Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

A

Abass zadeh, Abbas, عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان. (Iran, Islamic Republic of)
Abassi, Mahmoud, مدير گروه اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتي و رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی. (Iran, Islamic Republic of)
Abbas Zadeh, Abbas, دانشيار، مرکز تحقیقات فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشكي کرمان،کرمان، ايران. (Iran, Islamic Republic of)
Abbas Zadeh, Abbas, (Iran, Islamic Republic of)
Abbas Zadeh, Abbas, استاد، گروه داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Abbas Zadeh, Abbas, استاد، گروه پرستاری داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران. ایران. (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Abbas Zadeh, Abbas, دانشیار دانشكده پرستاري و مامايي و مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران. ايران. (نويسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Abbas Zadeh, Abbas, استاد گروه پرستاری مامایی داخلی جراحی، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Abbas zadeh, Abbas, استاد، گروه پرستاری داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران. ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Abbasi, Ali, Lecturer of Nursing Faculty, Shahroud University of Medical Sciences, Shahroud, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Abbasi, Mahmoud, دبیر کمیته مرکزی اخلاق و معنویت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی و عضو گروه اخلاق زیستی فرهنگستان علوم پز (Iran, Islamic Republic of)
Abbasi, Mahmoud, دکترای حقوق پزشکی، گروه حقوق پزشکی، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. (نویسنده‌ی مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Abbasi, Mahmoud, دکترای حقوق پزشکی، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Abbasi, Mahmoud, عضو هيأت علمي، رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی و PhD حقوق و اخلاق پزشكي. (Iran, Islamic Republic of)
Abbasi, Mahmoud, استادیار و رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. (Iran, Islamic Republic of)
Abbasi, Mahmoud, Associate professor, Medical Ethics and Law Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Abbasi, Mahmoud, مدیر گروه اخلاق زیستی کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو و عضو گروه اخلاق زیستی و پزشکی فرهنگستان علوم پزشکی (Iran, Islamic Republic of)
Abbasi, Mahmoud, Head of the Iranian center for Ethics and Law in Medicine. (Iran, Islamic Republic of)
Abbasi, Mahmoud, رئیس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. (Iran, Islamic Republic of)
Abbasi, Mahmoud, دکترای تخصصی حقوق پزشکی، مدیر گروه اخلاق پزشکی و رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی پزشکی. (Iran, Islamic Republic of)
Abbasi, Mahmoud, مدیر گروه اخلاق زیستی کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو و رییس مركز تحقيقات اخلاق و حقوق پزشكي دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتي. (Iran, Islamic Republic of)
Abbasi, Mahmoud, مدیرگروه اخلاق زیستی کرسی حقوق بشر صلح و دوستی یونسکو و رئیس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Abbasi, Mahmoud, رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دکترای حقوق پزشکی و فلوشیپ اخلاق زیست پزشکی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
Abbasi, Mahmoud, دکترای حقوق پزشکی، گروه حقوق پزشکی، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (نویسنده‌ی مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Abbasi, Mahmoud, دکترای تخصصی حقوق و اخلاق پزشکی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. رئیس مرکز تحقیقات حقوق و اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. (Iran, Islamic Republic of)
Abbasi, Mahmoud, مدیرگروه اخلاق پزشکی و رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، نایب رییس انجمن بین المللی اخلاق زیستی اسلامی. (Iran, Islamic Republic of)
Abbasi, Mahmoud, رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران.
Abbasi, Mahmoud, Professor, Medical Ethics and Law Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Abbasi, Mahmoud
Abbasi, Mahmoud, استادیار، دکترای حقوق پزشکی، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. (Iran, Islamic Republic of)
Abbasi, Mahmoud, عضو هیات علمی و مدیر گروه اخلاق زیستی کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو. (Iran, Islamic Republic of)
Abbasi, Mahmoud, مدیرگروه اخلاق زیستی کرسی حقوق بشر صلح و دوستی یونسکو و رئیس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. (Iran, Islamic Republic of)
Abbasi, Mahmoud, مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، پژوهشکده علوم غدد درون‌ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Abbasi, Mahmoud, رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دبیر گروه سلامت معنوی فرهنگستان علوم پزشکی، تهران، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Abbasi, Mahmoud, دکترای تخصصی حقوق و اخلاق پزشکی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. (Iran, Islamic Republic of)
Abbasi, Mahmoud, مدیر گروه اخلاق پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی و عضو گروه اخلاق زیستی فرهنگستان علوم پزشکی. (Iran, Islamic Republic of)
Abbasi, Mahmoud, رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Abbasi, Mahmoud, دکترای حقوق پزشکی، عضو هیأت علمی و رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Abbasi, Mahmoud, مدیر گروه حقوق بین‌الملل پزشکی انجمن علمی حقوق پزشکی ایران و رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی. (Iran, Islamic Republic of)
Abbasi, Mahmoud (Iran, Islamic Republic of)
Abbasi, Mahmoud, Associate Professor, Medical Ethics and Law Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. (Iran, Islamic Republic of)
Abbasi, Mahmoud, رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران و عضو گروه اخلاق زیستی فرهنگستان علوم پزشکی. (Iran, Islamic Republic of)
Abbasi, Mahmoud, رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Abbasi, Mahmoud, رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Abbasi, Mahmoud, استادیار دانشگاه آزاد اسلامی اهر. (Iran, Islamic Republic of)
Abbasi, Mahmoud, رييس مركز تحقيقات اخلاق و حقوق پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران. (Iran, Islamic Republic of)
Abbasi, Mahoud, مدیر گروه اخلاق زیستی کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو و رییس مركز تحقيقات اخلاق و حقوق پزشكي دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتي. (Iran, Islamic Republic of)
Abbasi, Translated by: Mahmoud (Iran, Islamic Republic of)
Abbasi, Zaynab, اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پزشكي تهران. (Iran, Islamic Republic of)
Abbasi Dezfooli, Azizollah, (Iran, Islamic Republic of)
Abbasian, Ladan, فوق تخصص بیماری‌های عفونی، استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Abbasian, Ladan, عضو هیأت علمی دانشکده بهداشت، عضو کمیته مرکزی اخلاق و معنویت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشک (Iran, Islamic Republic of)
Abbaspoor, Abbas, استادیار، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی. (Iran, Islamic Republic of)
Abbaspoor, Abbas, استادیار، دکترای مدیریت آموزش، گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی. (Iran, Islamic Republic of)
Abbaspoor, Marzeye, Torbat-e Jam Faculty of Nursing, Torbat-e Jam, Iran. (Iran, Islamic Republic of)
Abbaspour, Abbas, استادیار دانشگاه علامه‌ طباطبایی، دانشکده‌ روان‌شناسی و علوم تربیتی، گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی. (Iran, Islamic Republic of)
Abbaszade, Abbas (Iran, Islamic Republic of)
Abbaszadeh, Aabbas (Iran, Islamic Republic of)
Abbaszadeh, Abbas, دانشيار، عضو هیأت‌علمی دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتی، تهران، ايران. (Iran, Islamic Republic of)
Abbaszadeh, Abbas, دكتراي پرستاري، دانشيار گروه پرستاري داخلي جراحي و مركز تحقيقات فيزيولوژي، دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي كرمان،كرمان، ايرا (Iran, Islamic Republic of)
Abbaszadeh, Abbas, PhD of Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Science, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Abbaszadeh, Abbas, (Iran, Islamic Republic of)
Abbaszadeh, Abbas, Professor, Department of Medical Surgical, Nursing and Midwifery school, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Abbaszadeh, Abbas, Professor, Medical Surgical Department, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. (Iran, Islamic Republic of)
Abbaszadeh, Abbas, دکترای پرستاری، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتي. تهران. ايران. (Iran, Islamic Republic of)
Abbaszadeh, Abbas, (Iran, Islamic Republic of)
Abbaszadeh, Abbas, پژوهشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، فلو شیپ اخلاق زیست پزشکی، رییس کمیته حقو پرستاری انجمن علمی حقوق پزشکی ایران، دانشیار دانشگاه علوم (Iran, Islamic Republic of)
Abbaszadeh, Abbas, عضو هیأت علمی پاره وقت مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دكتري پرستاري، دانشيار دانشكده پرستاري و مامايي شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشكي شهید (Iran, Islamic Republic of)
Abbaszadeh, Abbas, Professor, Medical Ethics and Law Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Abbaszadeh, Abbas (Iran, Islamic Republic of)
Abdi, Mohammad, MSc, Instructor, Department of Intensive Care, Faculty of Nursing & Midwifery, Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Abdolahzade, Mina (Iran, Islamic Republic of)
Abdoljabari, Morteza, Department of Islamic Education, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. (Iran, Islamic Republic of)
Abdollah Zadeh, Farahnaz (Iran, Islamic Republic of)
Abdolmaleki, Mohamadreza, دانشجوی دکترای تخصصی آموزش پزشکی، دانشکده آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Abdolreza Gharehbagh, Zahra, Lecturer of Department of Pediatric Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Islamic Azad University, Medical Sciences Branch, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Abed Saeidi, Jila
Abedi, Heidarali, Professor, School of Nursing and Midwifery, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch, Isfahan, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Abedini, Parastoo, (Iran, Islamic Republic of)
abedsaeidi, Jila, PhD مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. (Iran, Islamic Republic of)
Abolghasemi, Mohammad Javad, The Organization for Researching and Composing University Textbooks in the Humanities (SAMT) and Department of Spiritual Health, Academy of Medical Sciences of Islamic Republic of Iran, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Abolghasemi, Mohammad Javad, دکترای الهیات و معارف اسلامی (Iran, Islamic Republic of)
Abolghasemi Mahani, Somayeh, کارشناس مامایی، کارشناس ارشد فلسفه تعلیم و تربیت، بیمارستان علی بن ابی طالب، راور. (Iran, Islamic Republic of)
Abolghazi, Maryam, MA of Health care Management, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Taleghani General Hospital, Tehran, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Aboutalebi, Ghasem, کارشناس ارشد پرستاری، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل. (Iran, Islamic Republic of)
Adib Hajbaghery, Mohsen, دكتراي پرستاري، استاد دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي كاشان، کاشان، ایران. (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Adib Hajbaghery, Mohsen, استاد، گروه داخلی جراحی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران. (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Adib-Hajbaghery, Mohsen, Professor, Trauma Nursing Research Center, Nursing and Midwifery Faculty, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Adib-Hajbaghery, Mohsen, Professor, Department of Medical Surgical Nursing, Faculty of Nursing, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Afrazandeh, Seyyedeh Sara (Iran, Islamic Republic of)
Afshar, Leila, (Iran, Islamic Republic of)
Afshar, Leila, دكتراي تخصصی اخلاق پزشكي، استادیار و عضو هیأت علمی گروه اخلاق پزشکی، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، (Iran, Islamic Republic of)
Afshar, Leila
Afshar, Leila, Assistant Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Afshar, Leila, پژوهشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
afshar, leila, پزشک و پژوهشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی، تهران، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Afshar, Zahra, کارشناس ارشد باستان شناسی از دانشگاه تهران. (Iran, Islamic Republic of)
Aghaali, Mohammad, Department of Epidemiology, School of Public Health, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Aghababaei, Sepideh, MSc Student in Nursing Geriatric, school of nursing and midwifery, Isfahan university of Mmedical Sciences, Isfahan, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Aghanavesi, Marjan (Iran, Islamic Republic of)
Ahangarkani, Mohammad, Ph.D. Student in Psychology, Department of Clinical of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Semnan University, Semnan, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Ahmadi, Mahboobeh, كارشناس ارشد مامايي و عضو هيأت علمي دانشكده ي پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران. (نويسنده ي مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Ahmadi, Mahboobeh, کارشناس ارشد مامایی و عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Ahmadi, Yosra, Student of Nursing, Student Research Committee, Dezful University of Medical Sciences, Dezful, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Ahmadi-Vash, Taha mohammad, دانشجوي پزشكي دانشگاه شاهد، تهران، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Ahmadian, Mina, کارشناس ارشد برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه شاهد، تهران، ايران. (نویسنده مسؤول (Iran, Islamic Republic of)
Ahmadipour, Habibeh, (Iran, Islamic Republic of)
Ahmadzadeh, Gholamhossein, Associate Professor, Psychiatric Department, Medical School, Psychosomatic Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran. (Iran, Islamic Republic of)
Ajoodaniyan, Najmeh, دانشجوي كارشناسي ارشد پرستاري مراقبت ويژه نوزادان، عضو كميته تحقيقات دانشگاه علوم پزشكي تبريز، تبریز، ایران. (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Akabary, Seyed Arash, کارشناس ارشد آمار زیستی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد. ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Akbari Haghighi, Feyzollah, استاديار دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Akbari Kaji, Mohammad, کارشناس ارشد پرستاری، عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان. (Iran, Islamic Republic of)
Akbari Kamrani, Mahnaz, Assistant Professor, Social Determinants of Health Research Center, Alborz University of Medical Sciences, Karaj, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Akbari Lakeh, Maryam, دانشجوی دکترای آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Akbari Lakeh, Maryam, دانشجوی دکترای آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Akhtari, Sajad, دانشجوی مقطع دکتری حقوق کیفری وجرم شناسی. (Iran, Islamic Republic of)
Akrami, Forouzan, PhD by Research Candidate, Medical Ethics and Law Research Center, Student Research Committee, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Akrami, Forouzan, PhD by Research Candidate, Center for the Study of Religion and Health, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. (Corresponding author) (Iran, Islamic Republic of)
Akrami, Forouzan, PhD of Bioethics, Medical Ethics and Law Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Akrami, Forouzan, PhD by Research Candidate, Medical Ethics and Law Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. (Iran, Islamic Republic of)
Akrami, Forouzan, Ph.D. in Biomedical Ethics, Medical Ethics and Law Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Alamdari, Shahram, Associate Professor of Internal Medicine and Endocrinology, Obesity Research Center, Research Institute for Endocrine Sciences Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Alavi Majd, Hamid, دانشيار دانشكده ي پيراپزشكي و مدير گروه آمار زيستي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران. (Iran, Islamic Republic of)
Alavi Majd, Hamid, دانشیار دانشکده پیراپزشکی و مدیر گروه آمار زیستی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Alavi Majd, Hamid, دانشیار و مدیر گروه آمار زیستی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Alavimajd, Hamid, Professor, Department of Biostatics, Nursing and Midwifery school, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Alekajbaf, Hossein, استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور. (Iran, Islamic Republic of)
Alipour, Ahmad, Department of psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Alipour Sakha, Minoo, دانشجوی دکتری سیاستگذاری سلامت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Aliyusefi, Hossein, عضو هیأت علمی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Alizadeh, Gisoo, Ph.D. student in health policy, Department of Health Care Management and Economics, School of Management and Medical Informatics, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Almaspour Khaneghah, Hassan, MSc in health care management, Department of Health Services Management, School of Health Management and Medical Informatics, Iranian Center of Excellence in Health Management, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Amadi, MAhboobeh, کارشناس ارشد مامایی و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Aminbeidokhti, Ali Akbar, دکترای تخصصی مدیریت آموزشی، دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Amini zade, Najme, کارشناس ارشد تشریح، مربی و عضو هیأت‌علمی گروه علوم پایه دانشکده پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان. كرمان. ايران. (Iran, Islamic Republic of)
Aminolroayaee-Yamini, Effat, کارشناس آموزش و پرورش کاشان، کاشان، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Amirali Akbari, Sedigheh, عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی. (Iran, Islamic Republic of)
Amiri, Fardin, PhD of Nursing, Department of Operating Room, Faculty of Paramedical Sciences, Iran University of Medical Scienc-es, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Amiri, Parisa, (Iran, Islamic Republic of)
Amiri, Parisa, Associate Professor of Health Education, Research Center for Social Determinants of Health, Research Institute for Endocrine Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Amirkhani, Mehdi, MSc, Nursing School, Fasa University of Medical Sciences, Fasa, Iran. (Iran, Islamic Republic of)
Arab, Mansour, مربی و عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی رازی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Arabi, Sedighe, Social Development & Health Promotion Research Center, Gonbad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Aramesh, Kiarash, استادیار گروه اخلاق و تاریخ پزشکی؛ عضو هیأت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Ardekani, Ali, Ph.D ژنتيك، دانشيار و عضو هيأت علمي مركز تحقيقات اخلاق و حقوق پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي. (Iran, Islamic Republic of)
Arjmand, Sogand, كارشناس ارشد روان‌شناسي باليني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن، دانشكده روان‌شناسي (نویسنده‌ مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Aryankhesal, Aidin, Associate Professor, Health Management and Economics Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. (Corresponding Author) - Associate Professor, Department of Health Services Management, School of Health Management and Information Sc (Iran, Islamic Republic of)
Asaadi, Mir Mohammad, استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه علم و هنر، دانشگاه یزد، یزد، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Asadi Tari, Mohammad Hasan (Iran, Islamic Republic of)
Asemani, Omid, داروساز، دانشجوی رزیدنت اخلاق پزشکی، گروه اخلاق و فلسفه سلامت، دانشکده پزشکی شیراز، دانشگاه علوم پزشکی شیراز. (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Asemani, Omid, داروساز، دانشجوی Ph.D اخلاق پزشکی- گروه اخلاق و فلسفه‌ی سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ایران. (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Asghari, Bibi Aghdas, Department of Social Science, School of Humanities, Islamic Azad University Gonabad Branch, Gonabad, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Asghari Gharib abadi, Mohammad, مرکز تحقیقات پیشگیری از مصدومیت‌هاي ترافيكي جاده‌ای، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، آذربایجان شرقی، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Asghari Jafarabadi, Mohammad, استادیار گروه آموزشی آمار حیاتی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی تبریز. (Iran, Islamic Republic of)
Ashktorab, Tahereh, استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. (Iran, Islamic Republic of)
Ashktorab, Tahereh, دانشیارگروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی. (Iran, Islamic Republic of)
Ashktorab, Tahereh
Ashktorab, Tahereh, (Iran, Islamic Republic of)
Ashktorab, Tahereh, دانشیار گروه پرستاری، دانشکده‌ی پرستاری ـ مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی. (Iran, Islamic Republic of)
Ashoori, Jamal (Iran, Islamic Republic of)
Ashoori, Jamal, PhD of Psychology, Department of Psychology, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch, Isfahan, Iran. (Corresponding Author)
Ashrafi Hafez, Asghar (Iran, Islamic Republic of)
Askari, Mojgan, کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی وابسته به دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Asnafi, Seyyed Mohamad Reza, Department of Meida Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Ataloo, Sadyar, معاونت قضای دادگستری آذربایجان شرقی. (Iran, Islamic Republic of)
Atashzadeh Shoorideh, Foroozan
Atashzadeh Shoorideh, Forouzan, Assistant Professor, Department of Nursing Management, Nursing and Midwifery School ,Shahid Beheshti University of Medical Sciences ,Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Atashzadeh-Shoorideh, Foroozan, Assistant professor, Department of Nursing Management, Nursing and Midwifery School, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Azadani, Zakiyeh, دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه غرب دانشگاه تهران. (Iran, Islamic Republic of)
Azami, Milad, Medical Student, Student Research Committee, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Azar, Esmail, (Iran, Islamic Republic of)
Azarkola, Anita, Assistant Professor, Department of Psychiatry, School of Medicine, Ardabil University of Medical Sciences, Fatemi Hospital, Ardabil, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Azimi, Nasrin, كارشناس ارشد مامايي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران. (Iran, Islamic Republic of)
Azimi, Nasrin, کارشناس ارشد مامایی،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Azimi, Nasrin, دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Azizi, Fereidoun, فوق تخصص غدد و متابوليسم، پژوهشكده غدد و متابوليسم، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران. (Iran, Islamic Republic of)
Azizi, Fereidoun, Professor of Internal Medicine and Endocrinology, Endocrine Research Center, Research Institute for Endocrine Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Azizi, Fereidoun, پژوهشكده علوم غددد درون‌ريز و متابوليسم، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران. (Iran, Islamic Republic of)
Azizi, Fereidoun, Professor, Internal Medicine and Endocrinology, Research Institute for Endocrine Sciences, Shahid Beheshti University of Medicine Sciences, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Azizi, Fereidoun (Iran, Islamic Republic of)
Azizi, Fereydon, استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ورییس پژوهشکده علوم غدد درون ریز ومتابولیسم. (Iran, Islamic Republic of)
Azizi, Fereydon, متخصص گوش و گلو و بيني و عضو هیأت علمی پژوهشی فرهنگستان علوم پزشکی. (Iran, Islamic Republic of)
Azizi, Fereydoon, (Iran, Islamic Republic of)
Azizi, Fereydoun, فوق تخصص غدد و متابولیسم، پژوهشکده غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Azizi, Fereydoun, فوق تخصص غدد و متابولیسم، پژوهشکده غدد و متابولیسم، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. (نویسنده‌ی مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
AziziA, Mohammad Hossein (Iran, Islamic Republic of)

