Study Russian performance in the health services in Mashhad (1889-1945)

  • Yousef Motavalli Haghighi استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، بجنورد، ایران
  • Gholamreza Azari Khakestar کارشناس ارشد تاریخ و تمدن ملل اسلامی، مشهد، ایران. (نویسنده مسؤول)
Keywords: Russia, Consulates, Hospitals, Doctors, Mashhad

Abstract

With the opening of Russian consulate in Mashhad, they began to pay attention to health issues in their areas. Mashhad, due to the strategic location and the presence of Russian made a particular position. At the same time creating the right conditions for the transition from traditional medicine by new health centers in Mashhad. Russian health services have had two fields: health and medical care. First, the building of hospitals, establishment of pharmacy and medicine. Second preventing of plague and typhus diseases and Russian doctors actions.

This article has been focused on medical services of Russian and as well as innovative medical field in Mashhad.

References

اتحادیه، م. ملک‌زاده، ا. (1388 ش.). بهداشت و اقدامات خیریه‌ بهداشتی در دوره رضاشاه. تاریخ اسلام و ایران. شماره سوم، ص 6.

آذری خاکستر، غ-ر. خانی‌زاده، م. (1392 ش.). اسناد فروش برق مشهد به ارتش سرخ و امتناع دولت روسیه از پرداخت مالیات. پیام بهارستان. دوره دوم، سال پنجم، شماره نوزدهم، ص 379.

آرشیو تاریخ شفاهی مدیریت اسناد آستان قدس رضوی، مصاحبه با احمد عباسی، 19/12/1388.

آرشیو تاریخ شفاهی مدیریت اسناد آستان قدس رضوی، مصاحبه با دکتر مهدی فضلی‌نژاد، 9/5/1384.

آرشیو تاریخ شفاهی مدیریت اسناد آستان قدس رضوی، مصاحبه با محمد زمردی، 22/1/1389.

آرشیو تاریخ شفاهی مدیریت اسناد آستان قدس رضوی، مصاحبه با محمدمهدی باروحی، 25/1/1389.

آرشیو تاریخ شفای مدیریت اسناد و مطبوعات آستان قدس رضوی، مصاحبه با حبیب‌اله کامران‌پور، 8/12/1385.

اسناد موجود در مدیریت اسناد و مطبوعات آستان قدس رضوی.

الهی، ح. (1382 ش.). احزاب و سازمان‌های سیاسی در خراسان (در سال‌های 1320 تا 1332). مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد، ص 164.

بهشتی‌سرشت، م. محمدپور، م. یوسفی، غ-ر. (1392 ش.). تبعات اجتماعی اسکان مهاجران لهستانی در ایران، طی جنگ جهانی دوم بر پایه اسناد. گنجینه اسناد. سال بیست و سوم، شماره چهل و نهم و پنجاهم، ص 40.

خادمیان، ک. (1380 ش.). فرهنگ جغرافیایی ایران خراسان. مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی، ص 966.

رامین‌نژاد، ر. (1390 ش.). تاریخ لشکر خراسان (از دوره صفویه تا انقلاب اسلامی). مشهد: آهنگ قلم، جلد اول، ص 160.

رایت، س. (1383 ش.). انگلیسیان در ایران. مترجم غلامحسین صدری افشار. تهران: اختران، ص 117.

رمضانی، ح-ر. (1385 ش.). کنسول‌گری‌های خارجی در خراسان: نگاهی به فعالیت‌های کنسول‌گری‌های خارجی در خراسان در سال‌های 24-1320. زمانه. سال پنجم، شماره چهل و سوم، ص 30.

روزنامه اخبار تازه روز، دوشنبه 16 خرداد 1322 مطابق با 7 ژوئن1942.

روزنامه آفتاب شرق، یکشنبه 6/11/1325.

روزنامه خراسان، شماره 3285، سال دوازدهم.

روزنامه شهامت، دوشنبه 8/11/1318.

روزنامه طوس، شماره 1341.

