Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

A

Aabaszadeh, Aabbas, استاد، گروه پرستاري، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Abazari, Farokh, استادیار، گروه بهداشت همگانی، دانشکده پرستاری و مامایی رازی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Abbas zadeh, Aabbas, استاد، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Abbasi, Mahmood, ستادیار، رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Abbasi, Mahmoud, Medical Ethics and Law Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Abbasi, Mahmoud, Associate Professor, Research Center for Medical Ethics and Law, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Abbasi, Mahmoud, Medical Ethics and Law Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
Abbasi, Mahmoud, رييس مركز تحقيقات اخلاق و حقوق پزشكي دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. نايب رييس انجمن بين المللي اخلاق زيستي اسلامي و رييس كميته (Iran, Islamic Republic of)
Abbasi, Mahmoud, دكتراي تخصصي حقوق پزشكي، مدير گروه اخلاق پزشكي و رييس مركز تحقيقات اخلاق و حقوق پزشكي دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، نایب رییس انجمن بین‌ال (Iran, Islamic Republic of)
Abbasi, Mahmoud, دانشیار و رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Abbasi, Mahmoud, دانشیار و رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Abbasi, Mahmoud, Associate Professor, Medical Ethics and Law Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. (Iran, Islamic Republic of)
Abbasi, Mahmoud, رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Abbasi, Mahmoud, Associate Professor, Medical Ethics and Law Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences and Health Services, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Abbasi, Mahmoud, (Iran, Islamic Republic of)
Abbasi, Mahmoud, رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، نائب رییس انجمن بین‌المللی اخلاق زیستی اسلامی، دبیر انجمن علمی حقوق پزشکی ایران و رئیس کمیته اخلاق در (Iran, Islamic Republic of)
Abbasi, Mahmoud, عضو هيأت علمي گروه جامعه‌شناسي پزشكي و رييـس مركـز تحقـيقات اخـلاق و حقـوق پزشكي (Iran, Islamic Republic of)
Abbasi, Mahmoud, رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی و رییس کمیته حقوق، اخلاق و استاندارد ستاد توسعه زیست‌فناوری (Iran, Islamic Republic of)
Abbasi, Mahmoud, Associate Professor, Medical Ethics and Law Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences and Health Services, Tehran, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Abbasi, Mahmoud, رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Abbasi, Mahmoud, مدیرگروه اخلاق زیستی،کرسی حقوق بشر صلح و دوستی یونسکو و رئیس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، رییس گروه حقوق ز (Iran, Islamic Republic of)
Abbasi, Mahmoud, دکترای حقوق پزشکی، گروه حقوق پزشکی، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (نویسنده مسئول) (Iran, Islamic Republic of)
Abbasi, Mahmoud, (Iran, Islamic Republic of)
Abbasi, Mahmoud, (Iran, Islamic Republic of)
Abbasi, Mahmoud, رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، نایب رییس انجمن بین‌المللی اخلاق زیستی اسلامی (Iran, Islamic Republic of)
Abbasi, Mahmoud, رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، نایب رییس انجمن بین‌المللی اخلاق زیستی اسلامی، دبیر انجمن علمی حقوق پزشکی ایران و رییس کمیته اخلاق در (Iran, Islamic Republic of)
Abbasi, Mahmoud, Associate Professor, Medical Ethics and Law Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences and Health Services, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Abbasi, Mahmoud (Iran, Islamic Republic of)
Abbasi, Mahmoud, رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Abbasi, Mahmoud, رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، عضو گروه اخلاق زیستی فرهنگستان علوم پزشکی، رییس کمیته‌ی اخلاق در علوم و (Iran, Islamic Republic of)
Abbasi, Mahmoud, Head of Medical Ethics and Law Research Center of Shahid Beheshti University of Medical sciences, Tehran, Iran and Head of Iranian Association of Medical Law, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Abbasi, Mahmoud, (Iran, Islamic Republic of)
Abbasi, Mahmoud, رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران و عضو گروه اخلاق زیستی فرهنگستان علوم پزشکی (Iran, Islamic Republic of)
Abbasi, Mahmoud, MA, Medical Ethics and Law Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences and Health Services, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Abbasi, Masoud, رييس مركز تحقيقات اخلاق و حقوق پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران (Iran, Islamic Republic of)
Abbasi, Sahar, Ph.D. Student, Department of Educational Sciences, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Abbasi Chobtarash, Masoumeh, Ph.D. Student, Department of Educational Sciences, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Abbaszade, Abbas, استاد، گروه پرستاری داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Abbaszade, Abbas, دکترای پرستاری، استاد گروه داخلی جراحی دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی، تهران، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Abbaszadeh, Aabbas, استاد گروه پرستاری داخلی و جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پژشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (نویستده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Abbaszadeh, Abbas, استاد گروه پرستاری داخلی- جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Abbaszadeh, Abbas, استاد ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ، ﺗﻬﺮان، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Abbaszadeh, Abbas, استاد، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Abbaszadeh, Mohammad, Associate