B

Babaei Heydarabadi, Akbar (Iran, Islamic Republic of)
Bagheri, Alireza, عضو هیأت علمي دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Baghernezhad, Farzaneh, Student of Critical Care Nursing, Nursing Faculty, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran. (Iran, Islamic Republic of)
Bahadoran, Zahra, PhD by Research Candidate, Nutrition and Endocrine Research Center, Student Research Committee, Research Institute for Endocrine Science, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Bahadori Jahromi, Samineh, Assistant Professor, Department of Sociology, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Baharlloei, Ommeleila, MSc Student in Nursing Geriatric, school of nursing and midwifery, Isfahan university of Medical Sciences, Isfahan, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Bahrainian, Seyed Abdul-Majid, مركز آموزشي ـ درماني طالقاني، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Bahrainian, Seyed Abdul-Majid, گروه روانشناسي باليني، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و مركز تحقيقات غدد درون ريز و متابوليسم، پژوهشكده علوم غددد درون ريز و متابوليسم، دانش (Iran, Islamic Republic of)
Bahrami, Masoud, دکترای تخصصی پرستاری، استادیار دانشگاه، مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات به (Iran, Islamic Republic of)
Bahrampour, Abbas, Professor of Biostatistics, Health Sciences Research Center & Biostatistics and Epidemiology Department, School of Public Health, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Bahreynian, Seyed Abdul-Majid, گروه روان‌شناسي باليني، پژوهشكده علوم غددد درون‌ريز ومتابوليسم، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران. (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Bandani-Tarashoki, Ehsan, Student of Nursing, Student Research Committee, Dezful University of Medical Sciences, Dezful, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Baneshi, Mohammadreza, استادیار، دکترای آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Barati Marnani, Ahmad, استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Barati Marnani, Ahmad, استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Barimani, Atefeh, MSc Student of Critical Care Nursing, Shahed University, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Basami, Massoud (Iran, Islamic Republic of)
Bashirgonbadi, Sepideh, Ph.D Student of Counseling, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardebil, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Bastami, Mohammad Reza, Instructor, Department of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran. (Iran, Islamic Republic of)
Bastami, Mohammadreza, مربی، عضو هیأت علمی، گروه پرستاری، دانشکده پرستاري و مامايي ایلام، دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام، ایلام، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Bathaei, Seyed Ahmad, مربی، دانشکده پیراپزشکی، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی قم. (Iran, Islamic Republic of)
Bayattork, Reza, Medical Student, Department of Medicine, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Bazmi, Shabnam, متخصص طب قانونی و عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران، نویسنده‌ی مسؤول. (Iran, Islamic Republic of)
Bazmi, Shabnam, استادیار مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.(نویسنده مسؤول). (Iran, Islamic Republic of)
Bazmi, Shabnam, متخصص طب قانوني، دانشيار گروه پزشكي قانوني، دانشگاه علوم پزشكي تهران. (Iran, Islamic Republic of)
Bazmi, Shabnam, M.D. متخصص پزشكي قانوني و دانشجویی فلوشيپ اخلاق زيست پزشكي. (Iran, Islamic Republic of)
Bazmi, Shabnam, متخصص پزشکي قانوني و عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي. (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Behboodi, Sakineh, MSc Student, Student Research Committee, Alborz University of Medical Sciences, Karaj, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Behgam, Nazgol, Nursing Student, Department of Nursing, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Behgam Shadmehr, Mohammad, انشيار جراحي قفسه سينه. مركز تحقيقات پيوند ريه، پژوهشكده سل و بيماري‌هاي ريوي، مركز آموزشي، پژوهشي و درماني سل و بيماري‌هاي ريوي. (Iran, Islamic Republic of)
Behrozi, Naser (Iran, Islamic Republic of)
Beigjani, Jamaluddin, دانشجوی دکترای پرستاری، گروه پرستاری و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایرانشهر. (Iran, Islamic Republic of)
Beigom Bigdeli Shamloo, Marzieh, Msc in Nursing, Dezful University of Medical Sciences, Dezful, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Belbaki, Meisour, استادیار رشته بیهوشی و مراقبت‌های ویژه. (Iran, Islamic Republic of)
Bidhendi, Mohammad, استادیار گروه فلسفه اسلامی دانشگاه اصفهان. (اصفهان ـ دروازه شیراز ـ دانشگاه اصفهان ـ دانشکده ادبیات و علوم انسانی ـ گروه فلسفه اسلامی) (Iran, Islamic Republic of)
Bokaee, Mahshid, عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد. (Iran, Islamic Republic of)
Bokai, Mahsid, عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد.(نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Bokaie, Mahshid, عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد. (Iran, Islamic Republic of)
Bolhari, Jafar, روان‌پزشک و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. (نویسنده‌ی مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Bolhari, Jafar, استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، انستیتو روانپزشکی تهران، مرکز تحقیقات بهداشت روان. (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Borhani, Fariba, Associate Professor, Medical Ethics and Law Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Borhani, Fariba, استاديار، دكتراي پرستاري، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتی، تهران، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Borhani, Fariba, استادیار گروه اخلاق پرستاری مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
Borhani, Fariba, استادیار گروه اخلاق پرستاری، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
Borhani, Fariba (Iran, Islamic Republic of)
Borhani, Fariba, معاون پژوهشی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دکترای پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Borhani, Fariba, استاديار، دكتراي آموزش پرستاري دانشگاه علوم پزشكي كرمان، کرمان، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Borhani, Fariba, Assistant Professor, Medical Ethics and Law Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. (Iran, Islamic Republic of)
Borhani, Fariba, دكتراي پرستاري،استادیارگروه پرستاری بزرگسالان، دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي كرمان، كرمان، ايران. (Iran, Islamic Republic of)
Borhani, Fariba, استاديار، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Borhani, Fariba, دکترای پرستاری، استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دانشکده‌ی پرستاری مامایی رازی. (Iran, Islamic Republic of)
Borhani, Fariba, دانشیار، مدیر گروه اخلاق پرستاری، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Borhani, Fariba, Associate professor, Medical Ethics and Law Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Borhani, Fariba, استادیار، گروه اخلاق پرستاری، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Borhani, Fariba, استادیار، دکترای آموزش پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان. (Iran, Islamic Republic of)
Borhani, Fariba, استادیار، دکترای آموزش پرستاری، دانشکده پرستاری رازی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Borhani, Fariba, استاديار گروه اخلاق پرستاری مرکزتحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Borhani, Fariba, (Iran, Islamic Republic of)
Borhani, Fariba, استادیار گروه اخلاق پرستاری مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Borhani, Fariba, استادیار، عضو هیأت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان. كرمان. ايران. (Iran, Islamic Republic of)
Borhani, Fariba, استادیار گروه داخلی جراحی دانشکده پرستاری و مامایی، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Borhani, Fariba, استاديار، مرکز تحقیقات فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشكي كرمان، کرمان، ایران . (Iran, Islamic Republic of)
Borhani, Fariba, استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان. (Iran, Islamic Republic of)
Borhani, Fariba, استادیار دانشکده پرستاری و مامایی رازی دانشگاه علوم پزشکی کرمان. (Iran, Islamic Republic of)
Borhani, Fariba, Associated Professor, Medical Ethics and Law Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Borhani, Fariba, دکترای پرستاری، استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتي و مدیر گروه اخلاق پرستاری مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی شهيد بهشتي. تهران. ايران. (Iran, Islamic Republic of)
Borhani, Fariba, Assistant Professor, faculty of nursing and midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Borhani, Fariba, Assistant Professor, Medical Ethics and Law Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Borhani, Nasim, دانشجوی PhD بیولوژی تولید مثل، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. (Iran, Islamic Republic of)
Borji, Milad, MSc Student, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran. (Iran, Islamic Republic of)
Borji, Milad, MSc Student in Community Health Nursing, Student Research Committee, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Bozorg Ghalati, Farzaneh (Iran, Islamic Republic of)
Bratzade, Zahra, لیسانس روانشناسی بالینی، کارشناس پژوهشی. (Iran, Islamic Republic of)

C

Chenarani, Hosein, MSc, Department of Counseling, Quchan Branch, Islamic Azad University, Khorasan Razavi, Iran
Cheraghi, Mohamad Ali, Professor, Nursing Care Research Center, Faculty of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)

D

Dabbagh, Soroush, عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و پژوهشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
Dabbagh, Souroosh (Iran, Islamic Republic of)
Dadgari, Atena, Department of Nursing, Meybod Nursing School, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran. (Iran, Islamic Republic of)
Daliry, Leila (Iran, Islamic Republic of)
Daneshgar, Maid, كارشناس و پژوهشگر الهيات و علوم قرآني. (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Daneshvar, Abolghasem, استاديار جراحي قفسه سينه. مركز تحقيقات بيماري‌هاي ناي، پژوهشكده سل و بيماري‌هاي ريوي، مركز آموزشي، پژوهشي و درماني سل و بيماري‌هاي ريوي. (Iran, Islamic Republic of)
Darabi, Mohammadreza, دپارتمان اورولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Dargahi, Hossein, دانشیار، عضو هیأت علمی و مدیر گروه آموزشی مدیریت خدمات بهداشتی و درمان، دانشگاه علوم پزشکی تهران. (Iran, Islamic Republic of)
Darvishi, Ali, Ph.D. Student in Health Economics, Students’ Scientific Research Center (SSRC), School of Public Health, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Darvishi Tafvizi, Mansour, Master of Philosophy, Department of moral philosophy, Payame Noor University, Isfahan, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Darya Beigi, Reza, مربي عضو هیأت علمی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي درماني اصفهان، اصفهان. ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Dasht Bozorgi, Zahra, Assistant Professor, Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Davari, Farnoosh, PhD in Forensic Medicine, Treatment Deputy of Taleghani General Hospital, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Davati, Ali, دانشيار دانشگاه شاهد، تهران، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Davati, Ali, Associate Professor, Shahed University, Tehran, Iran. (Iran, Islamic Republic of)
Davoudi, Malihe, MSc, Birjand University of Medical Sciences, Ferdows, Iran. (Corresponding author) (Iran, Islamic Republic of)
Dehbashi, Fatemeh, دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده پرستاری و مامایی رازی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان، کرمان، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Dehestani, Mahnaz, دانشجوی کارشناسی ارشد مرکز آموزش بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی کرمان. كرمان. ايران. (Iran, Islamic Republic of)
Dehghan, Mahmmad sadegh, کارشناس معاونت آموزشی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ دانشجوی دکترای تخصصی آموزش پزشکی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دانشگاه (Iran, Islamic Republic of)
Dehghan-Nayeri, nahid, دانشیار، مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران. ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Dehghani, Fariba, Researcher of Spiritual Health Research Center, Qom University of Medical Sciences, Qom, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Dehghani, Seyede Leila, کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Dehghani, Somayeh, کارشناس ارشد پرستاری، اصفهان. ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Delpasand, Kourosh, Assistant Professor of Medical Ethics, School of Medicine, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Delpisheh, Ali, دانشیار گروه اپیدمیولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Delpisheh, Ali, دانشیار گروه اپیدمیولوژی دانشکده‌ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایلام. (Iran, Islamic Republic of)
Delshad, Hossein, پژوهشكده علوم غددد درون‌ريز ومتابوليسم، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران. (Iran, Islamic Republic of)
Derakhshan, Akbar, مرکز تحقیقات چشم‌پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Derakhshan, Akbar, مرکز تحقیقات چشم پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Dibaiei, Amir, متخصص پزشکی قانونی، عضوهیأت علمی و مدیرگروه پزشکی قانونی. (Iran, Islamic Republic of)
Doodman Kooshki, Ali, دکترای زبان و ادبیات عرب، استادیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه ایلام. (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Dortaj, Faribourz, Professor, Department of Educational Psychology, Allameh Tabatabaie University, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Dous Alivand, Hoda, دانشجوی دکترای روان‌شناسی بالینی، انستیتو روانپزشکی تهران، تهران، ایران. (Iran, Islamic Republic of)

