Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

Y

Yadegari, Zahra, گروه بيوتكنولوژي، دانشكده ی پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتی. (Iran, Islamic Republic of)
Yaghoobi, Alireza, ریاست دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Yahyaei, Elahe, BSc of Management, Imam Hossein hospital, Shahroud University of Medical Sciences, Shahroud, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Yaseminejad, Parisa (Iran, Islamic Republic of)
Yazdanbakhsh, Seyed Arash, Emergency Medicine Specialist, Assistant Professor, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Yazdani, Aliasghar, دانش آموخته دکترای تخصصی، رشته عرفان اسلامی، دانشکده الهیات و فلسفه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Yazdani, Hamid Reza, Assistant Professor, Human Resource Management, College of Farabi, University of Tehran, Qom, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Yazdani, Shahram, متخصص ارتوپدی، دانشیار آموزش پزشکی، مدیر مرکز مطالعات و توسعه، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Yazdanian, Alireza (Iran, Islamic Republic of)
Yazdanparast, Ellnaz, MSc, Birjand University of Medical Sciences, Ferdows, Iran. (Iran, Islamic Republic of)
Yektaee, Mohammad Reza, عضو هيأت علمي دانشگاه شاهد. (Iran, Islamic Republic of)
yousefi, Mehdi, دانشجوی مقطع دکترای تخصصی رشته اقتصاد سلامت، دانشگاه تربیت مدرس. (Iran, Islamic Republic of)
Yousefinezhadi, Taraneh, PhD in Health Policy, Safety Promotion and Injury Prevention Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)