2):58-62.

Mahmoodpoor A, Soleimanpour H, Nia KS, Panahi JR, Afhami M, Golzari SE, et al. Sensitivity of palm print, modified mallampati score and 3-3-2 rule in prediction of difficult intubation. International journal of preventive medicine. 2013;4(9):1063.

Ezri T, Warters RD, Szmuk P, Saad-Eddin H, Geva D, Katz J, et al. The incidence of class “zero” airway and the impact of Mallampati score, age, sex, and body mass index on prediction of laryngoscopy grade. Anesthesia & Analgesia. 2001;93(4):1073-5.

Mahmoodpoor A, Soleimanpour H, Nia KS, Panahi JR, Afhami M, Golzari SE, et al. Sensitivity of PalmPrint, Modified Mallampati Score and 3-3-2 Rule in Prediction of Difficult Intubation. International journal of preventive medicine. 2013;4(9).

Brodsky JB, Lemmens HJM, Brock-Utne JG, Vierra M, Saidman LJ. Morbid Obesity and Tracheal Intubation. Anesthesia & Analgesia. 2002;94(3):732-6.

Gonzalez H, Minville V, Delanoue K, Mazerolles M, Concina D, Fourcade O. The Importance of Increased Neck Circumference to Intubation Difficulties in Obese Patients. Anesthesia & Analgesia. 2008;106(4):1132-6.

Shiga T, Wajima Zi, Inoue T, Sakamoto A. Predicting Difficult Intubation in Apparently Normal PatientsA Meta-analysis of Bedside Screening Test Performance. The Journal of the American Society of Anesthesiologists. 2005;103(2):429-37.

Bond A. Obesity and difficult intubation. Anaesthesia and intensive care. 1993;21(6):828.

Meyer R. Obesity and difficult intubation. Anaesthesia and intensive care. 1994;22(3):314-5; author reply 6.

Riad W, Vaez MN, Raveendran R, Tam AD, Quereshy FA, Chung F, et al. Neck circumference as a predictor of difficult intubation and difficult mask ventilation in morbidly obese patients: A prospective observational study. European Journal of Anaesthesiology (EJA). 2016;33(4):244-9.

Haq MIU, Ullah H. Comparison of Mallampati test with lower jaw protrusion maneuver in predicting difficult laryngoscopy and intubation. Journal of anaesthesiology, clinical pharmacology. 2013;29(3):313.

Prakash S, Kumar A, Bhandari S, Mullick P, Singh R, Gogia AR. Difficult laryngoscopy and intubation in the Indian population: An assessment of anatomical and clinical risk factors. Indian journal of anaesthesia. 2013;57(6):569.
DOI: https://doi.org/10.22037/ijem.v4i2.14857

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


افزودن نظر