E

E. Oskouei, Mir Ali, دانشیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز. (نویسنده‌ی مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Ebadi, Abbas, استادیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، دانشکده‌ی پرستاری، گروه آموزش دکترای پرستاری. (Iran, Islamic Republic of)
Ebadi, Monireh, مربی، دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده پرستاری، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Ebrahimi, Hosein, استادیار، دكتراي آموزش پرستاري، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشكي تبريز. (Iran, Islamic Republic of)
Ebrahimi, Mehdi, دکترای معارف اسلامی، دانشیار، مدیر گروه معارف اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Ebrahimi, Mohamad Nabi, کارشناس ارشد عرفان اسلامی. (Iran, Islamic Republic of)
Ebrahimian, Sima, MA student of Clinical Psychology, Department of Clinical Psychology, Faculty of Medicine, Zanjan University of Medical Science, Zanjan, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Ebrahimzadeh, Negar, بیمارستان کودکان مفید، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Eghbali, Maryam, مربي عضو هیأت علمی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي درماني اصفهان، اصفهان. ایران. (Iran, Islamic Republic of)
ehsani, Roghayeh, کارشناس پرستاری، مجتمع بیمارستانی و درمانگاهی اورژانس امام خمینی (ره)، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
Ehsani, Seyedeh Roghaye, کارشناس پرستاری مجتمع بیمارستانی و درمانگاهی امام خمینی(ره)، دانشگاه علوم پزشکی تهران. (Iran, Islamic Republic of)
Ehsani, Seyyedeh Roghayeh, کارشناس پرستاری مجتمع بیمارستانی و درمانگاهی امام خمینی (ره)، دانشگاه علوم پزشکی تهران. تهران. ايران. (Iran, Islamic Republic of)
Ehtemam, Fatemeh (Iran, Islamic Republic of)
Emadi, Vahideh, کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی زابل. (Iran, Islamic Republic of)
Enjezab, Behnaz, عضو هیأت علمی (مربي) دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشكي شهید صدوقی یزد و دانشجوي PhD بهداشت باروري. (Iran, Islamic Republic of)
Enjezab, Behnaz, عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد. (Iran, Islamic Republic of)
Erfanmanesh, Mohammad Hossein (Iran, Islamic Republic of)
Esfahani, Seyed Mehdi, متخصص تغذیه و استاد دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. (نویسنده‌ی مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Eshraghi Samani, Roya, Assistant Professor, Department of Management, Ilam Branch, Islamic Azad University, Ilam, Iran. (Iran, Islamic Republic of)
Esmaeili, Maryam, Associate Professor, Department of Critical Care nursing and Management, School of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran - Nursing and Midwifery Care Research Center, School of Nursing and Midwifery, Tehran University (Iran, Islamic Republic of)
Esmaeilpour Zanjani, Simin, مربی هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران؛ دانشجوی دکترای آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Esmaeilzade, Ali, دانشکده علوم بیولوژیک، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Esmaeli-Abdar, Mohammad, کارشناسی ارشد مراقبت ویژه، دانشکده پرستاری و مامایی رازی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Esmaieli, Seyd Mostafa
Esmaili, Mehrdad, کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات. (Iran, Islamic Republic of)
Esmaili, Roghaye, مربی دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی و دانشجوی دکترای پرستاری شعبه بین‌الملل. (Iran, Islamic Republic of)
Etebari Asl, Farzaneh, Department of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Etebari Asl, Zahra, Department of Operating Room, School of Nursing and Midwifery, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Etebari Asl, Zahra (Iran, Islamic Republic of)

F

Faghihi, Mahdi, دانشجوي دكتري مديريت دانشکده‌ی مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات، مدير گروه مطالعات ارتباطات و فناوري اطلاعات مركز (Iran, Islamic Republic of)
Fakhri, Ehsan, Department of Management, Ilam Branch, Islamic Azad University, Ilam, Iran. (Iran, Islamic Republic of)
Fani, Mahdi, Department of Islamic Education, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. (Iran, Islamic Republic of)
Faq Four Maghrebi, Hamid, (Iran, Islamic Republic of)
Faraji, Ubayd Allah, دانشجوی دکترای سیاستگذاری، دانشگاه علوم پزشکی تهران. (Iran, Islamic Republic of)
Farajkhoda, Tahmine, دکترای تخصصی بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهيد صدوقي یزد و پژوهشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه ع (Iran, Islamic Republic of)
Farajkhoda, Tahmineh, دانشجوی دکترای تخصصی بهداشت باروری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد. (Iran, Islamic Republic of)
Farajkhoda, Tahmineh, دکترای تخصصی بهداشت باروری، عضو هیأت علمی گروه مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی. یزد و پژوهشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه (Iran, Islamic Republic of)
Farajkhoda, Tahmineh, عضو هیأت علمی (مربي) دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشكي شهید صدوقی یزد و پژوهشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی (Iran, Islamic Republic of)
Farajkhoda, Tahmineh, دانشجوی دکترای تخصصی سلامت باروری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران، پژوهشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی و عضو هیأت علمی دانش (Iran, Islamic Republic of)
Farajpour, Arezou, Assistant Professor, Education Development Center, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Faramarzpor, Motahareh, مربی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بم، بم، ایران. (نويسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
FardAfshari, Sareh, Ph.D. Student in Psychology Educational Psychology, Department of Educational Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Farhanchi, Afshin, مدرس اخلاق پزشکی، دانشگاه علوم پزشكي همدان. همدان. ايران. (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Farhanchi, Afshin, استادیار رشته بیهوشی و مراقبت‌های ویژه، مدرس اخلاق پزشکی و حرفه‌ای. (Iran, Islamic Republic of)
Farhangi, Ali Akbar, Department of Meida Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Farhudi, Mahmud, استاد بیماری‌های داخلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. (Iran, Islamic Republic of)
Farid, Maliheh, Assistant Professor, Non-Communicable Disease Research Center, Alborz University of Medical Sciences, Karaj, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Farifteh, Fattaneh, دانشجوی PhD بیولوژی تولید مثل، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. (Iran, Islamic Republic of)
Farmani, Azam, Department of psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Farmani, Azam, دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی، دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Farsi Nejad, Mohamad, دستیار پزشکی قانونی و مسمومیت‌ها، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Farzanegan, Roya, پزشك عمومي. مركز تحقيقات بيماري‌هاي ناي، پژوهشكده سل و بيماري‌هاي ريوي، مركز آموزشي، پژوهشي و درماني سل و بيماري‌هاي ريوي. (Iran, Islamic Republic of)
Farzipour, Shahla, Department of Gynecology, School of Medicine, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Fatemi, Mir Massoud, استاديار، گروه پزشکی، دانشگاه آزاد واحد تهران پزشکی. (Iran, Islamic Republic of)
Fathi Vajargah, Kurosh, استاد مطالعات برنامه درسي، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ایران.
Fathnezhad Kazemi, Azita, MSc of Midwifery, Department of Midwifery, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Fazaeli, Somayeh, دانشجوی مقطع دکترای تخصصی رشته مدیریت اطلاعات سلامت، دانشگاه علوم پزشکی تهران. (نویسنده‌ی مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Fazljoo, Elham, پژوهشگر گروه اخلاق پرستاري مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Fazljoo, Elham, Department of Nursing, Meybod Nursing School, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran. (Iran, Islamic Republic of)
Fazljoo, Elham, Department of Nursing, Meybod Nursing School, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Fazljoo, Seyede Elham, Department of Nursing, Meybod Nursing School, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Feiz, Reza, متخصص فلسفه و عرفان و پژوهشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. (Iran, Islamic Republic of)
Feizollahi, Nejat, استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی اهر. (Iran, Islamic Republic of)
Feizollahi, Nejat, رئیس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دبیر انجمن علمی حقوق پزشکی ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Feyz, Reza, (Iran, Islamic Republic of)
Feyz, Reza, معاون گروه سلامت معنوي مركز تحقيقات اخلاق و حقوق پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و پژوهشگر حوزه فلسفه و عرفان، تهران، ایران.
Foji, Samira (Iran, Islamic Republic of)
Foroogh Ameri, Golnaz, کارشناس ارشد پرستاری مربی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دانشکده پرستاری مامایی رازی، کرمان، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Foroozandeh, Mina
Foroutani, Fatemeh, Medical Student, Shahed University, Tehran, Iran. (Iran, Islamic Republic of)
Fotoohi, Zohreh, دانشجوي كارشناسي دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشكي شهید صدوقی یزد. (Iran, Islamic Republic of)
Fotouhi, Zohreh, دانشجوي كارشناسي دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشكي شهید صدوقی یزد. (Iran, Islamic Republic of)

G

Gangi, Mahboobeh, BSN Student, Student Research Committee, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Ganjbakhsh, Majid, دانش آموختة کارشناسی ارشد اخلاق ـ پژوهشگر دانشگاه علوم پزشکی مشهد و پژوهشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی. (نویسنده مسئول) (Iran, Islamic Republic of)
Gashtroudkhani, Alireza.Askari
Ghadakzadeh, Saber, دانشجوی پزشکی. (Iran, Islamic Republic of)
Ghadami, Mohsen, عضو هیأت علمی دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم تحقیقات. (Iran, Islamic Republic of)
Ghadampour, Ezatollah, Associate Professor, Department of Psychology, Faculty of Literature and Humanities, Lorestan University, Khorramabad, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Ghaderi, Bahram, دانشجوی كارشناسي ارشد بيهوشي، كارشناس آموزشي بيمارستان شهيد مدني تبريز، تبریز، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Ghaemi, Mahdi, کارشناس ارشد قرآن و حدیث. زاهدان. ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Ghaffari, Farzaneh, استادیار دانشکده طب سنتی و معاون گروه تاریخ پزشکی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. (Iran, Islamic Republic of)
Ghaffari, Mozaffar, Instructor, Department of Psychology, Payame Noor University (PNU), Iran (Iran, Islamic Republic of)
Ghaffari, Reza, مدیر گروه آموزش علوم پز شكي، مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي دانشگاه علوم پزشکی، تبریز، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Ghaffari, Somayeh, دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Ghafoori, Faezeh, PhD Candidate in reproductive health, School of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Ghahramani, Nasrollah (Iran, Islamic Republic of)
Ghalibafan, Narges, BSN Student, Student Research Committee, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Ghana, Samieh, کارشناسی مامایی، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Ghana, Samieh, دانشجوی مامایی، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گلستان، ایران. (نویسنده‌ی مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Ghana, Somayeh, کارشناس مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گلستان، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Ghanizadeh, Maryam, Master of Clinical Psychology, Islamic Azad University of Ardabil, Ardabil, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Gharavi Neiestani, Seyyed Majed, دانشجوی دکترای ادیان و عرفان دانشگاه تهران. (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Gharibi, Farid, دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، گروه آموزشی مدیریت و بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشحکی تبریز. (Iran, Islamic Republic of)
Gharibzadeh, Safura, گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران و مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم، پژوهشکده علوم غدد درون‌ری (Iran, Islamic Republic of)
Ghasemi, Erfan, دانشجوی دکتری آمار زیستی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Ghasemi, Fariba, فوق تخصص جراحي شبكيه و سرطان‌هاي چشم، استاديار گروه چشم دانشگاه علوم پزشكي تهران. (Iran, Islamic Republic of)
Ghasemi, Younes (Iran, Islamic Republic of)
Ghasemzadeh Alishahi, Abolfazl, Associate Professor, Faculty of Educational Science and Psychology, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Ghayour Baghbani, Seyed Morteza, Assistant Professor of Management, Department of Management, Imam Reza International University, Mashhad, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Ghodsi, Zahra, کارشناس ارشد مامایی، مربی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تویسرکان، همدان، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Gholami, Fariborz, فوق لیسانس جزا و جرمشناسی، قاضی دادگاه تجدیدنظر. (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Gholami, Sahar, دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران. (نویسنده مس (Iran, Islamic Republic of)
Gholdoust, Farideh, دانشجوی دکتری آموزش بهداشت و ارتقای سلامت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Gholdust Marandi, Farideh, کارشناس ارشد آموزش بهداشت، وابسته به دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Gholsmpoor, Maryam, داروساز معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، دفتر تحقيق و توسعه. (Iran, Islamic Republic of)
Ghoorchiani, Fatemeh, دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی تهران، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Ghoorchiani, Fatemeh, کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی وابسته به دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران. (نویسنده مسؤ (Iran, Islamic Republic of)
Ghorbani, Seyed Hasan, Nursing Student, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran. (Iran, Islamic Republic of)
Ghorgi, Hassan Abolghasem, استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Givian, Abdolah, IRIB University, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Golalizadeh Bibalan, Faegheh, Students Research Center, Hamedan University of Medical Sciences, Hamedan, Iran. (Iran, Islamic Republic of)
Golanbar, Parisa, كارشناس آموزشي گروه آموزش علوم پزشكي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي، تبریز، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Golbaf, Danial
Golestanibakht, Mehdi, کارشناس اقتصاد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Golian Tehrani, Shahnaz, Department of Maternal and Child Health, School of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. (Iran, Islamic Republic of)
Golitaleb, Mohammad, MSc, Faculty of Nursing and Midwifery, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Golmohammadian, Mohsen (Iran, Islamic Republic of)
Goodarzi, Jamshid, گروه پژوهشی بیولوژی- موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران. (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Goshtai, Masoome, دانشجویPhD رشته سیاست گذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران. (نویسنده‌ی مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)

