اپیدمیولوژی شکستگی های ناحیه سر و گردن ناشی از تصادفات موتور سیکلت

Ali Ramouz, Mahdie Hosseini, Samad Shams Vahdati
671

دیده شده


چکیده

مقدمه: در سراسر جهان آسیب های ناشی از تصادفات وسایل موتوری یک معضل در حال رشد برای سلامت جمعیت عمومی محسوب می شوند. سالانه تعداد افراد زیادی به علت تصادفات جاده ای شدیدا زخمی می شوند و یا جان خود را از دست می دهند. لذا بر آن شدیم تا با طراحی مطالعه حاضر به بررسی دموگرافیک شکستگی های ناحیه سر و گردن ناشی از تصادفات موتورسیکلت بپردازیم. روش کار: در این مطالعه مقطعی گذشته نگر تمامی بیمارانی که در طول سال 1392 به بخش اورژانس ارجاع شدند و دچار آسیب های ناحیه سر و گردن ناشی از تصادف با موتورسیکلت بودند به صورت سرشماری وارد گردیدند. چک لیستی شامل اطلاعات دموگرافیک، مکانیسم تروما، زمان وقوع تروما، راکب یا سرنشین بودن، کاربری وسیله نقلیه، استفاده از تجهیزات ایمنی، شکستگی های ناحیه سر و گردن، آسیب های همراه، یافته های تصویربرداری و پیامد نهایی از طریق مراجعه به پرونده های بالینی برای تمامی بیماران تکمیل و مورد آنالیز توصیفی قرار گرفت. يافته ها: 386 بیمار با میانگین سنی بیماران 79/10 ± 4/28 سال مورد ارزیابی قرار گرفتند (4/84 درصد مرد). اکثر بیماران در محدوده سنی کمتر از 30 سال قرار داشتند (001/0p =). سه ماهه اول سال با 152 (4/39 درصد) مورد بیشترین آمار تصادفات از جهت توزیع فصلی را به خود اختصاص داد. 223 (8/57 درصد) مورد از تصادفات در طی روز افتاده بود (037/0p =). تنها 191 (5/49 درصد) نفر از بیماران از کلاه ایمنی استفاده کرده بودند. شایع ترین شکستگی مربوط به مهره های گردنی با 61 (8/15 درصد) مورد بود. در نهایت 207 (6/53 درصد) مورد بعد از انجام اقدامات تشخیصی و درمانی مقتضی از اورژانس ترخیص شدند. 175 (4/45 درصد) مورد در بخش های مختلف بیمارستان برای اقدامات درمانی بیشتر بستری و بعد از مدتی با حال عمومی خوب ترخیص گردیدند. 4 (1 درصد) مورد هم مرگ و میر ثبت  شد. نتيجه گيری: نتایج این مطالعه اپیدمیولوژیک نشان می دهد، شیوع شکستگی های ناحیه سر و گردن در تصادف با موتورسیکلت  در افراد با سن پایین، جنس مذکر و عدم استفاده از تجهیزات ایمنی بیشتر است. شایعترین محل شکستگی های ناحیه سر و گردن به ترتیب مربوط به شکستگی مهره های گردن، جمجمه و در نهایت استخوان های صورت بود.

مراجع

Mock CN, Forjuoh SN, Rivara FP. Epidemiology of transport-related injuries in Ghana. Accident Analysis & Prevention. 1999;31(4):359-70.

Max W, Stark B, Root S. Putting a lid on injury costs: the economic impact of the California motorcycle helmet law. Journal of Trauma and Acute Care Surgery. 1998;45(3):550-6.

Rockville M. The healthcare cost and utilization project: an overview. Effective Clinical Practice. 2002;5(3):143-51.

Barss P. Injury prevention: an international perspective epidemiology, surveillance, and policy: Oxford University Press, USA; 1998.

Hundley JC, Kilgo PD, Miller PR, et al. Non-helmeted motorcyclists: a burden to society? A study using the National Trauma Data Bank. Journal of Trauma and Acute Care Surgery. 2004;57(5):944-9.

Barell V, Aharonson-Daniel L, Fingerhut LA, et al. An introduction to the Barell body region by nature of injury diagnosis matrix. Injury Prevention. 2002;8(2):91-6.

Branas CC, Knudson MM. Helmet laws and motorcycle rider death rates. Accident Analysis & Prevention. 2001;33(5):641-8.