Professor of Social Science Department, Tabriz University, Tabriz, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Abdi Chaykandi, Robab, دانش آموخته کارشناسی پژوهش علوم اجتماعی، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Abdollarash, Masoud, PhD Student, Department of Environmental Education, Payame Noor University, Tehran, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Abdolmaleki, Hojjatollah, استادیار اقتصاد، گروه معارف اسلامی، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Abdolvand, Mohammad Ali, Assistant Professor, Department of the Business Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Abdullahi, Mohammad Ali, Associate Professor, University of Tehran, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Abolghasemi, Mohammad Javad, دکترای تخصصی الهیات دانشکده حدیث قم، عضو انجمن بین‌المللی اخلاق زیستی اسلامی (نویسنده‌ مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Abualhasani, Nazanin, (Iran, Islamic Republic of)
Abyar, Zahra, Ph.D. student of religious studies, University of Religions and Denominations, Qom, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Adabzadeh, Masumeh, Ph.D. Student in Department of Jurisprudence and Principles of Islamic Law, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Afshar, Leila, MD.PHD of Medical Ethics, Assistant Professor, Medical Ethics Departement, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Afshar Ahmadi, Iraj, Ph.D. student in Department of Jurisprudence and Principles of Islamic Law, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran. (Iran, Islamic Republic of)
Agah, Vahid, Assistant Professor, Department of Public and International Law, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Aghaei Begestani, Maryam, Assistan Professor Department of Jurisprudence and Principles of Islamic Law, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Aghaei Begestani, Maryam, Assistan Professor Department of Jurisprudence and Principles of Islamic Law, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Ahadi Nejad, Bahman, دانشجوی دکتری تخصصی اقتصاد سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Ahmadi, Asghar, کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی از دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Ahmadi, Parvin, Associate Professor of Department of Administration & Educational Planning; Alzahra University, Tehran, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Ahmadi Dastjerdi, Shirin, Ph.D. Student, Department of Criminal Law and Criminology, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Ajorlou, Somaye, دانش‌آموخته کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی از دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)
Akbarzadeh Safui, Morteza, Master of Bussiness Management, College of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Akrami, Forouzan, Medical Ethics and Law Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Akrami, Forouzan, Medical Ethics and Law Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
Akrami, Forouzan, PhD in Biomedical Ethics, Medical Ethics and Law Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Akrami, Seyed Mohammad, دانشیار گروه ژنتيک پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران و عضو پیوسته انجمن بین‌المللی اخلاق زیستی اسلامی (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Al Kajbaf, Hossein, دانشیار، دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Alavi, Azam, Assistant Professor, Department of Nursing, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Alavi Majd, Hamid, دانشیار گروه آمار زیستی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Alavi Qazvini, Seyed Ali, دانشیار و عضو هیأت‌علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران، تهران، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Alebooyeh, Alireza, دانشجوی دکتری دانشگاه باقرالعلوم (ع) و عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
AleBouyeh, Ali Reza, Academic Member, Islamic Sciences and Culture Academy, Qom, Iran (Iran, Islamic Republic of)
AleBouyeh, Ali Reza, . Academic Member, Islamic Sciences and Culture Academy, Qom, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Alebouyeh, Alireza, Ph.D in Islamic Ethics, Assistant professor of Academy of Islamic Sciences and Culture, Qom, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Alhani, Fatemeh, دانشیار گروه پرستاری، دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده علوم پزشکی. گروه پرستاری. تهران. ایران (نویسنده مسئول) (Iran, Islamic Republic of)
Ali Asgari, Ibrahim, دانشجوی دکتری فقه و حقوق دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
AliAsgari, Ebrahim, کارشناسی ارشد فقه و حقوق دانشگاه سیستان و بلوچستان، سیستان و بلوچستان، ایران (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Aliesmaili, Abdollah, Ph.D. in higher education and M.A in clinical psychology, Islamic Azad University of Babol branch, Babol, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Alipour, Reza, MA, Research Unit, Ilam University, Ilam, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Alipour, Sahar, Assistant professor, department of law, Payame Noor University, Tehran, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Alizadeh, Bagher, Msc Student of Educational Administration, Department of Educational Administration and Planning, Faculty of Education and Psychology, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Alizadeh, Mehdi, استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و مدیر مرکز اخلاق و تربیت و عضو پیوسته انجمن بین‌المللی اخلاق زیستی اسلامی (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Alizadeh, Mehdi, عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (Iran, Islamic Republic of)