H

Hadavi, Maryam, Instructor, PhD candidate, Mulecular Medicine Research Center, Paramedical faculty, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Hadi, Niaz, رزیدنت زنان، دانشگاه علوم پزشکی تبریز. (Iran, Islamic Republic of)
Haghani, Hamid, استادیارگروه آمار حیاتی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Haghani, Hamid, کارشناس ارشد آمار کاربردی، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. (Iran, Islamic Republic of)
Haghani, Hamid (Iran, Islamic Republic of)
Haghani, Hamid, Instructor, Department of Biostatistics, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Haghani, Hamid, استادیار، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Haghdoost, Ali Akbar, دکترای اپیدمیولوژی و آمار حیاتی، دانشیار مرکز تحقیقات فیزیولوژی، معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Haghdoost, Aliakbar, دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان. (Iran, Islamic Republic of)
Haghghani, Hamid, استادیار گروه آمار حیاتی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
Haghighat, Somayeh, MSc in Critical Care Nursing, Critical Care Nursing Department, Faculty of Nursing and Midwifery, Psychosomatic Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Haghighi Sani, Nazanin (Iran, Islamic Republic of)
Haghshenas, Morteza, کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی، جمعیت هلال احمر خراسان شمالی، رئیس شعبه اسفراین. اسفراین. ایران. (نویسنده‌ی مسئول) (Iran, Islamic Republic of)
Hajatmand, Farzaneh, (Iran, Islamic Republic of)
Hajatmand, Farzaneh
Haji Alizadeh, Kobra, Associate Professor of Psychology, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Haji Babaee, Fatemeh, کارشناس ارشد پرستاری، عضو هیأت علمی دانشکده‌ی پرستاری و مامایی ـ دانشگاه علوم پزشکی اهواز. (Iran, Islamic Republic of)
Hajiesmaeili, Mohammad Reza, Assistant Professor of anesthesiology research center, Loghman Hakim Hospital, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. (Iran, Islamic Republic of)
Hajiesmaeilpoor, Ayeshe, کارشناس ارشد پرستاری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج، گروه پرستاری، سنندج، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Hajizadeh Bafqi, Ameneh Sadat, MSc, Scientometrics, Department of Knowledge and Information Science, School of Social Sciences, University of Yazd, Yazd, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Hamedi, Soudabeh, مربی، گروه بهداشت و آمار، دانشکده‌ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زابل. (Iran, Islamic Republic of)
Hamzavi Zarghani, Najmeh, (Iran, Islamic Republic of)
Hanid, Ali Akbar, پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز. (Iran, Islamic Republic of)
Hannani, Sedigheh, MSc of Nursing, Department of Operating Room, Faculty of Paramedical Sciences, Iran University of Medical Scienc-es, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Harorani, Mehdi, MSc, Faculty of Nursing and Midwifery, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Hasani, Mohammad, Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Literature and Humanities, Urmia University, Urmia, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Hasani, Omid, MS in General Psychology, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Hasani, Parkhedeh, PhD of Nursing, Assistant Professor, Department of Medical Surgical Nursing, Nursing and Midwifery school, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Hasani, Parkhide, پرستاری، استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. (Iran, Islamic Republic of)
Hasankhani, Hadi
Hashemi, Maryam, کارشناس پرستاری، بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر، بوشهر، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Hashemi, Zahra, Instructor, Social Determinants of Health Research Center, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Hashemianfar, Seid Ali, Assistant Professor, Department of sociology, Isfhan University, Isfahan, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Hashmyh, Mozhgan, استاديار دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، مركز خدمات درماني و آموزشي امام حسين (ع) (Iran, Islamic Republic of)
Hassani, Mohammad, Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Literature and Humanities, Urmia University, Urmia, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Hassanzadeh, Akbar, Instructor, Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Public Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Hassanzadeh Salmasi, Sosan, عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی، تبریز، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Hatami, Hossein, دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Hatami, Hossein, دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي. (Iran, Islamic Republic of)
Hatami, Maryam, مركز آموزشي درماني شهداي تجريش، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي. (Iran, Islamic Republic of)
Hatami, Neda, دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي. (Iran, Islamic Republic of)
Hatami, Niku, بیمارستان کودکان مفید، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
hedayate, Hayedeh, (Iran, Islamic Republic of)
Hedayati, Mehdi (Iran, Islamic Republic of)
Hedayati, Seyed Poriya, مربی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زابل. (Iran, Islamic Republic of)
Heidari, Masoumeh, مربي گروه مامايي، دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه شاهد، تهران، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Heidari Sangelaji, Maryam (Iran, Islamic Republic of)
Hematti, Simin, متخصص رادیوتراپی ـ آنکولوژی، استادیار دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران. (Iran, Islamic Republic of)
hemmati mogaddam, Ahmad reza, عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم تحقیقات، پزوهشگاه علوم بنیادی-پزوهشکده فلسفه و پژوهشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی. (Iran, Islamic Republic of)
Heravi Karimavi, Majideh, دانشيار؛ مركز تحقيقات مراقبت‌هاي سالمندي، دانشگاه شاهد، تهران، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Heravi Karimooi, Majideh, Associate Professor, Elderly Care Research Center, Shahed University, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Hesampour, Fatemeh, MA in Educational Psychology, Department of Psychology, University of Kashan, Kashan, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Heshmati Nabavi, Fatemeh, استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده‌ی پرستاری. (Iran, Islamic Republic of)
Heydarnia, Mohammad Ali, استاديار گروه بهداشت وپزشكي اجتماعي ، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی. (Iran, Islamic Republic of)
Hojjatoleslami, Simin, کارشناس ارشد پرستاری، مربی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، همدان، ایران. (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Homam, Mehran, Assistant Professor, Department of Neuorology, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Hooshmand, Abbas (Iran, Islamic Republic of)
Hooshmand, abbas, مربی، گروه داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Hoseinabadi Farahani, Mohammad Javad, دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Hoseini, Habibollah, عضو هیأت علمی، گروه داخلی جراحی دانشکده پرستاری مامایی، رفسنجان، کرمان، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Hoseini, Seyed Habibolah, Assistant Professor, Medical Surgical Department, Nursing and Midwifery School, Rafsanjan, Kerman, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Hoseinzadeh, Mina
Hosseini, Agha Fatemeh, MSc of Biostatistics, Department of Biostatistics, Faculty of Health, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Hosseini, MohammadAli, Associate professor of Nursing Department, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Hosseini, Seyed Morteza, Assistant professor of Quran, Hadith and Medicine Research Centre, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran. (Iran, Islamic Republic of)
Hosseini, Somayeh, کارشناس معاونت پژوهشی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی بوشهر، بوشهر، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Hosseinpour-Niazi, Somayeh, Nutrition and Endocrine Research Center, Research Institute for Endocrine Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)

I

Ilkhani, Mahnaz (Iran, Islamic Republic of)
Imanifar, Nasrin, وي كارشناسي ارشد پرستاري، مركز تحقيقات پرستاري و مامايي شرق كشور، دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي بيرجند، بيرجند، ايران. (Iran, Islamic Republic of)
Imanifar, Nasrin
Imanipour, Masoomeh, Assistant Professor, Nursing and Midwifery Care Research Center (NMCRC), Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Imanzad, Masoumeh (Iran, Islamic Republic of)
Irani Far, Elnaz, دانشجوی مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد. (Iran, Islamic Republic of)
Iranshahi, Masoomeh, MSc of Psychiatric Nursing, Department of Psychiatric Nursing, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Islami Vaghar, Mohammad, Assistant Professor, Department of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Tehran Medical Sciences, Islamic Azad University, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Ismail Dukht, Razieh, Master of General Psychology, Department of Clinical Psychology, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Arsanjan Branch, Shiraz, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Izadi, Ahmad, Associate Professor, Department of Educational Sciences and Psychology, Imam Hossein University, Tehran, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)

J

Jaafari, Mohammad (Iran, Islamic Republic of)
Jafari, Hosein, Master Student in Nursing, Faculty of Nursing, University of Medical Sciences bmsu (Aj), Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Jafari, Mojtaba, کارشناس ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری رازی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Jafari, Somayeh, كارشناس مركز تحقيقات تروما و جراحي سينا، دانشگاه علوم پزشكي تهران. (Iran, Islamic Republic of)
Jafari Shakib, Abbas, پزشک عمومی. (Iran, Islamic Republic of)
Jafarimanesh, Hadi, MSc of Nursing, School of Nursing & Midwifery, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Jahangir, Akram, مربي بازنشسته پرستاري، دانشگاه ارتش. (Iran, Islamic Republic of)
Jahangiri, Reza, MSc Student of Health Economics, School of Health Management and Information Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Jahani hashemi, Hasan, دکترای آمار زیستی و عضو هیأت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Jahanian, Monireh, استاد بیماری‌های زنان ومامایی دانشگاه پزشکی مشهد. (Iran, Islamic Republic of)
Jahanpour, Faezeh, دکترای تخصصی پرستاری، دانشیار گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Jahanshahi, Reza, Nursing Student, Students Research Committee, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Jajarmi, Vahid, گروه بيوتكنولوژي، دانشكده ی پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي. (Iran, Islamic Republic of)
Jalali, Akram, کارشناس ارشد ژنتیک انسانی، دانشجوی PhD بیوتکنولوژی پزشکی. (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Jalali, Rostam, دکترای پرستاری عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه. (نویسنده‌ی مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Jalali, Sheida, مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران. (Iran, Islamic Republic of)
Jalali, Tayebeh, Geriatric Care Research Center, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Jalali, Tayyebeh, دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دانشکده‌ی پرستاری مامایی رازی. (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Jalali-Farahani, Sara, Ph.D. by Research Student, Research Center for Social Determinants of Health, Research Institute for Endocrine Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Jalili, Hamidreza, کارشناس ارشد پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی البرز ـ باغستان کرج، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی البرز، نویسنده‌ی مسؤول. (Iran, Islamic Republic of)
Jamalodini, Seyed Hamid, دانشجوی دکترای ژنتیک،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. (Iran, Islamic Republic of)
Jaswir, Irwandi (Iran, Islamic Republic of)
Jaswir, Irwandi, Department of Biotechnology Engineering, Faculty of Engineering, International Islamic University Malaysia, Jalan Gombak 53100, Kuala Lumpur, MALAYSIA (Malaysia)
Javadi, Mostafa, عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد. (Iran, Islamic Republic of)
Javanbakht, Maryam, دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي. (نویسنده‌ی مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Javanbakht, Maryam, دانشجوی مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد. (Iran, Islamic Republic of)
Javdan, Mousa, Assistant Professor of Psychology, Faculty of Humanities, University of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Javedanpour, Zamaneh, Master of Pediatric Nursing, faculty of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Javid, Mohammad Javad, دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Javidan, Fatemeh, کارشناس معاونت آموزشی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ دانشجوی دکترای تخصصی آموزش پزشکی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دانشگاه (Iran, Islamic Republic of)
Jolaee, Soodabeh, دانشیار، مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری، دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Jolaee, Soodabeh (Iran, Islamic Republic of)
Joolaee, Soodabeh, Professor, Nursing Care Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran - Research Coordinator. UBC Centre for Health Evaluation & Outcome Sciences (CHÉOS), Vancouver, Canada (Iran, Islamic Republic of)
Joolaee, Soodabeh (Iran, Islamic Republic of)
Joolaee, Soodabeh, دانشجوی فلوشیپ اخلاق زیست پزشکی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران و مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری. (Iran, Islamic Republic of)
Joulaee, Soodabeh, (Iran, Islamic Republic of)
Jouybari, Leila M, دکترای آموزش پرستاری، استادیار دانشکده پرستاری و مامایی بویه، مرکز تحقیقات پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Jouybari, Leila, Associate Professor, PhD of Nursing, Nursing Research Center, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Jouybari, Leila, Associate Professor, Ph.D. in Nursing, Nursing Research Center, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Jouzi-arkawazi, Hassan, کارشناس ارشد آموزش پرستاری، مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب‌های روانی ـ اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران. (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Jouzi-Arkawazi, Hassan, کارشناس ارشد آموزش پرستاری، دانشکده‌ی پرستاری ـ مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی. (Iran, Islamic Republic of)
Jowkar, Sanaz, دانشجوی سال ششم پزشکی و عضو کمیته دانشجویی گروه اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز. (Iran, Islamic Republic of)