شاهدی، م. (1381 ش.). تاریخ بانگ استقراضی روس در ایران: نگاهی گذرا به روند همکاری‌های بانکی ایران و روس. تهران: وزارت امورخارجه، صص 123 و 858.

شاهین‌فر، م. (1382 ش.). خاطرات پزشکی در مشهد. مشهد: سنبله، ص 85.

صادقي باجگيران، هـ. (1388 ش.). مرزداران دامنه کيسمار (روايتي از کردهاي شمال خراسان). مشهد: واسع، ص 595.

طاهرنیا، ب. (1376 ش.). مشهد از نگاه سیاحان از 1600 تا 1914 میلادی. با تکیه بر منابع ترجمه‌شده به فارسی، مشهد: آستان قدس رضوی، ص 205.

قاضیها، ف. (1380 ش.). اسناد روابط ایران و روسیه از دوره ناصرالدین‌شاه تا سقوط قاجاریه 1344-1267 قمری. تهران: وزارت امورخارجه، ص 305.

کرزن، ج-ن. (1373 ش.). ایران و قضیه ایران. ترجمه غلامعلی وحید مازندرانی. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، ص 237.

گروته، هـ. (1369 ش.). سفرنامه گروته. ترجمه مجید جلیلوند رضایی. تهران: مرکز، ص 323.

------. (1325 ش.). گشایش بیمارستان شوروی در مشهد، نامه پزشکان، شماره 18 و 19.

گنج‌بخش زمانی، م. (1386 ش.). استفاده ابزاری انگلستان و روسیه از توسعه پزشکی و بهداشتی در ایران دوره قاجاریه برای بسط نفوذ سیاسی و اقتصادی. فصلنامه تاریخ پزشکی. سال دوم، شماره چهارم، ص 182.

لنزوسکی، ج. (1353 ش.). رقابت روسیه و غرب در ایران. ترجمه اسماعیل رایین. تهران: جاویدان، ص 217.

متولی حقیقی، ی. (1390 ش.). نارضایتی مردم از تأسیس کنسول‌گری‌های روسیه و انگلیس در مشهد دوره ناصری خراسان. روزنامه خراسان. ص 6.

مجیدفیاض، ع-م. (1381 ش.). از باغ قصر تا قصر آرزوها (خاطرات سیاسی یک عضو سابق حزب توده). تهران: کویر، صص 7-125.

مرادی، م. صاحبکاران، م. (91-1390 ش.). کنسول‌گری بریتانیا در خراسان و نقش آن در گسترش نفوذ انگلیسی‌ها در جنوب شرق ایران. فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان. شماره بیست و دوم و بیست و سوم، ص 119.

مصاحبه با پاي‌بست، 4/6/1388.

مهدوی دامغانی، ا. (1372 ش.). نامه‌ای از مرحوم دکتر غنی به استاد و پیر معظم و شیخش در مشهد. ایران‌شناسی. شماره بیستم، ص 742.

میرزاصالح، غ-ح. (1366 ش.). جنبش کلنل محمدتقی‌خان پسیان بنابر گزارش‌های کنسول‌گری انگلیس در مشهد. تهران: نشر تاریخ ایران، ص 127.

نجف‌زاده، ع. (1392 ش.). گروه‌های مهاجر به مشهد از صفویه تاکنون. مشهد: مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر مشهد، ص 46.

نجف‌زاده، ع. (1392 ش.). مهاجران روسی در فریمان. ماه تاریخ و جغرافیا. شماره صد و هشتاد و ششم، ص 19.

نجف‌زاده، ع. خلیفه، م. (1389 ش.). تأسیس شهبندری ترکیه در مشهد و نقش محمد سامی بیک در اتحاد سه‌گانه ایران ـ ترکیه و افغانستان. مجله تاریخ ایران. ص 138.

هاشميان، ا. (1379 ش.). تحولات فرهنگي ايران در دوره قاجاريه و مدرسه دارالفنون. تهران: مؤسسه جغرافيايي و کارتوگرافي سحاب، ص 301.

Published
2016-11-13