Alizadeh Aghdam, Mohammad Bagher, دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه تبریز، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Alizadeh Aghdam, MohammadBagher, Associate Professor of Social Science Department, Tabriz University, Tabriz, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Alizadeh Aghdam, Mohammadbagher, دانشیار موسسه تحقیقات اجتماعی دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز (Iran, Islamic Republic of)
Allahyari Bouzanjani, Ahmad, دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، گروه مدیریت، مشهد، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Amerinia, Mohammad Bagher, استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یاسوج، گروه حقوق (Iran, Islamic Republic of)
Amiresmaeili, Mohammadreza, استادیار، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Anjomshoa, Mina, مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خدمات سلامت، پژوهشکده آینده‌پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Ansari, Bagher, دانشیار، دانشكده حقوق دانشگاه شيد بهشتي، تهران، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Aqai Bejestani, Maryam, Assistant Professor Department of Jurisprudence and Principles of Islamic Law, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Arab Ahmadi, Fatemeh, Ph.D. student in jurisprudence and Islamic law, Faculty of Literature and Human Sciences, Islamic Azad University Central Tehran Branch, Tehran, Iran. (Iran, Islamic Republic of)
Arabloo, Jalal, (Iran, Islamic Republic of)
Arablou, Jalal, دانشجوی دکترای تخصصی سیاست‌گذاری سلامت، گروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی تهر (Iran, Islamic Republic of)
Arabshahi, Mohammad, دکتری فقه و اصول، استاد سطوح عالی حوزه علمیه خراسان، خراسان، ایران (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Ardalan, Mohammad Reza, استادیار، گروه علوم تربیتی دانشگاه بوعلی‌سینا همدان، همدان، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Ariannia, Hamideh, Researcher, Medical Ethics and Law Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Arman, Ali, Separted of Ph.D, Islamic Azad University, Kermanshah Branch, Kermanshah, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Arshad Riyahi, Ali, Associate Professor of Philosophy and Theology, University of Isfahan, Isfahan, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Asadi, Heshmatollah, دانشجوی دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Asadi, Masoud, پژوهشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و عضو انجمن بین‌المللی اخلاق زیستی اسلامی (Iran, Islamic Republic of)
Asadi Vanani, Seyed Reza, PhD Student, Faculty of Theology, Mazandaran University, Babolsar, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Asghari, Abolfazl, پژوهشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Asghari, Abolfazl, کارشناس ارشد حقوق عمومی، رییس کمیته روابط عمومی و امور بین‌الملل انجمن بین‌المللی اخلاق زیستی اسلامی و پژوهشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پ (Iran, Islamic Republic of)
Asghari Sharabiani, Abbas, Ph.D. Student of Psychology, Faculty of Education and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardebil, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Asgharnia, Morteza, PhD Candidate in Public Law, International Campus, University of Tehran, Kish, Iran. (Corresponding author) (Iran, Islamic Republic of)
Ashktorab, Tahereh, دانشیار گروه پرستاری داخلی- جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Atai, Golamreza, M.Sc. in physic, Medical University of Babol, Babol, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Atrak, Hossein, دانشیار گروه فلسفه دانشگاه زنجان، زنجان، ایران (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Ayati, Mohsen, Associate Professor, Department of Education, University of Birjand, Birjand, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Ayati, Seyed Mohammad Reza, Professor of Department of Jurisprudence and Foundations of Islamic Law, Faculty of Law, Theology and Political Sciences, Islamic Azad University of Tehran, Sciences and Researches Branch, Tehran, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Azad, Alireza, دکتری علوم قرآن و حدیث، استادیار دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Azad, Hojatollah, پژوهشگر مرکز اخلاق وتربیت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Azadeh, Mahsa, MSc of Education Management, Mohagheg Ardabili University, Ardabil, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Azar, Esmaeil, Professor associate, Sience and Research University, faculty of language and literature. Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Azar, Khadijeh, Young Researchers and Elite Club, Ardabil branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Azar Homayoun, Ramazan, کارشناسی ارشد مدیریت رسانه، دانشکده صدا و سیما، تهران، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Azemi, Kamyar, Ph.D. Student of Educational Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Azimi, Mohammad, Assistant Professor, Department of Law, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Azimi Garekani, Hadi, Assistant Professor Department of Jurisprudence and Principles of Islamic Law, Center Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Azimi Garekani, Hadi, Assistant Professor of Jurisprudence and Islamic law, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Azimian, Jalil, Assistant professor, department of Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)