K

K.C.A, Jalal (Iran, Islamic Republic of)
K.C.A, Jalal, Department of Biotechnology, Faculty of Science, International Islamic University Malaysia, Kuantan Campus, Jalan Istana, Bandar Indera Mahkota 25200, Kuantan, Pahang, MALAYSIA, (Malaysia)
Kadivar, Maliheh, Professor, Division of Neonatology, Department of Pediatrics, Children’s Medical Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
kalantari, Soheila, کارشناس ارشد آموزش پرستاری، دفتر پرستاری معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی گلستان، گرگان، ایران. (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Kalantari, Soheila, کارشناس ارشد آموزش پرستاری، معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی گلستان، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Kalantary, Soheila, کارشناسی ارشد آموزش پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، مرکز آموزشی بین‌الملل بم. (نویسنده‌ی مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Kalantarzadeh, Mozhgan, کارشناس ارشد پرستاری، گروه پرستاری و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان. (Iran, Islamic Republic of)
Kalari, Farideh, کارشناس ارشدمطالعات زنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Kamali, Nasrin, MA Student of Operating Room, Department of Operating Room, Faculty of Paramedical Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Karachiansani, Fatemeh, كارشناس ارشد فقه و مباني حقوق اسلامي. (Iran, Islamic Republic of)
Karami, Amir, Ph.D. Student of Psychology, Department of Psychology, Faculty of Literature and Humanities, Lorestan University, Khorramabad, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Karami, Mahtab, دانشجوي دكتراي مديريت اطلاعات بهداشتي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Karazdian, Elahe, Nursing Student, Department of Nursing, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Karbakhsh, Mojgan, متخصص پزشكي اجتماعي، عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران. (Iran, Islamic Republic of)
Kargar Khoram Abadi, Hekmat, M Sc in School Counseling, Department of Psychology, School of Psychology and Education Science, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Karimi, Mehrdad, Ph.D. of Biostatistics, Research Center for Social Determinants of Health, Research Institute for Endocrine Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Karimi, Tahereh, کارشناس مديريت خدمات بهداشتي و درماني، دانشکده‌ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین. (Iran, Islamic Republic of)
Karimi, Zahra, MSc., Department of Management, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Karimi Rahjerdi, Ashraf (Iran, Islamic Republic of)
karimi Sabzevar, Zahra, مدرس علمیه نرجس (س) سبزوار. سطح 2 حوزه. (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Karimiyan, Hassan, استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه تهران. (Iran, Islamic Republic of)
Karimzadeh, Yousef, كارشناس پرستاري، اورژانس بيمارستان حضرت ولي عصر فسا، فسا، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Kavosi, Ali (Iran, Islamic Republic of)
Kavousi, Amir, Assistant professor, School of Health, Safety and Environment, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Kaykha, Mohammadreza, Assistant Professoriran of Jurisprudence and Islamic Law, Faculty of Theology, Islamic Jurisprudence and Law Group, Sistan and Baluchestan University, Sistan and Baluchestan, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Kazemi, Abdolhasan, دانشیار مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی، بیوتکنولوژیی، بیماریهای عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی تبریز، عضو شورا ی پژوهشی مرکز تحقیقات (Iran, Islamic Republic of)
Kazemi, Abdolhasan, دكتري تخصصي بيولوژي مولكولي و فلوشیپ اخلاق زیست ـ پزشکی، دانشيار و رئیس مركز تحقيقات فلسفه و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. (Iran, Islamic Republic of)
Kazemi, Abdolhasan (Iran, Islamic Republic of)
Kazemi, Abdolhassan, دانشیار و عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. (Iran, Islamic Republic of)
Kazemi, Abdolhassan, دانشیار مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی، بیوتکنولوژی، بیماری‌های عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی تبریز، عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات (Iran, Islamic Republic of)
Kazemi, Abdulhassan, مرکز تحقیقات فلسفه و تاریخ دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشيار مرکز تحقيقات بيوتکنولوژي دانشگاه علوم پزشکی تبریز و عضو شورای پژوهشی مرکز تحق (Iran, Islamic Republic of)
Kazemi, Delaram, داروساز معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، دفتر تحقيق و توسعه. (Iran, Islamic Republic of)
Kazemi, Mostafa, دانشکده مهندسی معماری، دانشگاه هنر اسلامی تبریز. (Iran, Islamic Republic of)
Kazemi Tabar, Abolfazl
Kazemzadehbeytali, Mehdi, PhD Student of Educational Administration, Faculty of Literature and Humanities, Urmia University, Urmia, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Keikavoosi Arani, Leila, دانش آموخته دكتراي مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران. (Iran, Islamic Republic of)
Kerachian Sani, Fatemeh, دانشجوی دکترای فقه و مبانی حقوق دانشگاه پیام نور تهران. تهران. ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Keshavarz, Zohreh, MD, PhD, Assistant professor, Department of Midwifery and Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Keshtegar, Mohammad, دانشجوي كارشناسي ارشد پرستاري دانشگاه علوم پزشكي كرمان، کرمان، ایران. (نويسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Khademalhosseini, Zeinab, دانشجوی سال ششم پزشکی و دبیر کمیته دانشجویی گروه اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز. (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Khademolhosseini, Mitra, دانشجوی پزشکی سال ششم و عضو کمیته تحقیقات گروه اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز. (Iran, Islamic Republic of)
Khademolhosseini, Zeinab, دانشجوی پزشکی سال چهارم و عضو کمیته تحقیقات گروه اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز. (Iran, Islamic Republic of)
Khaghanizade, Morteza, Associate professor, Behavioral Sciences Research Center, University of Medical Sciences bmsu (Aj), Tehran, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Khaghanizadeh, Morteza, (Iran, Islamic Republic of)
Khaghanizadeh, Morteza, (Iran, Islamic Republic of)
Khaghanizadeh, Morteza
Khaghanizadeh, Morteza, دانشجوی دکتری مطالعات برنامه درسی دانشگاه علامه طباطبایی. (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Khairy, Yousof, Faculty member of Development Center of interdisciplinary Studies of Islamic and Health Sciences Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran (Iran, Islamic Republic of)
khaje Mozaffari, Javad, Assistant professor, Department of Orthopedy, Imam Hossein hospital, Shahroud University of Medical Sciences, Shahroud, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Khaji, Ali, Medical Ethics PhD, Sina Trauma and Surgery Research Center, Sina Hospital, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Khakdal, Saeed, Family Counseling, M.A. Department of Education, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Khakpoor, Iman, Graduate Master of Family Counseling, Kharazmi university of Tehran, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Khalili, Majid, دكتراي تاريخ پزشكي مركز تحقيقات فرهنگ و تاريخ پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تبريز، تبريز، ايران. (Iran, Islamic Republic of)
Khamarnia, Mohammad, دانشجوی دکترای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Khani, Lotfali, Ph.D student, Department of sociology, Islamic Azad University of Dehaghan, Dehaghan, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
khanjani, Narges, استاديار، گروه آمار و اپیدمیولوژی ، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي كرمان، كرمان، ايران. (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Khatami Firouzabadi, Ali Mohammad, استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Khatami Firouzabadi, AliMohammad, استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
khatooni, Alireza, استاديار؛ دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه، كرمانشاه، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Khatooni, Marziyeh, کارشناس ارشد پرستاری و عضو هیأت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران. (نویسنده مسؤول)
khazaei, Tahereh, معاونت آموزشی دانشکده پیراپزشکی، (فوق لیسانس بیهوشی)، مربی عضویت هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران.(نویسنده مسؤول). (Iran, Islamic Republic of)
khazaei, Tayyebeh, معاونت پژوهش دانشکده پرستاری و مامائی، مربی عضو هیأت علمی و فوق لیسانس پرستاری کودکان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Khazaeian, Somayyeh, MSc of Midwifery, Pregnancy Health Research Center, School of Nursing and Midwifery, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Khodabakhsh, Mohamadreza, دکتراي روانشناسي عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، مشهد، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Khodabakhsh, Mohammad Reza, دکتراي روانشناسي عمومي، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، دانشگاه علامه طباطبائي، تهران، ايران. (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Khodabakhsh, MohammadReza, PhD in Psychology, Department of Psychology, Neyshabur Branch, Islamic Azad University, Neyshabur, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Khodadadi, Elaheh, BSN Student, Student Research Committee, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Khodadadi, Mahboobe, Student of Nursing, Student Research Committee, Dezful University of Medical Sciences, Dezful, Iran (Iran, Islamic Republic of)
KhodaMoradi, Kazhal, عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران. (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Khodarahimi, Siamak, Faculty Staff, Eghlid Branch, Islamic Azad University, Eghlid, Iran (Iran, Islamic Republic of)
khodayar, Dadkhoda, استادیار گروه ادیان و عرفان دانشگاه سیستان و بلوچستان، سیستان و بلوچستان، ایران. (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Khodayar, Dadkhoda, استاديار گروه فلسفه و حكمت اسلامي، دانشگاه سيستان و بلوچستان. زاهدان. ایران. (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Khormaei, Farhad, Department of psychology, Shiraz University, Shiraz, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Khormaie, Farhad, دکترای روانشناسی تربیتی، استادیار دانشگاه شیراز، شیراز، ایران. (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Khoshgoftar, Zohrej, دانشجوی دکترای آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Khoshkar, Ali, General Surgery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences. (Iran, Islamic Republic of)
Khoshtinat, Valiollah, استادیار گروه الهیات و علوم اسلامی دانشگاه پیام نور، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Khosravani, Mahboobeh, MSc of Nursing, Medical Ethics and Law Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Khosravani, Mahboobeh, MSc of Nursing, Department of Nursing Ethics, Medical Ethics and Law Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Khosravani, Mohamad, MSc of Human Resources Management, Faculty of Management, Islamic Azad University, Arak, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Khosravani, Mohammad, MSc of Human Resources Management, School of Management, Arak Islamic Azad University, Arak, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Khosravi, Mohammad Farough, Ph.D. student in health care management, Department of Health Care Management and Economics, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Khosravi Babadi, Aliakbar, استاديار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Khosropour, Farshid, Ph.D. in Psychology, Assistant Professor, Department of Psychology, Zarand Branch, Islamic Azad University, Zarand, Iran. (Iran, Islamic Republic of)
Kiani, Azita, مربي گروه مامايي، دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه شاهد، تهران، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Kiani, Fariba, دکتراي روانشناسي، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، شهرکرد، ايران. (Iran, Islamic Republic of)
Kiani, Fariba, PhD in Psychology, Department of Psychology, Boroujen Branch, Islamic Azad University, Boroujen, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Kiani, Fariba, دکتراي روانشناسي عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، شهرکرد، ایران. (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Kiani, Fariba, Associate Professor of Psychology, Boroujen Branch, Islamic Azad University, Boroujen, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Kiani, Mehrzad, متخصص پزشکی قانونی و معاون پژوهشی و عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي. (Iran, Islamic Republic of)
Kiani, Mehrzad, متخصص طب قانونی، دانشیار گروه اخلاق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. (Iran, Islamic Republic of)
Kiani, Mehrzad, عضو هیات علمی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Kiani, Mehrzad, دانشیار گروه اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی. (Iran, Islamic Republic of)
Kiani, Mehrzad, فلوشیب اخلاق زیست پزشکی و دانشیار مرکز تحقیقات اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Kiani, Mehrzad, فلوشيب اخلاق زيست پزشكي و دانشيار مركز تحقيقات اخلاق پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران. (Iran, Islamic Republic of)
Kiani, Mehrzad, متخصص طب قانوني، دانشيار گروه اخلاق پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي. (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Kiani, Mehrzad, فلوشیب اخلاق زیست پزشکی و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Kiani, Mohmmadali, فلوشیپ اخلاق پزشکی، دپارتمان اطفال، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Kiani, Mohmmadali, فلوشیپ اخلاق پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Kiani Chelmardi, AhmadReza, Family Counseling, Ph.D. Assistant Proffesor, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Kianian, Toktam, مربی، عضو هیأت علمی، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی زاهدان، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.
Kianian, Toktam, Instructor, Community Nursing Research Center, School of Nursing and Midwifery, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran. (Iran, Islamic Republic of)
Kivan, Shima, پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران. (Iran, Islamic Republic of)
korani, Mitra, Nanotechnology Center, BuAli Research Institute, Mashhad University of Medical Sciences, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Korani, Shahla, Department of Biotechnology, School of Advanced Technologies in Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)

L

Lalazaryan, Anasik, Master of Art, Department of Management and Medical Informatics, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Latif Nejad Roudsari, Robab, (Iran, Islamic Republic of)
Latif Nejhad, Robab, (Iran, Islamic Republic of)
Latifnejad Roudsari, Robab, دکترای تخصصی بهداشت باروری، استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد. (Iran, Islamic Republic of)
Latifnezhad, Robab, استاديار دانشكده پرستاري و مامايی دانشگاه علوم پزشكي مشهد. (Iran, Islamic Republic of)
Loghmani, Laleh, Associate Professor, Bam University of Medical Sciences, Bam, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Lotfi, Mojgan (Iran, Islamic Republic of)
Lotfi Kashani, Farah, دانشيار دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن، دانشكده روان‌شناسي و عضو هيأت علمي مركز تحقيقات سرطان دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي. (Iran, Islamic Republic of)

M

Maani, Sakineh, MSc in Nursing, Nursing and Midwifery School, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Maboudi, Mona, Master of General Psychology, Department of Clinical Psychology, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Sari Branch, Mazandaran, Iran
Madani, Mansure, Assistant Professor, Medical Ethics and History of Medicine Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Madmoli, Yaghoob, Student of Nursing, Student Research Committee, Dezful University of Medical Sciences, Dezful, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Maham, Saeed, مرکز تحقيقات عفوني اطفال، بيمارستان کودکان مفيد، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Mahasti Joyubari, Leila, دکترای آموزش پرستاری، دانشیار، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گلستان، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Mahdian, Kioumars, Nurse, Research Center of Prevention of Psychosocial Damages, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Mahdieh, Omid, Assistant Professor, University of Zanjan, Zanjan, Iran (Iran, Islamic Republic of)
mahdikhah, zohreh, متخصص اطفال بیمارستان مفید دانشگاه علوم بزشکی شهید بهشتی. (Iran, Islamic Republic of)
Mahdiyoun, Seyyed Ali, Department of Anesthesiology, School of Para-medicine, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Mahmodian, Farzad, عضو هیأت علمی و دبیر کمیته تحقیقات گروه اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز. (Iran, Islamic Republic of)
Mahmoodian, Farzad, عضو هيأت علمي و معاون پژوهشی گروه اخلاق پزشکی و فلسفه‌ی سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Mahmoodian, Farzad, عضو هیئت علمی و رئیس کمیته دانشجویی گروه اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز. (Iran, Islamic Republic of)
Mahmoudian, Farzad, عضو هيأت‌علمي گروه اخلاق پزشكي و فلسفه طب دانشگاه علوم پزشكي شيراز. شيراز. ايران. (Iran, Islamic Republic of)
Mahmoudian, Farzad, عضو هیأت علمی و دبیر کمیته تحقیقات گروه اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز. (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Makarem, Abbas, متخصص دندانپزشکی اطفال، استاد، مدیر گروه آموزش پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Makkizadeh, Fatemeh, Associate Professor, Department of Knowledge and Information Science, School of Social Sciences, Yazd University, Daneshgah Blvd, Safaeyeh, Yazd, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Malakoti, jamileh, مربي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکی تبریز. (Iran, Islamic Republic of)
Maleki, Hasan, دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی،گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی. (Iran, Islamic Republic of)
Maleki, Hasan, دانشیار، دکترای مطالعات برنامه درسی، گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی. (Iran, Islamic Republic of)
Maleki, Hasan, دانشیار ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی. (Iran, Islamic Republic of)
Maleki, Hatam (Iran, Islamic Republic of)
Maleki, Marzieh
Manoochehri, Mehdi, گروه بيوتكنولوژي، دانشكده ی پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي. (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Mansoori, Fatemeh, Ph.D Student of Jurisprudence and Islamic Law, Faculty of Theology, Islamic Jurisprudence and Law Group, Sistan and Baluchestan University, Sistan and Baluchestan, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Mansouri, Masoomeh, MSc, Taleghani General Hospital, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Manti, Rostam, کارشناس ارشد علوم اجتماعي مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب‌های روانی ـ اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Marandi, Seyed Alireza, فوق تخصص کودکان و استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Mardani, Ebrahim, دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران. (نویسنده مسؤول)
Mardani, Mohammad (Iran, Islamic Republic of)
Mardani Hamooleh, Marjan, Assistant Professor, Department of Psychiatric Nursing, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Mardani-Hamooleh, Marjan, Assistant Professor, Department of Psychiatric Nursing, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Marzband, Rahmatollah, دکترای فلسفه دین و استادیار گروه معارف اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Mash’oof, Soheila, مربی هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران، تهران، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Masoudi Far, Reza, معاونت اداری دادگستری آذربایجان شرقی. (Iran, Islamic Republic of)
Masoudi Nia, Mohammad, امور حقوقی دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی. (Iran, Islamic Republic of)
Masoumpoor, Anahita, PhD candidate of Nursing, Department of pediatrics, Nursing and Midwifery school, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Matorypor, Pegah, MSc of Nursing, School of Nursing & Midwifery, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Mehbanooei, Bahareh, Doctor of Philosophy, Organizational Behavior Management, College of Farabi, University of Tehran, Qom, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Mehdikhah, Zohreh, متخصص اطفال دانشگاه علوم بزشکی شهید بهشتی، بیمارستان مفید. (Iran, Islamic Republic of)
Mehrabian, Sedigheh, مربی، عضو هیأت علمی، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی رازی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Mehran, Abbas, Instructor, Faculty of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Memariani, Zahra, دانشجوی دکترای داروسازی سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Memarzadeh Tehran, GholamReza, استاديار دانشكده‌ی مديريت و اقتصاد دانشگاه آزاد، واحد علوم تحقيقات. (Iran, Islamic Republic of)
Meraghati, Seyed Taha (Iran, Islamic Republic of)
Mesbah, Ali, دکترای فلسفه دین و دانشیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، قم، ایران. (نویسنده‌ی مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Mesri, Mahdi, استادیار دکترای پزشکی قانونی، پژوهشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، مرکز تحقیقات طب و دین. (Iran, Islamic Republic of)
Mirazi, Naser, دانشیار فیزیولوژی گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بوعلی سینا همدان. (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Mirghafuri, Habibollah, دانشیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه یزد، یزد، ایران.
Mirmiran, Parvin, Department of Clinical Nutrition and Dietetics, Faculty of Nutrition Sciences and Food Technology, National Nutrition and Food Technology Research Institute, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Mirshahi, Fereshteh (Iran, Islamic Republic of)
Mirza Aqazadeh, Ahmad (Iran, Islamic Republic of)
Mirzaee, Mosleh, کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص). (Iran, Islamic Republic of)
Mirzaei, Tayebeh (Iran, Islamic Republic of)
Mirzai, Mahmoud Gholamreza, استادیار گروه مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد. (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Mirzazade, Afsane, کارشناس ارشد حقوق بشر، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Moarefi, Gholamreza, استادیار کلام و معارف اسلامی؛ عضو گروه اخلاق پزشکی دانشگاه شاهد، تهران، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Moazen Nematollahi, Leila, دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی کرمان. (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Mo’tamed Jahromi, Mohadeseh, دانشجوی کارشناسی ارشدآموزش پرستاری دانشگاه علوم پزشكي كرمان، كرمان، ايران.( نویسنده‌ی مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Mobasher, Mina, (Iran, Islamic Republic of)
Mobasheri, Mahmoud, (Iran, Islamic Republic of)
Mobini, Naghmeh, دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری. (Iran, Islamic Republic of)
Moein, Athar, دانشیار پوست و عضو گروه اخلاق پزشکی دانشگاه شاهد، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Moghadam Pasha, Azam (Iran, Islamic Republic of)
Mohabati, Fatemeh, مربی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده‌ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زابل. (Iran, Islamic Republic of)
Mohaghegh Damad, Seyed Mostsfa, کترای فقه و حقوق و عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران. (نویسنده‌ی مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Mohaghegh Damad, Seyyed Mostafa, Prof.S.B.UV.&Head of Islamic Department studies of Academy of Sciences, Iran-Tehran (Iran, Islamic Republic of)
Mohagheghzadeh, Abdolali (Iran, Islamic Republic of)
Mohamad pour, Yousef, دانشجوي دکتراي تخصصي آموزش پزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Mohamadi, Eesa, دانشیار، دكتراي آموزش پرستاري، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه تربيت مدرس. (Iran, Islamic Republic of)
Mohamadi, Efat, PhD in Health Policy, Health Equity Research Center (HRC), Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Mohamadzadeh Ebrahimi, Ali, Assistant Professor, Department of Psychology, Faculty of Humanities, University of Bojnord, Bojnord, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Mohamadzadeh Ebrahimi, Ali, Associate Professor of Psychology, Faculty of Humanities, University of Bojnord, Bojnord, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Mohammad Alizadeh, Afshin, Assistant Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Mohammad Alizadeh, Afshin, Associate Professor of Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Mohammadalizadeh, Sakineh, مربی پرستاری، عضو مرکز تحقيقات علوم اعصاب، معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Mohammadi, Gholamreza (Iran, Islamic Republic of)
Mohammadi, Gohar, دانشجوی دکترای پژوهشی مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Mohammadi, Khadije, مربي گروه مامايي، دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه شاهد، تهران، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Mohammadi, Nasim, Ph.D. Student of Consultation, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Mohammadi, Raheleh, Department of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Mohammadi, Somayeh, کارشناسی ارشد آموزش پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Mohammadi, Somayeh, کارشناس ارشد آموزش پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، بیمارستان آیت‌ا... کاشانی، شهرکرد، ایران.
Mohammadi, Somayeh (Iran, Islamic Republic of)
Mohammadi, Somayeh, MSC, Ayatollah Kashani Hospital, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrehkord, Iran. (Iran, Islamic Republic of)
Mohammadi, Somayeh, MSC, Ayatollah Kashani Hospital, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrehkord, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Mohammadi, Somayeh, Instructor, Borujen nursing college, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrehkord, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Mohammadi, Somayeh, Instructor, Borujen Nursing School, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrehkord, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Mohammadi Kojidi, Hamid, Assistant Professor of Forensic Medicine, Department of Forensic Medicine, School of Medicine, Razi Hospital, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Mohammadi Nafchi, Somayeh, کارشناس ارشد آموزش پرستاری. مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Mohammadipour, Fatemeh
Mohammadnejad, Esmaeel, دانشجوی دکترای پرستاری ،واحد بین الملل، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران. (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Mohammadnejad, Esmaeil, دانشجوی دکترای پرستاری، واحد بین‌الملل‌، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران. تهران. ايران.(نويسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Mohammadnejad, Esmail, دانشجوی دکترای پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Mohammadnia, Mona, PhD Candidate in Health Care Management, Taleghani General Hospital, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Mohammadnia, Mona, Ph.D Candidate in Health care Management, Taleghani General Hospital, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Mohammadpoory, Zakie, Nursing MSc. Nursing Department of University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Mohammadytabar, Shafighe, مربي گروه مامايي، دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه شاهد، تهران، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Mohaqeq Damad, Seyed Mostsfa, مدير گروه فقه پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و رييس بخش علوم اسلامي فرهنگستان علوم. (Iran, Islamic Republic of)
Mohseni, Mohammad, فارغ التحصیل دوره کارشناسی پرستاری از دانشکده پرستاری و مامایی همدان. (Iran, Islamic Republic of)
Mohsenpour, Mohaddeseh, PhD of Nursing, Assistant Professor, Department of Operating Room and Anesthesia, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Mohsenpour, Mohaddeseh, كارشناس ارشد پرستاري، مربي و عضو هيأت علمي دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي سبزوار. سبزوار. ايران. (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Mohsenpour, Mohadeseh, دانشجوی دکترای پرستاری، پژو.هشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Mohsenpour, Mohadeseh, کارشناس ارشد آموزش پرستاری داخلی جراحی، مربی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار نویسنده مسؤول. (Iran, Islamic Republic of)
Mohtasham Amiri, Zahra, متخصص پزشکی اجتماعی ـ دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان. (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Mojtahedzadeh, Mehran, دانشجوی دکترای تخصصی اقتصاد از دانشگاه باهاوس، وایمار، آلمان. (Germany)
Mokarian, Fariborz, متخصص هماتولوژی ـ آنکولوژی، دانشیار دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران. (Iran, Islamic Republic of)
Mokhtari Nouri, Jamile, Associate professor, Faculty of Nursing, University of Medical Sciences bmsu (Aj), Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Molavi, Parviz, Associate Professor of Psychiatry, School of Medicine, Ardabil University of Medical Sciences, Fatemi Hospital, Ardabil, Iran
Molayi, Hamid, PhD Candidate in Psychology, School of Complementary Educations, Islamic Azad University, Zarand Branch, Kerman, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Momeni, Naser, Assistant professor, Department of moral philosophy, Payame Noor University, Tehran, Iran. (Iran, Islamic Republic of)
Momeni, Sedigheh, کارشناس ارشد آموزش پزشکی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکي، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، کردستان، ایران.
Montazeri, Mina, MSc Student of Medical Surgical Nursing, Department of Medical Surgical Nursing, Nursing and Midwifery Faculty, Kashan University of medical sciences, Kashan, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Moosavi, Soolmaz, PhD Student of Nursing, School of Nursing & Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Moosavi, Soolmaz, PhD Student of Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Medical Ethics and Law Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Moosavinejad, Shahriar, Assistant Medical Ethics, Medical Ethics Group, Faculty of Traditional Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Moradi, Gholam Reza, استادیار، عضو هیأت علمی و مدیر گروه آموزشی مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد. (Iran, Islamic Republic of)
Moradi, Mohammad, کارشناس ارشد پرستاری و عضو هیأت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران.
Moradi, Somayeh, كارشناس پرستاري، بيمارستان حضرت وليعصر فسا. فسا. ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Moradi, Somayeh, كارشناس پرستاري، بيمارستان حضرت ولي عصر فسا، فسا، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Morovat, Mohammad Hossein (Iran, Islamic Republic of)
Mortazavi, Nahid, پزشک عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان، کرمان، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Mostafavi, Hakimeh, دانشجوی دکتری سیاستگذاری سلامت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Mostafavi, Ismael, Assisitant Profesor, Department of Knowledge and Information Science, School of Social Sciences, Yazd University, Daneshgah Blvd, Safaeyeh, Yazd, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Mostafavian, Zahra, Assistant Professor, Department of Community Medicine, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Motahari Niya, Hossein, MSc Student of Pediatric Nursing, Faculty of Nursing, Islamic Azad University of Aliabad Katoul, Aliabad, Golestan, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Motamed-Jahromi, Mohadeseh, MSc of Nursing, student research committee, kerman University of Medical Sciences, kerman, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Motamed-Jahromi, Mohadeseh, کارشناسی ارشد آموزش پرستاری، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران. (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Motevally Zadeh Ardekani, Ali, Ph.D ژنتيك، عضو علمی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. (Iran, Islamic Republic of)
Motevally Zadeh Ardekani, Ali, عضو هیأت علمی مركز تحقيقات اخلاق و حقوق پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي. (Iran, Islamic Republic of)
Mousavi, Arefe, كارشناسي ارشد مديريت خدمات بهداشتي درماني، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان. (Iran, Islamic Republic of)
Mousavi, Maryam, Gynecologist, Shahid Beheshti University of Medical Sciences. (Iran, Islamic Republic of)
Mousavi, Seyed Mehdi, دانشجوي دكتراي روان‌شناسي باليني سلامت و پژهشگر مركز تحقيقات سرطان دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي (Iran, Islamic Republic of)
Mousavi, Seyed Reza, استاد گروه جراحی و عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم بزشکی شهید بهشتی. (Iran, Islamic Republic of)
Mousavi, Seyyed Reza, استاد گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و فلوشیپ اخلاق زیست پزشکی (Iran, Islamic Republic of)
Mousavi, Solmaz, کارشناس ارشد پرستاری، پژوهشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Movafagh, Abolfazl, دانشیار و متخصص ژنتیک انسانی، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و پژوهشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی. (Iran, Islamic Republic of)
Movahedi, Ali (Iran, Islamic Republic of)
Movahedi, Hedieh, پژوهشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Movahedi, Mohammad Javad (Iran, Islamic Republic of)
Mozafari, Afsaneh, Assistant Prof., Faculty of Humanities and Social Sciences, Islamic Azad University Science and Research Branch, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
musavi, seyed reza, Faculty member of shahid Beheshti University of Medical Sciences and Iranian research center for ethics and law in medicine. (Iran, Islamic Republic of)
Musavi, Seyede Zahra, MSc Student in Nursing Geriatric, school of Nursing and Midwifery, Isfahan university of Medical Sciences, Isfahan, Iran (Iran, Islamic Republic of)

