اپیدمیولوژی ترومای اطفال مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان امام حسین

Ali Arhami Dolatabadi, Nasibeh Mohseninia, Marzieh Amiri, Hassan Motamed, Aliasghar Halimi Asl
460

دیده شده


چکیده

مقدمه: تروما از مهمترین دلایل مراجعه کودکان به بخش اورژانس و شایعترین علت ناتوانی و مرگ و میر در آنها محسوب می شود. آگاهی از اطلاعات اپیدمیولوژیک تروما در این گروه سنی به برنامه ریزی دقیق جهت پیشگیری از این حوادث کمک می کند. لذا این مطالعه با هدف بررسی اپیدمیولوژی تروما در کودکان مراجعه کننده به بخش اورژانس انجام شد. روش کار: در یک مطالعه مقطعی گذشته نگر به روش سرشماری، پرونده کودکان مراجعه کننده به واحد ترومای بخش اورژانس بیمارستان امام حسین، تهران، ایران در سال های 90 و 91 مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات مربوط به سن، جنس، زمان بروز و مکانیسم تروما، محل آناتومیک تروما، اقدامات انجام شده و پیامدها جمع آوری شد و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS 16 مورد آنالیز توصیفی قرار گرفتند. يافته ها: اطلاعات موجود در پرونده بالینی 547 کودک به روش سرشماری جمع آوری و مورد بررسی قرار گرفت  (3/69 درصد پسر). 169 (9/30 درصد) مورد در فصل تابستان و 322 (9/58 درصد) مورد بین ساعت 16 تا 24 مراجعه کرده بودند. حوادث رانندگی با 286 (3/52 درصد) مورد شایع ترین مکانیسم و  ناحیه سر و گردن با 217 (7/39 درصد) مورد شایع ترین محل تروما بودند. در نهایت 537 (2/98 درصد) کودک با حال عمومی خوب از بیمارستان ترخیص شدند و 10 (8/1 درصد) مورد ترومای منجر به مرگ گزارش گردید. بیشترین ترومای منجر به مرگ ترومای قفسه سینه و شکم (3/14 درصد) بود و رابطه معنی داری بین مکانیسم تروما (845/0 = p) و زمان بروز (895/0 = p) حادثه با مرگ و میر مشاهده نشد. نتيجه گيری: بر اساس نتایج مطالعه حاضر، بیشترین موارد تروما زیر 14 سال مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان امام حسین مربوط به پسر بچه ها، فصل تابستان، ساعت 16 تا 24 و با مکانیسم تصادفات رانندگی بوده است. 8/1 درصد موارد تروما با مرگ و میر همراه بودند و بیشترین ترومای منجر به مرگ مربوط به ترومای قفسه سینه و شکم بود.

کلید واژه‌ها

تروما؛ مرگ و میر؛ کودکان؛ اپیدمیولوژی؛ بخش اورژانس

مراجع

Forouzanfar MM, Safari S, Niazazari M, Baratloo A, Hashemi B, Hatamabadi HR, et al. Clinical decision rule to prevent unnecessary chest X‐ray in patients with blunt multiple traumas. Emergency Medicine Australasia. 2014;26(6):561-6.

Younesian S, Mahfoozpour S, Shad EG, Kariman H, Hatamabadi HR. Unintentional Home Injury prevention in Preschool Children; a Study of Contributing Factors. Emergency. 2015;3.

Hatamabadi H, Mahfoozpour S, Forouzanfar M, Khazaei A, Yousefian S, Younesian S. Evaluation of parameter related to preventative measures on the child injuries at home. International journal of injury control and safety promotion. 2013;1(3):140-9.

Hatamabadi HR, Shad EG, Younesian S. Unintentional Home Injury prevention in Preschool Children; a Study of Contributing Factors. Emergency. 2015;3.

Memarzadeh M, Hoseinpour M, Sanjary N, Karimi Z. A study on trauma epidemiology in children referred to Isfahan Alzahra Hospital during 2004-7. Feyz Journals of Kashan University of Medical Sciences. 2011;14(5).

Mack KA, Gilchrist J, Ballesteros MF. Bunk bed-related injuries sustained by young children treated in emergency departments in the United States, 2001–2004, National Electronic Injury Surveillance System–All Injury Program. Injury prevention. 2007;13(2):137-40.

Khambalia A, Joshi P, Brussoni M, Raina P, Morrongiello B, Macarthur C. Risk factors for unintentional injuries due to falls in children aged 0–6 years: a systematic review. Injury Prevention.

;12(6):378-81.

Alkon A, Genevro JL, Tschann JM, Kaiser P, Ragland DR, Boyce WT. The epidemiology of injuries in 4 child care centers. Archives of pediatrics & adolescent medicine. 1999;153(12):1248-54.

Dedoukou X, Spyridopoulos T, Kedikoglou S, Alexe DM, Dessypris N, Petridou E. Incidence and risk factors of fall injuries among infants: a study in Greece. Archives of pediatrics & adolescent medicine. 2004;158(10):1002-6.

Derakhshanfar H, Amini A, Hatamabadi H, Alimohamadi H. Pediatric traumatic brain injury management. HealthMED.583.

Agran PF, Winn DG, Anderson CL, Del Valle C. Family, social, and cultural factors in pedestrian injuries among Hispanic children. Injury Prevention. 1998;4(3):188-93.

JAVID M, SHAH CGH, ABD EZLF, Ahmadi A, Farhadi A, AKASHEH GA. Road Traffic Injuries in Children. 2006.

Safari S, Baratloo A, Negida AS, Taheri MS, Hashemi B, Selkisari SH. Comparing the Interpretation of Traumatic Chest X-Ray by Emergency Medicine Specialists and Radiologists. Archives of trauma research. 2014;3(4).

Bernardo LM, Gardner MJ, Seibel K. Playground injuries in children: a review and Pennsylvania Trauma Center experience. Journal for Specialists in Pediatric Nursing. 2001;6(1):11.

Osmond MH, Brennan-Barnes M, Shephard AL. A 4-year review of severe pediatric trauma in eastern Ontario: a descriptive analysis. Journal of Trauma and Acute Care Surgery. 2002;52(1):8-12
DOI: https://doi.org/10.22037/ijem.v3i1.10971

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


افزودن نظر