B

Babajani Baboli, Maryam, Master, Departmeant of Educitonal Managemet, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Badeleh, Alireza, Assistant Professor, Department of Educational Sciences, University of Farhangian, Gorgan, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Bagheri, Fariborz, Associate Professor, Department of Psychology, Faculty of Humanities and Social Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Bagheri, Hossein, Assistand Professorin in Department of Islamic Sciences, Neka Branch, Islamic Azad University, Neka, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Bagheri, Leila, عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (Iran, Islamic Republic of)
Bagheri, Mahdi, Ph.D. in Public Administration Public Decision Making and Strategy, Associate Professor in Islamic Azad University Bandar Abbas Branch, Bandar Abbas, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Bagheri Hamed, Yousef, PhD Student of International Law at Islamic Azad University Branch of Zanjan, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Bagheri Lankarani, Kamran, استاد پزشکی داخلی، مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Bahmani Chobbasti, Akbar, Assistant Professor, Department of Public Administration, Payame Noor University, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Bahrami, Masoud, دانشیار، مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Bakhtiyipoor, Saeed, Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Bameri, Elham, M.A in Private Law, Faculty of Theology and Islamic Studies, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Bandarchi, Mohammad Mahdi, کارشناس ارشد مدیریت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین (Iran, Islamic Republic of)
Bani Asadi, Mehdi, PhD Student of Marketing Management, Department of Business Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Banifatemeh, Hossein, Professor of Social Science Department, Tabriz University, Tabriz, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Banky Purfard, Amir Hossein, استادیار دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Barghi Moghaddam, Jafar, Assistant Professor, Department of Physical Education, Islamic Azad University, Tabriz, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Bastani, Amir, کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه تهران (پرديس قم) (Iran, Islamic Republic of)
Beheshti, Mohammad Sadegh, PhD Candidate in political thought, Islamic azad University, Science and Research Branch of Tehran, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Behjatpoor, Abdolkarim, استادیار پژوهشکده فرهنگ و اندیشه اسلامی. تهران. ایران (Iran, Islamic Republic of)
Behroozi, Mehrnaz, Assistant Professor, Department of History and Archeology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Behroozi, Mehrnaz, Assistant Professor, Department of History and Archaeology, Central Tehran Branch, Islsmic Azad University, Tehran, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Behroozi, Mehrnaz, Assistant Professor Department of history and archaeology, Central Tehran Branch, Islsmic Azad University, Tehran, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Berenjkar, Reza, Professor of Philosophy at Tehran University, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Bidhendi, Mohammad, دانشیار فلسفه اسلامی دانشگاه اصفهان (Iran, Islamic Republic of)
Bidhendi, Mohammad, دانشیار گروه الهیات و فلسفه اسلامی و رییس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان (Iran, Islamic Republic of)
Bigdeli, Ali, Professor, Department of History and Archaeology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Blake, Janet, استاديار، دانشكده حقوق دانشگاه شيد بهشتي، تهران، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Blake, Janet Elizabeth, Associate Professor, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Borhani, Fariba, مدیر گروه اخلاق پرستاری مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Borhani, Fariba, استادیار، مرکز تحقیقات اخلاق وحقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Borhani, Fariba, استادیار گروه اخلاق پرستاری مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Borhani, Fariba, دکترای پرستاری، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Borhani, Fariba, دانشیار مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Borhani, Fariba, دانشیار، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Borhani, Fariba, دانشیار ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ، ﺗﻬﺮان، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Byroudian, Saeed, Ph.D in Medical ethics, Medical Ethics and Law Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)

C

Changizi, Reza, Department of Fisheries, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Chavoshi, Mohammad Taghi, PhD, Department of Philosophy, Faculty of Literature, Allame Tabatabai University, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)

D

Dadgar, Zahra, M.A Educational Management, Islamic Azad University of Sari Branch, Sari, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Dadjou, Azadeh, MSc student of Education Management of Mohagheg Ardebili, Ardabil, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Dastoor Jahandari, Mehdi, کارشناس ارشد آموزش پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی کرمان واحد بین‌الملل بم، کرمان، ایران (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Dehestani, Mahnaz, کارشناس ارشد پرستاری، معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Dehghan, Mohammad Sadegh, (Iran, Islamic Republic of)
Dehghan Nayeri, Nahid, Professor, Department of Management and Critical Care, Faculty of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Dehghani, Ghazaleh, Researcher of Medical Ethics and Law Research Center of Shahid Beheshti University of Medical sciences, Tehran, Iran and Researcher of Iranian Association of Medical Law, Tehran, Iran (Corresponding author) (Iran, Islamic Republic of)
Dehghani, Mohammad, Ph.D. Student in Private Law, University of Tehran Payame Noor, Tehran, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Dehghani, Morteza, دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه یزد (Iran, Islamic Republic of)
Dehshiri, Ameneh, PhD of Human Rights, Sant'Anna School of Advanced Studies, Pisa, Italy (Iran, Islamic Republic of)
Dehshiri, Mohammadreza, متخصص علوم سیاسی، عضو هیأت علمی دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه و عضو پیوسته انجمن بین‌المللی اخلاق زیستی اسلامی (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Derogari, Narges, کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Derogari, Reyhane, دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل، گروه حقوق بین‌الملل، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Divband, Afshin, MSc of Educational Management, Urmia University, Urmia, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Domanloo, Fatemeh, کارشناس ارشد فلسفه، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی تولیدمثل، پژوهشکدة فناوری‌های نوین علوم پزشکی جهاد دانشگاهی ـ ابن سینا، تهران، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Doosthosseini, Fahime, MA of Business Management, Yazd University, Yazd, Iran. (Iran, Islamic Republic of)