Safari S, Baratloo A, Negida AS, Taheri MS, Hashemi B, Selkisari SH. Comparing the Interpretation of Traumatic Chest X-Ray by Emergency Medicine Specialists and Radiologists. Archives of trauma research. 2014;3(4).

Zwi A. The public health burden of injury in developing countries. Trop Dis Bull. 1993;90(1):R5-R45.

Smith GS, Barss PG. Unintentional injuries in developing countries: the epidemiology of a neglected problem. Epidemiologic reviews. 1991;13:228-66.

Organization WH. The world health report 2003: shaping the future: World Health Organization; 2003.

Chiu W-T, Kuo C-Y, Hung C-C, Chen M. The effect of the Taiwan motorcycle helmet use law on head injuries. American Journal of Public Health. 2000;90(5):793.

Richter M, Thermann H, Wippermann B, Otte D, Schratt H-E, Tscherne H. Foot fractures in restrained front seat car occupants: a long-term study over twenty-three years. Journal of orthopaedic trauma. 2001;15(4):287-93.

Mullin B, Jackson R, Langley J, Norton R. Increasing age and experience: are both protective against motorcycle injury? A case-control study. Injury Prevention. 2000;6(1):32-5.

Eastridge BJ, Shafi S, Minei JP, Culica D, McConnel C, Gentilello L. Economic impact of motorcycle helmets: from impact to discharge. Journal of Trauma and Acute Care Surgery. 2006;60(5):978-84.

Sethi RK, Kozin ED, Fagenholz PJ, Lee DJ, Shrime MG, Gray ST. Epidemiological survey of head and neck injuries and trauma in the United States. Otolaryngology--Head and Neck Surgery. 2014:0194599814546112.

Brennan J. Head and neck trauma in Iraq and Afghanistan: Different war, different surgery, lessons learned. The Laryngoscope. 2013;123(10):2411-7.

Zargar M, Khaji A, Karbakhsh M. Pattern of motorcycle-related injuries in Tehran, 1999 to 2000: a study in 6 hospitals. 2006.

Roudsari BS, Sharzei K, Zargar M. Sex and age distribution in transport-related injuries in Tehran. Accident Analysis & Prevention. 2004;36(3):391-8.

Tham K, Seow E, Lau G. Pattern of injuries in helmeted motorcyclists in Singapore. Emergency medicine journal. 2004;21(4):478-82.

Alicioglu B, Yalniz E, Eskin D, Yilmaz B. Injuries associated with motorcycle accidents. Acta orthopaedica et traumatologica turcica. 2004;42(2):106-11.

Ferrando J, Plasència A, Ricart I, Canaleta X, Seguí-Gómez M, editors. Motor-vehicle injury patterns in emergency-department patients in a south-European urban setting. Annual Proceedings/Association for the Advancement of Automotive Medicine; 2000: Association for the Advancement of Automotive Medicine.

Lin M-R, Chang S-H, Huang W, Hwang H-F, Pai L. Factors associated with severity of motorcycle injuries among young adult riders. Annals of Emergency Medicine. 2003;41(6):783-91.

Lin M-R, Hwang H-F, Kuo N-W. Crash severity, injury patterns, and helmet use in adolescent motorcycle riders. Journal of Trauma and Acute Care Surgery. 2001;50(1):24-30.

Sosin DM, Sacks JJ. Motorcycle helmet—use laws and head injury prevention. Jama. 1992;267(12):1649-51.

Liu BC, Ivers R, Norton R, Boufous S, Blows S, Lo SK. Helmets for preventing injury in motorcycle riders. Cochrane Database Syst Rev. 2008;1.

Thompson DC, Rivara FP, Thompson R. Helmets for preventing head and facial injuries in bicyclists. Cochrane database of systematic reviews. 1999;4.

Robertson A, Giannoudis PV, Branfoot T, Barlow I, Matthews SJ, Smith RM. Spinal injuries in motorcycle crashes: patterns and outcomes. Journal of Trauma and Acute Care Surgery. 2002;53(1):5-8.

Robertson A, Branfoot T, Barlow IF, Giannoudis PV. Spinal injury patterns resulting from car and motorcycle accidents. Spine. 2002;27(24):2825-30.
DOI: https://doi.org/10.22037/ijem.v3i1.10501

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


افزودن نظر