N

Nader Mohammadi, Mahdyar, Assistant Professor, Department of Psychiatry, School of Medicine, Ardabil University of Medical Sciences, Fatemi Hospital Ardabil, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Naderi Ravesh, Nadereh, دانشجوی دکتری پرستاری، مربی، گروه داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Naghavi, Ali, كارشناس ارشد مديريت صنعتي، دانشگاه علم و هنر، دانشگاه یزد، یزد، ایران. (نويسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Naini, Mohammad Kazem, استاديار، گروه پزشکی، دانشگاه آزاد واحد تهران پزشکی. (Iran, Islamic Republic of)
Najafi, Fatemeh, General Practitioner, Vice-chancellery of Health, Shahroud University of Medical Sciences, Shahroud, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Najafi, Samane, Lecturer, MSc in Nursing Education, Faculty member of Nursing School, Department of Family Health, Social Development & Health Promotion Research Center, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Najafnia, Leila, داروساز معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، دفتر تحقيق و توسعه. (Iran, Islamic Republic of)
Najmi Dolat-Abadi, Sareh, دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دانشکده پرستاری مامایی رازی، کرمان، ایران. (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Nakhaee, Noroz, متخصص پزشکی اجتماعی .استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمان؛مرکز تحقیقات علوم اعصاب (Iran, Islamic Republic of)
Namadieh, Farzaneh, دبیر معارف اسلامی دبیرستان‌های ناحیه 3 آموزش و پرورش تبریز. (Iran, Islamic Republic of)
Naseri Rad, Mohsen, کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی، گروه جامعه‌شناسی پزشکی، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Nasiri, Ahmad
Nasiri, Bahareh (Iran, Islamic Republic of)
Nasiri, Farideh, Research Center for Evidence-Based Medicine, Health Management and Safety Promotion Research Institute, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Nasiri Hamrah, Atefeh, PhD Student of Higher Education, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Nasr, Seyyed Hossein
Navvab, Elham, Associate Professor, Department of Critical Care nursing and Management, School of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Nazari, Robab, کارشناس ارشد دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، سوپروایزر آمزشی بیمارستان امام خمینی خلخال. (Iran, Islamic Republic of)
Nazari Tavakkoli, Saeed, عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، تهران، ایران. (نویسنده‌ی مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Nazari Tavakkoli, Saeid
Nazari Tavakkoli, Saeid, Associate Professor, Department of Jurisprudence and the Essentials of the Islamic Law, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Nazari Tavakoli, Saeed, استادیار دانشکده الهیات دانشگاه تهران، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Nazari Tavakoli, Saeed, Faculty member of Ferdowsi University, Mashhad. (Iran, Islamic Republic of)
Nazemi, Seyed Hossein, Lecturer, MSc in Anesthetics, Faculty member of Paramedicine School, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Negati Laeein, Vahid, کارشناس ارشد روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، آموزش و پرورش خراسان رضوی. شهرستان کلات نادر. ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Nejad sarvari, Nasrin, (Iran, Islamic Republic of)
Nemati doplani, Fatemeh, کارشناس ارشد پرستاری، بیمارستان صنایع پتروشیمی ماهشهر، ماهشهر، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Nikbakht Nasrabadi, Alireza, Professor, School of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Nikjou, Roya, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Nobakht Haghighi, Ali (Iran, Islamic Republic of)
Nokhbatol Foghahaee, Mohsen, جنين شناسي جانوري، استاديار، عضو هيأت علمي دانشگاه شيراز. (Iran, Islamic Republic of)
Noorbala, Ahmad Ali, روان‌پزشک و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Noorossana, Rasoul, استاد دانشكده مهندسي صنايع دانشگاه علم و صنعت ايران، عضو هیأت علمي مركز تحقيقات كيفيت و بهره وري پارسيان، تهران، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Noorossana, Rassoul, استاد دانشكده مهندسي صنايع دانشگاه علم و صنعت ايران، عضو هيات علمي مركز تحقيقات كيفيت و بهره‌وري پارسيان. تهران. ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Norozi, Masoomeh, MSc, Faculty of Nursing and Midwifery, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Nosrat Zadegan, Nastaran (Iran, Islamic Republic of)
Nouhi, Esmat, دانشجوي دكتراي تخصصي پرستاري دانشگاه علوم پزشكي كرمان، کرمان، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Nourizadeh, Roghaiyeh, دانشجوی دکترای بهداشت باروری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، پژوهشگر مرکز مدیریت سلامت کشوری تبریز (NPMC). (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Nourizadeh, Roghaiyeh, دانشجوی دکترای بهداشت باروری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Nozhat, Zahra (Iran, Islamic Republic of)

O

Omani Samani, Reza, PhD Candidate in Medical Ethics, Medical Ethics and History of Medicine Research Center, Tehran University of Medical Sciences, and Department of Epidemiology and Reproductive Health, Epidemiology and Reproductive Health Research Center, Royan Institute, (Iran, Islamic Republic of)
Oshvandi, Khodayar, عضو مرکز تحقیقات مادر و کودک و استادیار پرستاری دانشگاه علوم پزشکی همدان. (نویسنده‌ی مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)

P

Pahlavanzadeh, Bagher, Ph.D. Candidate of Biostatistics, Department of Biostatistics, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Pakniyat, Abdol Ghader, Resident of Emergency Medicine, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Parsayi, Hakimeh, کارشناس گروه اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز. (Iran, Islamic Republic of)
Parvin rou, Shirin, دستیار داروسازی سنتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. (Iran, Islamic Republic of)
Payan, Sohiela, Assistant Professor, Department of Islamic Education, Kazerun Branch, Islamic Azad University, Kazerun, Iran (Iran, Islamic Republic of)
pazhhan, Saviz, استاديار جراحي قفسه سينه. مركزتحقيقات پزشكي از راه دور، پژوهشكده سل و بيماري‌هاي ريوي، مركز آموزشي، پژوهشي و درماني سل و بيماري‌هاي ريوي. (Iran, Islamic Republic of)
Peikar, Hamid Reza, Assistant Professor, Department of Management, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Peyman, Akram, اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پزشكي تهران. (نویسنده‌ی مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Peyman, Akram, Assistant Professor, Department of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Tehran Medical Sciences, Islamic Azad University, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Piroozmand, Alireza, دکتری حوزوی معارف و علوم انسانی، قائم مقام دفتر فرهنگستان علوم اسلامی. (Iran, Islamic Republic of)
Poorreza, Abolghasem, عضو هیأت علمي دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Poorsaed Esfahani, Mahshid, داروساز معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، دفتر تحقيق و توسعه. (Iran, Islamic Republic of)
Pooshgan, Zeynab, MSc of Critical Care Nursing, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Pour Bahaaddini zarandi, Narjes, کارشناس ارشد پرستاری، مربی و عضو هیأت‌علمی گروه داخلی جراحی دانشکده پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان. كرمان. ايران. (Iran, Islamic Republic of)
Pour bakhsh, Seyed Mohammad Ali, پژوهشگر دانشکده معارف اسلامي و حقوق دانشگاه امام صادق(ع). (Iran, Islamic Republic of)
Pour Hossein Gholi, Mohammad Amin, Assistant Professor, Gastroenterology Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Pouraboli, Battol (Iran, Islamic Republic of)
Pourashraf, Yasan, Associate Professor, Department of Management, Ilam University, Ilam, Iran. (Iran, Islamic Republic of)
Pourezzat, Ali Asghar, Full Professor, Public Administration, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Pourtaleb, Arefeh (Iran, Islamic Republic of)
Pūyan, Naser (Iran, Islamic Republic of)