E

Ebrahimi, Saeid, Assistant Professor, Faculty of Theology, Mazandaran University, Babolsar, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Ehsanpour, Seyed Reza, Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Humanities, Shahed University, Tehran, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Ehsanpour, Seyed Reza, Assistant Professor of Criminal Law and Criminology, Shahed University, Tehran, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Ehsanpour, Seyede Fateme, MA of Western Philosophy, Department of Philosophy, Faculty of Literature, Allame Tabatabai University, Tehran, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Emam, Seyyed Mohammad Reza, Associate Professor Department of Jurisprudence and Principles of Islamic Law, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran (Corresponding Author). (Iran, Islamic Republic of)
Emami, Hassan, عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Enayati, Taraneh, استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Enayati Rad, Mohammad Javad, عضو هیأت علمی و استادیار دانشگاه فردوسی (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Erfanmanesh, Mohammad Hossein, پژوهشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Erfanmanesh, Mohammad Hossein, دانشجوی دکتری دانشگاه کالج دابلین، ایرلند ـ حقوق مالکیت فکری (Iran, Islamic Republic of)
Erfanmanesh, Mohammad Hossein, MA, Medical Ethics and Law Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences and Health Services, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Esmaeeli, Anvar, (Iran, Islamic Republic of)
Esmaeili, Anvar, دانشجوی دکترای تخصصی سیاست‌گذاری سلامت، گروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی تهر (Iran, Islamic Republic of)
Esmaeilpour, Hasan, کارشناس پرستاری، سرپرست اداره آموزش مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان،کرمان، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Esmaeli Parzan, Maryam, Ph.D Candidate of Jurisprudence and Principles of Islamic Law, Islamic Azad University of Mashhad, Mashhad, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)

F

Fadavi, Mohsen, پژوهشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، عضو انجمن بین‌المللی اخلاق زیستی اسلامی و عضو انجمن علمی حقوق پزشکی (Iran, Islamic Republic of)
Faezi, Kaveh, دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Faghfour Maghrebi, Hamid, عضو هیأت علمی بنیاد پژوهش‌های قرآنی حوزه و دانشگاه (نویسنده‌ مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Faghirnezhad, Fatemeh, MSc of Educational Management, Urmia University, Urmia, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Fallah, Ebrahim, عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ساری، مازندران، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Fallahi, Fatemeh, دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Farahani, Hadi, M.A of sociology, Faculty of Social Sciences, Tehran University, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Faraji, Obeydollah, (Iran, Islamic Republic of)
Farnia, Popak, دانشجوي مقطع Ph.D بيوتكنولوژي پزشكي دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (نویسنده‌ مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Farzi, AliReza, Ph.D. Student of International Law, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch, Isfahan, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Farzin, Masoomeh, Msc Student, Accounting Group, Shiraz Islamic Azad University, Shiraz, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Fasihi Harandi, Tayyebeh, استاديار، مرکزتحقيقات عوامل اجتماعي مؤثربرسلامت، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني البرز، کرج، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Fatahi, Mohammad, Ph.D. Student of Higher Education Management, Urmia University, Urmia, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Fatahi, Mohammad, PhD Student of Higher Educational Management, Urmia University, Urmia, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Fatullahi, Zohreh, Ph.D. Student of Department of Jurisprudence and Foundations of Islamic Law, Faculty of Law, Theology and Political Sciences, Islamic Azad University of Tehran, Sciences and Researches Branch, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Fayz, Seyed Reaz, (Iran, Islamic Republic of)
Fazeli, Masoumeh, دانشگاه پیام نور ایلام، ایلام، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Feizi, Mohammad, Assistant Professor, Department of Public Administration, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Firouzi, Reza, Professor in Islamic Thought Department, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Foroozandeh, Mina, پژوهشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و عضو انجمن بین‌المللی اخلاق زیستی اسلامی (Iran, Islamic Republic of)
Forouzandeh, Mina, Assistant Professor, Medical ethics department, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)

