Author Details

Borhani, Fariba, استادیار گروه داخلی جراحی دانشکده پرستاری و مامایی، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران., Iran, Islamic Republic of