R

Rabbani, Mohammad, University of Isfahan, Department of Biotechnology. (Iran, Islamic Republic of)
Rabiei, Khadijeh, پزشک عمومي، مركز تحقيقات طب سنتي و مكمل، دانشگاه علوم پزشكي مازندران، مازندران، ایران. (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Raee, Zahra, MSc of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch, Young Researchers and Elite Club, Isfahan, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Rafati, Shiva, استاديار دانشگاه شاهد، تهران، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Rafati, Shiva, Assistant Professor, Shahed University, Tehran, Iran. (Iran, Islamic Republic of)
Rafiee, Forough, دانشیار مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و عضو هیأت علمی دانشکده‌ی پرستاری و مامایی ـ دانشگاه علوم پزشکی تهران. (Iran, Islamic Republic of)
Rafiei, Fatemeh, MSc of Biostatistics, Endocrinology and Metabolism Research Center, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Rafiei, Fatemeh, MSc of Biostatistics, Department of Biostatistics, Endocrinology and Metabolism Research Center, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran (Iran, Islamic Republic of)
RahbarPour, Mohammad Reza, عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، دانشجوي دكتري حقوق جزا و جرم‌شناسي پرديس قم دانشگاه تهران و پژوهشگر مرکز تحقیقات اخل (Iran, Islamic Republic of)
Rahimi, Alireza, Assistant Professor, Department of Management and Medical Informatics, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Rahimi, Zohreh, کارشناس ارشد روانشناسی عمومی. (Iran, Islamic Republic of)
Rahimi, Zohreh, کارشناس ارشد روانشناسی، دانشگاه علوم پزشكي همدان. همدان. ايران. (Iran, Islamic Republic of)
Rahimi Pordanjani, Tayebe, Assistant Professor, Department of Psychology, Faculty of Humanities, University of Bojnord, Bojnord, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Rahimi Pordanjani, Tayebe, Associate Professor of Psychology, Faculty of Humanities, University of Bojnord, Bojnord, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Rahimi Zarj Abad, Naghi, M.A of Family Counseling, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Rahimian Boogar, Isaac, Ph.D. in Health Psychology, Associate Professor, Department of Clinical Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Semnan University, Semnan, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Rahmani, Azad, دانشجوي دكتراي آموزش پرستاري، دانشكده پرستاري و مامايي تبريز، تبریز، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Rahmani, Farnaz
Rahmani Manshadi, Hamid, PH.D Student, Private Law, Shahid Beheshti University - Researcher of the Iranian Research Center for Ethics and Law in Medicine, Shahid Beheshti Univercity of Medical Sciences. (Iran, Islamic Republic of)
Rahmati, Mahmmad, کارشناس ارشد حقوق، قاضی دادگستری پژوهشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Rahmati, Samad, PhD Candidate in Educational Psychology, School of Psychology and Educational Sciences, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Rahnama, Parvin, استاديار گروه مامايي، دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه شاهد، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Rais Yazd, Hamed, کارشناس ارشد فلسفه غرب ، دانشگاه آزاد تهران مرکز. (Iran, Islamic Republic of)
Raji, Mojtaba, Student of Nursing, Student Research Committee, Dezful University of Medical Sciences, Dezful, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Ramazankhani, Ali, Professor, Public Health School, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Ramezani, Mozhdeh, (Iran, Islamic Republic of)
Ranjbaran, Mehdi, MSc, Department of Epidemiology and Reproductive Health, Reproductive Epidemiology Research Center, Royan Institute for Reproductive Biomedicine, ACECR, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Rashidian, Hamideh, دانشجوي دكتراي اپیدمیولوژی، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي كرمان، كرمان، ايران. (Iran, Islamic Republic of)
Rashtbari, Alireza, MA Student of Clinical Psychology, Department of Clinical Psychology, School of Medicine, Zanjan University of Medical Science, Zanjan, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Rassouli, Maryam, Associate Professor, Department of Pediatrics, Nursing and Midwifery school, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Rassouli, Maryam (Iran, Islamic Republic of)
Ravani pour, maryam, (Iran, Islamic Republic of)
Razaghi, Ali, کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی بیماری‌شناسی گیاهی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران. (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Razaghi, Zahra, Biostatistics, Laser Application in Medical Sciences Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Razban, Farideh, کارشناسی ارشد مراقیت ویژه، دانشکده پرستاری و مامایی رازی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Razmaraee, Naser, دانشجوی PHD فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. (Iran, Islamic Republic of)
Razzaghi, Alireza, Safety Promotion and Injury Prevention Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Reihani, Mahsa, MSc, Student Research Office, Department of midwifery and reproductive health, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. (Iran, Islamic Republic of)
Rejeh, Nahid, Professor, Elderly Care Research Center, Shahed University, Tehran, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
rejeh, Nahid, عضو مركز تحقيقات مراقبت‌هاي سالمندي، دانشيار دانشگاه شاهد، تهران، ایران. (نويسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Rejeh, Nahid, دانشيار؛ مركز تحقيقات مراقبت‌هاي سالمندي؛ دانشگاه شاهد، تهران، ایران. (نويسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Rejeh, Nahid, Associate Professor, Shahed University, Tehran, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Resane, Samira, استادیار پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، تهران، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Rezaei, Mohsen, دانشجوی دکترای تخصصی اخلاق پزشکی، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.(نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Rezaei, Omidvar, Professor of Neurosurgery, Shahid beheshti University of Medical Sciences. (Iran, Islamic Republic of)
Rezaeian, Sajjad, کارشناس ارشد مهندسي سيستم‌هاي اقتصادي و اجتماعي، پژوهشگر مركز تحقيقات كيفيت و بهره‌وري پارسيان. تهران. ایران.(نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Rezaeian, Sajjad, کارشناس ارشد مهندسي سيستم‌هاي اقتصادي و اجتماعي، پژوهشگر مركز تحقيقات كيفيت و بهره‌وري پارسيان، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Rezaeian, Zeynab, كارشناس پرستاري، بيمارستان حضرت وليعصر فسا. فسا. ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Rezvani, Soodabeh, دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتی و پژوهشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی. (Iran, Islamic Republic of)
Rofoogar Astaneh, Hossein, كارشناس ارشد مديريت صنعتي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي، پژوهشگر گروه مطالعات ارتباطات و فناوري اطلاعات مركز پژوهش هاي مجلس شوراي (Iran, Islamic Republic of)
Roshanaei, Ghodrat, Assistant Professor. Modeling of No communicable Diseases Research Center. School of Public Health, Hamedan University of Medical Sciences, Hamedan, Iran. (Iran, Islamic Republic of)
Roshanzadeh, Mostafa, Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Roshanzadeh, Mostafa, MSC of nursing, Medical Ethics and Law Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Roshanzadeh, Mostafa
Roshanzadeh, Mostafa, مربی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران. (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Roshanzadeh, Mostafa, مربی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران. (نویسنده مسؤول)
Roshanzadeh, Mostafa (Iran, Islamic Republic of)
Roshanzadeh, Mostafa, Instructor, Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran. (Corresponding Author) Mroshanzadeh62@bums.ac.ir (Iran, Islamic Republic of)
Roshanzadeh, Mostafa, کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران. (نویسنده مسؤول). (Iran, Islamic Republic of)
Roshanzadeh, Mostafa, مربی؛ عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران. (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Roshanzadeh, Mostafa, کارشناسی ارشد آموزش پرستاری، پژوهشگر گروه اخلاق پرستاری. مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی شهيد بهشتي. تهران. ايران. (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Rostami, Fateme, Student of Nursing, Student Research Committee, Shoushtar faculty of Medical Sciences, Ahwaz, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Roudi Rashtabadi, Ome-salime, کارشناس ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی رازی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ایران. (Iran, Islamic Republic of)

S

Saadat, Raziye, كارشناس ارشد روان شناسي باليني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن، دانشكده روانشناسي. (Iran, Islamic Republic of)
Saadati, Nasrin, فوق لیسانس مامایی، عضوهیأت علمی گروه پزشکی اجتماعی. (نویسنده مسئول) (Iran, Islamic Republic of)
Sabeghi, Hakimeh
Saber, Ali, دانشجوی دکترای تخصصی اخلاق پزشکی، مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی، دانشگاه علوم پزشكی تهران، تهران، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Saber, Saman, Instructor, Department of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Iranshahr University of Medical Sciences, Iranshahr, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Saber, SAman, مربی، عضو هیأت علمی، گروه پرستاری، دانشکده پرستاري و مامايي ایرانشهر، دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر، ایرانشهر، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Sabermahani, Asma, Ph.D. in Health Economics, Health Services Management Research Center, Institute for Futures Studies in Health, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Sabour, Siamak, فوق تخصص اپيدميولوژي باليني، استاديار گروه اپيدميولوژي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ایران. (نویسنده‌ی مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Sabzevari, Sakineh (Iran, Islamic Republic of)
Sabzevari, Sakineh, مربی کارشناس ارشد آموزش پزشکی و پرستاری، دانشجوی دکتری، دانشکده پرستاری رازی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران. (نویسنده‌ مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Sabzevari, Sakineh, استادیار، گروه پرستاری داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی رازی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان، کرمان، ایران. (نویسنده (Iran, Islamic Republic of)
Sabzevari, Sakineh, مربی، دانشجوی دکترای پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان، عضو هیأت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان. كرمان. ايران. (Iran, Islamic Republic of)
Sacamoto, Hykudai
Sachedina, Abdulaziz
Sachedina, Abdulaziz, استاد دین شناسی و اخلاق دانشگاه ویرجینیا و استاد افتخاری مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی (Iran, Islamic Republic of)
Sadat Hosseini, Akramosadat, Assistant Professor, Department of Pediatric Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Sadat-Hoseini, Akramosadat, عضو هیأت‌علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Sadegh Tabrizi, Jafar, استادیار گروه آموزشی مدیریت و بهداشت عمومی و عضو مرکز ملی مدیریت سلامت کشور (NPMC)، دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی تبریز . (Iran, Islamic Republic of)
Sadeghi, Ahmad, دانشجوی دکترای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران. (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Sadeghi, Hajar, MSc, Faculty of Nursing and Midwifery, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Sadeghi, Roghaiyeh, دانشجوی PhD پرستاری شعبه‌ی بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، مربی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران. (Iran, Islamic Republic of)
Sadeghi, Tabandeh, دکترای پرستاری، گروه آموزشی کودکان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان. ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Sadeghian, Marzieh, B.A. in Guidance and Counselling, Faculty of Humanities, Hormozgan University, Bandar Abbas, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Sadoghi, Majid, Assistant Professor, Department of Psychology, University of Kashan, Kashan, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Sadri Damirchi, Esmael, Assistant Professor, Department of Counseling, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Saeadnejad, Zahra, MSc Student, Department of Medical-Surgical Nursing, Faculty of Nursing, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Saed, Omid, Assistant professor, Department of Clinical Psychology, Faculty of Medicine, Zanjan University of Medical Science, Zanjan, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Saed, Omid, Assistant Professor, Department of Clinical Psychology, School of Medicine, Zanjan University of Medical Science, Zanjan, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Saeedi, Masoumeh, کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Saeidi, Masoumeh, کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Safa, Azadeh, كارشناسي ارشد پرستاري سالمندی، مربي دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي كاشان، کاشان، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Safa, Mikaeel, Faculty member of Development Center of interdisciplinary Studies of Islamic and Health Sciences Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Safaiepour, Leila, Student of Critical Care Nursing, Nursing Faculty, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran. (Iran, Islamic Republic of)
Safari Malak Kolaei, Farzaneh, M.Sc Student of Critical Care Nursing, School of Nursing and Midwifery, Student Research Committee Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Safavi, Mahboubeh, استاديار، گروه پرستاري، دانشگاه آزاد واحد تهران. (Iran, Islamic Republic of)
Safdari, Reza, دكتراي مديريت اطلاعات بهداشتي، دانشیار دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Saffari, Saba, پژوهشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Safi, Meysam, فارغ التحصیل دوره کارشناسی پرستاری از دانشکده پرستاری و مامایی همدان. (Iran, Islamic Republic of)
Saghaei, Abbas, دانشیار دانشكده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، عضو هیأت علمي مركز تحقيقات كيفيت و بهره‌وري پارسيان، تهران، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Saghaei, Mahmoud, Professor, Department of Anesthesiology, Medical School, Psychosomatic Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Saghebi, Seyyed Reza, (Iran, Islamic Republic of)
Sahebi, Leyla, دانشجوي دكتراي اپيدميولوژي، عضو شوراي پژوهشي مرکز کشوري مديريت سلامت. مركز تحقيقات سل و بيماري‌هاي ريوي، دانشگاه علوم پزشكي تبريز، تبريز، (Iran, Islamic Republic of)
Sahlei, Mansoreh, دانشجوی روان‌شناسی، دانشگاه پیام نور کرج. کرج. ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Saifpanahi, Hamed (Iran, Islamic Republic of)
Sajjadi, Azam, دانشجوی دکترای پرستاری، گروه پرستاری، مربی دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Salari, Amir, دانشجوی دکترای سلامت در بلایا و فوریت‌ها، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران. تهران. ايران. (Iran, Islamic Republic of)
Salehi, Hamid Reza, کارشناس ارشد حقوق خصوصی، معاون گروه حقوق پرستاری انجمن علمی حقوق پزشکی ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Salehi, Hamidreza, مربی، گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران. ایران. (نویسنده‌ی مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Salek Ranjbarzadeh, Fariba, مدیر پژوهش مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی، تبریز، ایران. (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Salimi, Hadi, Ph.D Student of Counseling, Faculty of Humanities, University of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Salvat, Habibeh, Master of Clinical Psychology, Department of Psychiatry, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Samadi Rad, Bahram, استادیار سازمان پزشکی قانونی. (Iran, Islamic Republic of)
Sanagoo, Akram, Associate Professor, Ph.D. in Nursing, School of Nursing and Midwifery, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Sanagoo, Akram, دکترای آموزش پرستاری، استادیار دانشکده پرستاری و مامایی بویه، مرکز تحقیقات پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Sanagoo, Akram, دکترای آموزش پرستاری، دانشیار مرکز تحقیقات پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Sanagoo, Akram, Associate Professor, PhD of Nursing, Nursing Research Center, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Sanagoo, Akram, دکترای آموزش پرستاری، دانشیار، مرکز تحقیقات پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گلستان، ایران. (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Sanei, Mehre, Ph.D. Student of Psychology, Department of Psychology, Zarand Branch, Islamic Azad University, Zarand, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
sari-sarraf, Vahid, استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران (نویسنده مسؤول (Iran, Islamic Republic of)
Sarrafi Kheyrabad, Somayeh, دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Sarvari, Mahnaz, دانشجوي كارشناسي دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشكي شهید صدوقی یزد. (Iran, Islamic Republic of)
Sarvarian, Zahra (Iran, Islamic Republic of)
Sarvary, Mahnaz, دانشجوي كارشناسي دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشكي شهید صدوقی یزد. (Iran, Islamic Republic of)
Savadpour, Mohammad Taghi, مربی، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی خلخال، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. (Iran, Islamic Republic of)
Sedaqat, Roqayyeh, MSc of Educational Administration, Faculty of Literature and Humanities, Urmia University, Urmia, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Seghatoleslam, Tahereh, Assistant Professor of Psychologist, Shahid .Beheshti University of Medical Sciences (Iran, Islamic Republic of)
Seif, Mohammad Hasan (Iran, Islamic Republic of)
Seif Farshad, Mehran, (Iran, Islamic Republic of)
Sepahvand, Faribah
Seyedfatemi, Naimeh, Professor, Department of Psychiatric Nursing, Center for Nursing Care Research, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Seyedghibi, Fatemeh Sadat, دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پرستاری داخلی جراحی دانشگاه علوم پزشکی کرمان واحد بین الملل، کرمان، ایران. (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Shadnoosh, Nasrollah, عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد تهران مرکز، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Shadnoosh, Nosratollah, دانشجوی دکترای مدیریت فرهنگی، واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی- تهران. (Iran, Islamic Republic of)
Shadnoush, Nasrollah, عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد تهران مرکز، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Shahabinejad, Mostafa (Iran, Islamic Republic of)
Shahbaziyan Khonig, Arash, MA in Educational Psychology, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Shahbazypour Khyabani, Saba, كارشناس مديريت خدمات بهداشتي درماني، دانشگاه علوم پزشكي تبريز، تبريز، ايران. (Iran, Islamic Republic of)
Shahhoseini, Somaye, MSc in Nursing, Nursing and Midwifery School, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Shahmir, Leila, كارشناس علوم تجربي، اداره كل آموزش و پرورش استان ايلام، ایلام، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Shahosseini, Aliakbar, Student of Critical Care Nursing, Nursing Faculty, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran. (Iran, Islamic Republic of)
Shahraki Dehsoukhteh, Somayeh, Coach and Master Statistics, Department of Statistics, Faculty of Science, University of Zabol, Zabol, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Shahriari, Mohsen, PhD, Associate professor, Nursing & Midwifery Care Research Center, school of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Shahriari, Mohsen, Associate Professor, Nursing and Midwifery Care Research Center, Faculty of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical sciences, Isfahan, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Shahsanai, Armindokht, متخصص پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران. (نويسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Shakeri, Nezhat (Iran, Islamic Republic of)
Shakeri, Nezhat, دكتراي آمار حياتي، عضو هيئت علمي دانشكده پيراپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران. (Iran, Islamic Republic of)
Shakeri, Nezhat, پژوهشكده علوم غددد درون ريز ومتابوليسم، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران. (Iran, Islamic Republic of)
Shali, Mahboobeh, Ph.D. Candidate, Department of Department of Critical Care nursing and Management, School of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Shali, Mahboobeh (Iran, Islamic Republic of)
Shali, Mahboubeh, مربی، گروه داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران. (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Shamshiri, Ahmad Reza (Iran, Islamic Republic of)
Shamshiri, Ahmadreza, گروه اپيدميولوژي و آمار زيستي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Shamshiri, Mahmood, Assistanct Professor, Department of Critical Care Nursing, School of Nursing and Midwifery, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Shamsi, Afzal, کارشناس ارشد پرستاری، مربی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جیرفت. جيرفت. ايران. (Iran, Islamic Republic of)
Shamsi Gooshki, Ehsan, دکتری اخلاق پزشکی، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Shamsi Gooshki, Ehsan, دانشجوی دکترای اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Shamsi gooshki, Ehsan, دانشجوی دکترای اخلاق پزشکی، گروه اخلاق پزشکی، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Shamsi Gooshki, Ehsan, دانشجوي PhD اخلاق پزشكي و پژوهشگر مركز تحقيقات اخلاق و حقوق پزشکی. (Iran, Islamic Republic of)
Shamsi Gooshki, Ehsan, دانشجوی دکترای اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، گروه اخلاق پزشکی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ت (Iran, Islamic Republic of)
Shamsi gooshki, Ehsan, (Iran, Islamic Republic of)
Shamsi Gooshki, Ehsan, دانشجوی دکترای اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (نویسنده‌ی مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Shamsi Gooshki, Ehsan, (Iran, Islamic Republic of)
Shamsi Goshki, Ehsan, دانشجوی دکترای اخلاق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Sharaf, Raham, Assistant Professor, University of Zanjan, Zanjan, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Shareinia, Habib, Lecturer, MSc in Nursing Education, Faculty member of Nursing School, Department of Family Health, Social Development & Health Promotion Research Center, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Shariat, Esmaeil, دانشجوی دکترای پرستاری ، گروه پرستاری و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه. ساوه. ايران. (Iran, Islamic Republic of)
Sharif, Farkhondeh, استاد و عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز. فارس. ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Sharifi, Nasibeh, PhD Student of Reproductive Health, Student Research Committee, Shahid beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Sharifi, Tahereh, کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی زابل. (Iran, Islamic Republic of)
Sharifnia, Seyed Hamid, دانشجوی دکترای تخصصی پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی مازنداران، ساری، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Sharifpoor Ghahsani, Elham, دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری پزشکی، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Sharifzadeh, Gholamreza,
Sheikh Azadi, Ardeshir, متخصص طب قانوني، دانشيار گروه پزشكي قانوني، دانشگاه علوم پزشكي تهران. (Iran, Islamic Republic of)
Sheikhi, Kambiz, استاديار جراحي قفسه سينه. مركز تحقيقات بيماري‌هاي مزمن تنفسي، پژوهشكده سل و بيماري‌هاي ريوي، مركز آموزشي، پژوهشي و درماني سل و بيماري‌هاي (Iran, Islamic Republic of)
Sheikhi, Mohammadreza, کارشناس ارشد پرستاری، دانشجوی دکترای آموزش پرستاری و عضو هیأت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران.
Sheykh Talimi, Maysam, MA in Criminal Law and Criminology, Department of Epidemiology and Reproductive Health, Epidemiology and Reproductive Health Research Center, Royan Institute, Tehran, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Shiari, Reza, بیمارستان کودکان مفید، هیأت علمی گروه اطفال دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Shirani, Mehri, عضو هیأت علمی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. (Iran, Islamic Republic of)
Shiravand, Mohsen, دانشجوی دکتری فلسفه اخلاق زیستی، دانشگاه فدرال کازان ـ کشور روسیه. (نویسنده مسؤول)
Shiravi, Mahsa, (Iran, Islamic Republic of)
Shirinabadi Farahani, Azam (Iran, Islamic Republic of)
Shirozhan, Shima, PhD student, Nursing Department of University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Shishehgar, Farnaz, دانشجوي دكتري بهداشت باروري دانشگاه علوم پزشكي مشهد و عضو هيأت علمی دانشكده پرستاري و مامایي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد پزشكي تهران، نویسند (Iran, Islamic Republic of)
Shojae, Azade, Master of Arts, University of Zanjan, Zanjan, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Shojaei, Sarallah, Assistante Professor, Hospital Research development committee, Nekoei – Hedayati - Forfhani Hospital, Qom University of Medical Sciences, Qom, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Shojaei Kalate Bali, Narges, MSc, Department of Counseling, Quchan Branch, Islamic Azad University, Khorasan Razavi, Iran
Shokouhi, Mostafa, کارشناس ارشد اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات مدلسازی در سلامت، پژوهشکده آینده ‌پژوهش در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Simforoosh, Nasser, Professor, Urology and Nephrology Research Center, Department of Urology, Shahid Labbafinejad Medical Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Sirati Nir, Masoud, Assistant Professor, Faculty of Nursing, University of Medical Sciences bmsu (Aj), Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Smaili, Reza, Assistant Professor, Department of sociology, Islamic Azad University of Khorasgan, Khorasgan, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Soheili, Maryam, Master of Nursing, Tehran Medical Sciences, Islamic Azad University, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Sohrab, Mohammad Bagher, General Practitioner, School of Medicine, Shahroud University of Medical Sciences, Shahroud, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Solaimanizadeh, Farzaneh, کارشناس وزارت بهداشت و درمان. (Iran, Islamic Republic of)
Solaimanizadeh, Laleh, عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان. (Iran, Islamic Republic of)
Soltani, Ahmad, کارشناس ارشد مدارک پزشکی، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Soltani, Esmaeil, دانشجوی دکترای روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Sorushan, Vahideh, دانشجوی كارشناسي ارشد پرستاري، عضو هیأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز، تبریز، ایران. (Iran, Islamic Republic of)

