پنومومدیاستن علتی ناشایع اما مهم برای درد قفسه سینه؛ معرفی یک مورد

Maryam Motamedi, Maryam Janati, Sona Ziaei
716

دیده شده


چکیده

پنومومدیاستن خودبخودی عارضه نادری است که غالبا سیر خوش خیم و خود محدود شونده ای دارد. تظاهر غالب آن درد رترو استرنال ناگهانی می باشد که می تواند به دنبال مانور والسالوا، استفراغ، سرفه های مکرر، ورزش سنگین، استشاق ماری جوانا، تروما و اینتوباسیون اتفاق بیفتد. با توجه به شیوع اندک و اهمیت در نظر داشتن پنومومدیاستن خودبخودی در تشخیص افتراقی بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس با درد قفسه سینه حاد به معرفی یک بیمار 17 ساله با شکایت درد قفسه سینه و تشخیص نهایی پنومومدیاستن خود به خودی خواهیم پرداخت.

کلید واژه‌ها

درد قفسه سینه؛ بخش اورژانس؛ پنومومدیاستینوم، تشخیصی؛ تشخیص افتراقی

مراجع

Abolnik I, Lossos I, Breuer R. Spontaneous pneumomediastinum. A report of 25 cases. CHEST Journal. 1991;100(1):93-5.

Newcomb AE, Clarke CP. Spontaneous pneumomediastinum: a benign curiosity or a significant problem? CHEST Journal. 2005;128(5):3298-302.

Macia I, Moya J, Ramos R, Morera R, Escobar I, Saumench J, et al. Spontaneous pneumomediastinum: 41 cases. European Journal of Cardio-Thoracic Surgery. 2007 June 1, 2007;31(6):1110-4.

Hatamabadi HR, Esmailnejad SS, Khazayi AR, Masjoudi B. A diagnostic challenge of an unusual presentation of pneumomediastinum. Chinese Journal of Traumatology. 2014;17(1):44-7.

Brand M, Bizos B, Burnell L. A review of non-obstetric spontaneous pneumo-mediastinum and subcutaneous emphysema: review. South African Journal of Surgery. 2011;49(3):135-6a.

Wahla AS, Khan FZ. Development of Massive Pneumopericardium After Intubation and Positive Pressure Ventilation. Journal of the College of Physicians and Surgeons Pakistan. 2012;22(6):401-2.

Sebastian CC, WU WC, Shafer M, Choudhary G, Patel PM. Pneumopericardium and pneumothorax after permanent pacemaker implantation. Pacing and clinical electrophysiology. 2005;28(5):466-8.

Yellin A, Gapany-Gapanavicius M, Lieberman Y. Spontaneous pneumomediastinum: is it a rare cause of chest pain? Thorax. 1983;38(5):383-5.

Munsell WP. Pneumomediastinum: a report of 28 cases and review of the literature. JAMA. 1967;202(8):689-93.

Abdelrahman H, Shunni A, El-Menyar A, Ajaj A, Afifi I, Zarour A, et al. Mediastinal emphysema following fracture of the orbital floor. Journal of surgical case reports. 2014;2014(5).

Natale C, D'Journo XB, Duconseil P, Thomas PA. Recurrent spontaneous pneumomediastinum in an adult. European journal of cardio-thoracic surgery. 2012;41(5):1199-201.

Jougon JB, Ballester M, Delcambre F, Mac Bride T, Dromer CE, Velly J-F. Assessment of spontaneous pneumomediastinum: experience with 12 patients. The Annals of thoracic surgery. 2003;75(6):1711-4.
DOI: https://doi.org/10.22037/ijem.v3i1.10986

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


افزودن نظر