G

Garrusi, Behshid, استاد، گروه پزشکی اجتماعی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر برسلامت، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Garrusi, Saideh, دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Ghaemirad, Mahdi, کارشناسی ارشد قرآن و حدیث (Iran, Islamic Republic of)
Ghafari Nasab, Esfandiar, Associate Professor of Sociology, College of Economics, Management and Social Sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Ghaffari, Saied, Associate Professor, Library and Information Department, Payame Noor University, Qom, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Ghafourian, Mehdi, PhD of Philosophy, Deputy of Education, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Ghalavandi, Hasan, Associate Professor, Department of Educational Management, Urmia University, Urmia, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Ghalavandi, Hassan, Assistant Professor, Department of Educational Management, Urmia University, Urmia, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Ghalei, AliReza, Assistant Professor, Department of Educational Management, Urmia University, Urmia, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Ghanavi, Jalal ad-Din, مسؤول واحد تحقیقات تجربی و مهندسی بافت دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي (Iran, Islamic Republic of)
Ghanbari, Sirus, دانشیار، گروه علوم تربیتی دانشگاه بوعلی‌سینا همدان، همدان، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Gharibzadeh, Ramin, MSc of Education Management, Mohagheg Ardabili University, Ardabil, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Gharibzadeh, Ramin, MSc student of Education Management of Mohagheg Ardebili, Ardabil, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Ghasedi, Masoud, PhD in General Psychology, Department of Psychology, Faculty of Humanities and Social Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Ghasemian, Abbas, PhD Student of Curriculum Planning, University of Birjand, Birjand, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Ghaseminejad, MohammadAli, Master of Sociology, College of Economics, Management and Social Sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran (Iran, Islamic Republic of)
GHasemzadeh, Abolfazl, استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Ghashghaeizadeh, Nasroallah, Assistant Professor, Department of Educational Administration, Behbahan Branch, Islamic Azad University, Behbahan, Iran. (Iran, Islamic Republic of)
Ghavami Lahiji, Shiva, Department of management, Qeshm International Training Center-Science and Research Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Gholam Rezaei, Hadi, MSc of Family counseling, Islamic Azad university, Quchan, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Gholami, Nabiollah, PhD Candidate, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Gholami, Nabiollah, PhD Candidate, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Gholami, Nabiollah, PhD Candidate, Faculty of Law and Political Sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Gholamipour, Esmaeel, دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Gholampour, Meysam, PhD Student of Curriculum Planning, University of Birjand, Birjand, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Gholampour, Meysam, PhD student of curriculum planning, Birjand University, Birjand, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Ghorani Sirjani, Sima, PhD student of curriculum planning, Birjand University, Birjand, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Ghorbaninia, Rahil, دانشجوی کارشناسی ارشد مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Goli, Mehrnaz, استاديار دانشكده الهيات و معارف اسلامي دانشگاه سيستان و بلوچستان، سیستان و بلوچستان، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Goli, Mehrnaz, استاديار دانشگاه سيستان و بلوچستان، گروه علوم قرآن و حديث، زاهدان، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Golkar Kalhornia, Meissam, کارشناس ارشد حقوق خصوصی و پژوهشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، تهران، ایران (Iran, Islamic Republic of)