T

Tabarsy, Beheshteh, Instructor, PhD Student in Nursing, Department of Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Tehran Medical Sciences, Islamic Azad University, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Tabatabaee, Shima, عضو انجمن بین‌المللی اخلاق زیستی، دانشجوی دکترای تخصصی آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، پژوهشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی (Iran, Islamic Republic of)
Tabatabaei, Amir, دانشجوی دکتری پرستاری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قوچان، گروه پرستاری، قوچان، ایران.
Tabatabaei, Fahime Sadat, استادیار گروه مواد دندانی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Tabatabaei Nejad, Seyed Mohammad (Iran, Islamic Republic of)
Tabatabai, Fahimehsadat (Iran, Islamic Republic of)
Tabatabai, Shima, Post-Doctoral Researcher, PhD,Medical Education Group, Medical Ethics and Law Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Tabatabai, Shima, دانشجوی دکترای تخصصی آموزش پزشکی، پژوهشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران و عضو انجمن بین الملل (Iran, Islamic Republic of)
Tabei, Seyed Ziyaoddin, مدیر گروه اخلاق پزشکی و فلسفه طب دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Tabeyi, Seyed Ziyaoddin, استاد و مدير گروه اخلاق پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز. (Iran, Islamic Republic of)
Tadrisi, Seyed Davood, Instructor, MSc of Nursing Education and Management, School of Nursing, Baqitallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Taghavi, Mohammadreza (Iran, Islamic Republic of)
Taghi Zadeh, Ibrahim (Iran, Islamic Republic of)
Taghiabadi, Mina, Department of nursing & operating room.Faculty member of Neyshabur University of medical sciences, Neyshabur university of Medical Sciences, Neyshabur, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Taghizadeh, Mohammad Ehsan (Iran, Islamic Republic of)
Taheri, Amin, Msc in Pharmaceutical Affairs Supervision, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Taheri, Fatemeh, کارشناسی ارشد حقوق جزا، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران. (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Taherkhani, Sakineh (Iran, Islamic Republic of)
Tajik, Mohammad Bagher, MSc Student in Nursing Geriatric, school of nursing and midwifery, Isfahan university of Medical Sciences, Isfahan, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Talebi, Farhad, دانشجوی کارشناسی پرستاری. دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Taromchi, Amir Hossein, گروه بيوتكنولوژي، دانشكده ی پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي. (Iran, Islamic Republic of)
Tatar, Kadijeh, دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی، کارمند بیمارستان طالقانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان،گرگان و عضو کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزش (Iran, Islamic Republic of)
Tatari, Farin, دانشجوي دکتراي تخصصي آموزش پزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي،تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Tavacoly, Gholamhosein (Iran, Islamic Republic of)
Tavan, Bahman, Assistant professor, Department of Islamic Theology, School of Medicine, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Tavan, Hamed, Nurse, Research Center of Prevention of Psychosocial Damages, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Tavassoli, Afsaneh, عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، گروه مطالعات زنان و خانواده، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Tayyebi, Zahra, دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد بجنورد. بجنورد. ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Teimouri, Behfar, دستیار پزشکی قانونی و مسمومیت‌ها، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Tirgari, Batool, استادیار، گروه پرستاری داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی رازی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان، کرمان، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Toghrai, Fakhr Al-sadat, دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان. کرمان. ایران. (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Torabizadeh, Camellia, دانشجوی دکترای پرستاری دانشگاه تبریز، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز. (Iran, Islamic Republic of)
Tork Moghadam, Ladan, کارشناس ارشد فلسفه، پژوهشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی. (Iran, Islamic Republic of)
Tork Moghaddam, Ladan, کارشناس ارشد فلسفه غرب وپژوهشگر گروه اخلاق زیستی کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو. (Iran, Islamic Republic of)

V

Vaez Mahdavi, Mohammadreza, استاد دانشگاه شاهد، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Vaez Mahdavi, Zeynab, کارشناس ارشد اقتصاد، تهران، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Vaghar Seyedin, Abolfazl,
Vaghar Seyedin, Abolfazle
Vahedi-Notash, Golnaz, MA of Social Science Research, Research Center for Social Determinants of Health, Research Institute for Endocrine Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Vahedian-azimi, Amir, Assistant Professor, Quran, Hadith and Medicine Research Centre, Baqiyatallah University of Medical Sciences, and critical care department, Nursing Faculty, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran. Department of clinical care, Nursing F (Iran, Islamic Republic of)
Valinejad, Mina, MA in Library and Information Sciences, Social Determinants of Health Research Center, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Varvanifarahani, Pouran, MSc, Faculty of Nursing and Midwifery, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Vaziry, Shahram, استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن، دانشكده روان‌شناسي. (Iran, Islamic Republic of)
Vedadhir, Abouali, Assistant professor, Department of Anthropology, School of Social Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran. (Iran, Islamic Republic of)
Vedadhir, AbouAli, PhD, Department of Anthropology, Faculty of Social Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran. (Iran, Islamic Republic of)
Vejdani, Marjan (Iran, Islamic Republic of)
Velayati, Ali Akbar, مدیر گروه تاریخ پزشکی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی و رییس کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران شورایعالی انقلاب فرهنگی. (Iran, Islamic Republic of)
Vesal, Mina, Ph.D. Student of Psychology, Department of Psychology, Faculty of Education and Psychology, Isfahan University, Isfahan, Iran (Iran, Islamic Republic of)

Y

Yadegari, Zahra, گروه بيوتكنولوژي، دانشكده ی پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتی. (Iran, Islamic Republic of)
Yaghoobi, Alireza, ریاست دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Yahyaei, Elahe, BSc of Management, Imam Hossein hospital, Shahroud University of Medical Sciences, Shahroud, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Yaseminejad, Parisa (Iran, Islamic Republic of)
Yazdanbakhsh, Seyed Arash, Emergency Medicine Specialist, Assistant Professor, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Yazdani, Aliasghar, دانش آموخته دکترای تخصصی، رشته عرفان اسلامی، دانشکده الهیات و فلسفه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Yazdani, Hamid Reza, Assistant Professor, Human Resource Management, College of Farabi, University of Tehran, Qom, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Yazdani, Shahram, متخصص ارتوپدی، دانشیار آموزش پزشکی، مدیر مرکز مطالعات و توسعه، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Yazdanian, Alireza (Iran, Islamic Republic of)
Yazdanparast, Ellnaz, MSc, Birjand University of Medical Sciences, Ferdows, Iran. (Iran, Islamic Republic of)
Yektaee, Mohammad Reza, عضو هيأت علمي دانشگاه شاهد. (Iran, Islamic Republic of)
yousefi, Mehdi, دانشجوی مقطع دکترای تخصصی رشته اقتصاد سلامت، دانشگاه تربیت مدرس. (Iran, Islamic Republic of)
Yousefinezhadi, Taraneh, PhD in Health Policy, Safety Promotion and Injury Prevention Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)

Z

Zabani Shadbad, Mohammadali, PhD Student of Educational Management, Faculty of Literature and Humanities, Urmia University, Urmia, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Zaboli, Rouhollah (Iran, Islamic Republic of)
Zaeri, Farid, PhD, Department of Biostatics, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. (Iran, Islamic Republic of)
Zafari Dizji, Ashraf, دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات زنان دانشگاه الزهرا، تهران، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Zafarnia, Niloofar, عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان. (Iran, Islamic Republic of)
Zahedi, Maryam, دانشجوی سال ششم پزشکی و عضو کمیته دانشجویی گروه اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز. (Iran, Islamic Republic of)
Zahra Masumi, Seyedeh Zahra, Mother and Child Care Research Center. Department of midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Hamedan University of Medical Sciences, Hamedan, Iran. (Iran, Islamic Republic of)
Zakavi, Ali Asghar, استادیار گروه معارف اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Zali, Alireza (Iran, Islamic Republic of)
Zali, Alireza, دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و مدیر گروه اخلاق پزشکی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
Zali, Alireza, دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و رییس شورایعالی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی. (Iran, Islamic Republic of)
Zali, Translated by: Alireza (Iran, Islamic Republic of)
Zamani, Ahmadreza, متخصص پزشکی اجتماعی،دانشیار دانشکده پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران. (Iran, Islamic Republic of)
Zamani, Mahdi, Associate professor, Department of moral philosophy, Payame Noor University, Tehran, Iran. (Iran, Islamic Republic of)
Zamani, Mahdi, عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز و اصفهان. (Iran, Islamic Republic of)
zamani, Mohsen, پژوهشگاه علوم بنیادی، پژوهشکده فلسفه تحلیلی. (Iran, Islamic Republic of)
Zandi, Khalil (Iran, Islamic Republic of)
Zare, Hossein, Department of psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Zare-Farashbandi, Firoozeh, Associate Professor, Health Information Technology Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Zarei, Mohammad
Zareie, Fatemeh, کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی وابسته به دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Zareimatin, Hassan, Full Professor, Human Resource Management, College of Farabi, University of Tehran, Qom, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Zarezadeh, Yadolah, Associate Professor of Medical Education, Social Determinants of Health Research Center, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Zargaran, Arman (Iran, Islamic Republic of)
Zaroug Hossaini, Robabeh, MSc of Medical Education, Vice-chancellery of Education, Shahroud University of Medical Sciences, Shahroud, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Zehtab Chi, Samira, دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سالمندان، گروه داخلی جراحی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران.
Zeighami, Maryam, عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان. كرمان. ايران. (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Zeighami, Reza, دکترای آموزش پرستاری و عضو هیأت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران.
Zeratkar, Maryam, دانشجوی سال چهارم دندانپزشکی و عضو کمیته تحقیقات گروه اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز. (Iran, Islamic Republic of)
Zirak, Mohammad, كارشناس ارشد پرستاري؛ دانشگاه علوم پزشكي زنجان، زنجان، ایران. (Iran, Islamic Republic of)
Zolfaghari, Pouneh, General Practitioner, Vice-chancellery of Health, Shahroud University of Medical Sciences, Shahroud, Iran (Iran, Islamic Republic of)