سردبیر

پرفسور سیدمصطفی حسینی: استاد گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

Email: mhossein110@yahoo.com

 

مدیر مسئول

 

دکتر سعید صفری: استادیار گروه طب اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

Email: safari266@gmail.com

 

جانشین سردبیر

دکتر علیرضا براتلو: استادیار گروه طب اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

Email: alirezabaratloo@yahoo.com

 
   

  تیم اجرایی 

دکتر محمدمهدی فروزانفر: دانشیار گروه طب اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

Email: drfrouzanfar@yahoo.com 

دکتر فرهاد رحمتی: استادیار گروه طب اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

Email: f.rahmari2000@yahoo.com


دکتر بهروز هاشمی: دانشیار گروه طب اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

Email: behrooz.hashemi@gmail.com

مدیر مجله

دکتر محمود یوسفی فرد: فیزیولوژیست، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

Email: yousefifard20@gmail.com

هیئت تحریریه

دکتر شهرام علمداری

دکتر افشین امینی

 دکتر علی ارحمی

دکتر مصطفی علوی مقدم

دکتر علی بیداری

دکتر حمید شکوهی

دکتر محمدحسین فروزانفر

پرفسور ایرج نجفی

دکتر حمیدرضا حاتم آبادی

پرفسور ریموند ون هولدر

دکتر محمد جلیلی

دکتر رضا اسکورچی

تیم مشاوران

دکتر مجید شجاعی

دکتر مهرداد اسماعیلیان

 

دکتر علی شهرامی

 

دکتر حمید کریمان

دکتر امین صابری نیا

دکتر علیرضا مجیدی