H

Habibi, Javad, Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Qaemshahr Branch, Qaemshahr, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Habibi, Roozbeh, Assistant Professor, Department of Management, Payame Noor University, Rasht, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Hadi Ghanavat, Mohammad, Ph.D in Public Law, Edalat University, Tehran. Iran (Iran, Islamic Republic of)
Hafezi, Fariba, Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Hagbejaneb, Mahmoud, دکتری فقه و مبانی حقوق، رییس دانشکده سما بجنورد، بجنورد، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Haji Dehabadi, Ahmad, Associate Professor, Department of Criminology, Tehran University, Pardis Farabi, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Haji Zeinali, Yalda, کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Hajilou, Fattaneh, دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه اصفهان و پژوهشگر موسسه تحقیقات اجتماعی، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران (نویسند (Iran, Islamic Republic of)
Hajivand, Amin, MSc Student of Criminal Law and Criminology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Hajizadeh, Moslem, M.A, University of Zanjan, Zanjan, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Hakimzade Khoei, Peyman, دانشجوی دوره دکتری تخصصی حقوق بین‌الملل عمومی، عضو هیأت‌علمی، گروه حقوق بین‌الملل، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Hamidzadeh, Maryam, Ph.D. Student in Department of Jurisprudence and Principles of Islamic Law, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Harandi, Mohammad Jafari, Associate Professor of Department of Jurisprudence and Foundations of Islamic Law, Faculty of Human Sciences, Islamic Azad University, Yadegar-e Emam Branch, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Hasani, Mirza Mohammad, Assistant Professor, Department of History, Islamic Azad University, Shahrod branch, Shahrod, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Hasani, Mohammad, دانشیار دانشگاه ارومیه، آذربایجان غربی، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Hasani, Mohammad, Professor, Department of Educational Management, Urmia University, Urmia, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Hasani, Omid, MA in General Psychology, Shahid Madani Azerbaijan University, Tabriz, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Hashem-Dabaghian, Fataneh, Assistant Professor, Research Institute for Islamic and Complementary Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Hashempour, Madiheh, PhD Candidate of Jurisprudence and Islamic law, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Hasoomi, Valiullah, استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان، سیستان و بلوچستان، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Hasoumi, Mojtaba, (Iran, Islamic Republic of)
Hassani, Mohammad, Associate Professor of education department of Urmia University, Urmia, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Hayati, Dariush, Professor, Department of Agricultural Extension and Education, School of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Heidari, Bahareh, استادیار، دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Heidari Noshahr, Mehri, Ph.D. in Geography and Urban Planning, science and research Branch of Islamic Azad University, Lecturer of University Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Heidarzadeh, Elham, فوق لیسانس حقوق محیط زیست، مدرس دانشگاه (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Heidarzadeh Hanzaee, Kambiz, Associate Professor, Department of the Business Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Heydari, Alireza, Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Heydari, Bahareh, استادیارگروه حقوق، دانشگاه پیام نور تهران، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Hojabrosadati, Haniyeh, Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Hooshmand, Abdolhamid, Assistant Professor, Accounting Group, Shiraz Islamic Azad University, Shiraz, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Hoseini Dronkolaei, S.Zahra, Assistant Professor, Departmeant of Educitonal Managemet Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Hosoumi, Valiollah, استاديار دانشكده الهيات و معارف اسلامي دانشگاه سيستان و بلوچستان، سیستان و بلوچستان، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Hosseini, Mohammad Bagher, MSc of Educational Sciences, Payam Noor University, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Hosseini, Sayedeh Somayeh, Ph.D. in Tourism, University of Isfahan, Isfahan, Iran. (Corresponding author) (Iran, Islamic Republic of)
Hosseini, Seyyed Ali Reza, Assistant Professor of Theology, Department of Jurisprudence and Principles of Islamic Law, Mahallat Branch, Islamic Azad University, Mahallat, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Hosseinzadeh, Kazem, Assistant professor, department of Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Hosseinzadeh, Mohammad, PHD Student of Medical Education, School of Medical Sciences Education, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Houshmand, Negar, LL.M in Intellectual Property, Faculty of Law and Political Sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)

I

Iman, Mohammad Taghi, استاد جامعه‌شناسی، بخش جامعه‌شناسی و برنامه‌ریزی اجتماعی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Iranmanesh, Asmae, كارشناس ارشد علوم قرآن و حديث دانشگاه سيستان و بلوچستان، سیستان و بلوچستان، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Iranmanseh, Reza, PhD Student of educational psychology, Kish International Campus, University of Tehran, Kish, Iran (Iran, Islamic Republic of)

J

Ja’fari Nasab, Sayyid Hussein, PhD Student of Teaching Islamic Knowledge/ Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Jafari, Afshin, Assistant of Professor, Payame-Noor University, P.O.BOX: 19395-3697, Tehran, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Jafari, Amin, دکتری حقوق کیفری کسب و کار از دانشگاه پاریس و مدرس دانشگاه، تهران، ایران (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Jafari, Mohamad Hossein, . Assistant Professor, Department of Law, Yazd Branch of Islamic Azad University, Yazd, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Jafari, Mohammed Javad, Assistant Professor of Islamic Azad University, Kermanshah Branch, Kermanshah, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Jafari Nasab, Seyed Hossein, Graduated from Level 4 of Islamic Studies, Qom Seminary of Islamic Studies, PhD in Islamic Teachings-Islamic Revolution, Allameh Tabataba'i University Faculty Member of Department of Islamic Teachings, Islamic Azad University of Qiamdasht (Eastern Tehran) (Iran, Islamic Republic of)
Jahanparvar, Mohammad Mehdi, Ph.D. Student, Department of History and Archaeology, Central Tehran Branch, Islsmic Azad University, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Jahanparvar, Mohammad Mehdi, . Ph.D. Student in Department of history and archaeology, Central Tehran Branch, Islsmic Azad University, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Jahed, Mohsen, دانشیار گروه فلسفه دانشگاه زنجان، زنجان، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Jahed, Mohsen, استاديار گروه فلسفه دانشگاه زنجان (Iran, Islamic Republic of)
Jahed, Mohsen, Associate Professor and faculty member of the Department of Philosophy, University of Zanjan, Zanjan, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Jahed, Mohsen, Associate Professor, University of Zanjan, Zanjan, Iran. ( Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Jalali, Mahmood, Associate Professor, Department of Law, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad and Isfahan University, Isfahan, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Jalali, Mahmoud, Associate Professor, Department of Law, University of Isfahan, Isfahan, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Jalali, Tayyebeh, کارشناس ارشد پرستاری، مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران (نویسنده مسئول) (Iran, Islamic Republic of)
Jalilian, Mehdi, Ph.D. of Criminology, Faculty Board Member, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad and Tehran University, Pardis Farabi, Tehran, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Jamialahmadi, Khadijeh, Biotechnology Research Center, Pharmaceutical Technology Institute, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Jamshidi, Alireza, Assistant Professor of Criminal Law and Criminology, University of judicial sciences and administrative services, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Jamshidi, Fatemeh, M.A Philosophy, Scholar at the Research Center of Masoumiyeh Regional Institude of Higher Education, Qom ,Iran (Corresponding author) (Iran, Islamic Republic of)
Jashireh, Majid, MSc Student of Educational Administration, Department of Educational Administration and Planning, University of Sistan and Baluchestan, Faculty of Education and Psychology, Zahedan, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Javadi, Amir, Ph.D. Student of Private Law, Varamin Branch, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Javadi, Mohsen, استاد دانشگاه قم و عضو پیوسته انجمن بین‌المللی اخلاق زیستی اسلامی (Iran, Islamic Republic of)
Javadinezhad, Ali, PhD Student, Department of Psychology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran - Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Javadpour, Maryam, Assistant Professor of Jurisprudence and Foundations of Islamic Law, Islamic Azad University of Ahvaz, Ahvaz, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Javidan, Fatemeh, (Iran, Islamic Republic of)

K

Kabiri, Zeinab, PhD student of Islamic Educational Sciences, Baqir al-Olum University, Qom, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Kaffashpoor, Azar, Associate professor, Department of Management, Faculty of Economics and Administrative Science, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Kahnooji, Marzieh, Assistant Professor, Department of General Courses, Faculty of Literature and Humanities, Vali-E-Asr University of Rafsanjan, Rafsanjan, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Kalantary, Soheyla, مربی، گروه اتاق عمل دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Kalateh Sadati, Ahmad, دانشجوی دوره دکتری جامعه شناسی دانشگاه شیراز- مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Kalhornia Golkar, Meissam, Master of Private Law and Medical Ethics and Law Research Center, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Kamali, Mohammad, رییس مرکز تحقیقات توانبخشی دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Karbasizadeh, Ali, دانشیار فلسفه غرب، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Karimi, Khalil, Master of Sociology, College of Economics, Management and Social Sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Karimi, Masoumeh, M.D in radiotherapy-oncology, Medical University of Babol, Babol, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Karimi-Gougheri, Hamid, Lecturer, Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agriculture, University of Zabol (Corresponding author) (Iran, Islamic Republic of)
Karimi-Gougheri, Hamid, Assistant Professor, Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agriculture, University of Zabol, Zabol, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Karimirad, Vahideh, کارشناس ارشد روان شناسي باليني، دانشگاه شيراز (Iran, Islamic Republic of)
Kashefi, Masomeh, Postgraduate Student, Department of Public Administration, Tehran Azad University of Science & Technology, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Kashkoulian, Esmaeil, Ph.D. Student, Department of Criminal Law and Criminology, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Kashkoulian, Esmaeil, PhD Student, Department of Criminal Law and Criminology, Mashhad branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Kavandi, Sahar, Associate Professor,University of Zanjan, Zanjan, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Kavandi, Sahar, دانشیار گروه فلسفه دانشگاه زنجان، زنجان، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Kavandi, Sahar, دانشیار گروه فلسفه دانشگاه زنجان، زنجان، ایران (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Kavandi, Sahar, Associate professor, University of Zanjan, Zanjan, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Kazemi, Abdolhassan, استاد، فلوشیپ اخلاق زیست‌پزشکی، دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Kazemi, Salim, PhD student of Education Management, Mohagheg Ardabili University, Ardabil, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Kazemi, Salim, PhD student of Educational Management, Mohagheg Ardabili University, Ardabil, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Kazemi, Salim, PhD Student in Educational Management, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Keramatmanesh, Fatemeh, دانشگاه پیام نور ایلام، ایلام، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Keshavarz Dizjini, Sama, MA in Administration & Educational Planning, Alzahra University; Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Khadem Abolfazli, Mahboube, M.Sc. in medical physic, Medical University of Babol, Babol, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Khafri, Soraya, Ph.D. in biostatistics, Medical University of Babol, Babol, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Khaghani, Maryam, PhD Student, Department of Law, UAE Branch, Islamic Azad University, Dubai , United Arab Emirates (Iran, Islamic Republic of)
Khajeh, Rouhollah, کارشناس ارشد جامعه شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Khaji, Ali, Ph.D. candidate in Medical Ethics at Tehran University of Medical Science, Tehran, Iran (Corresponding author) (Iran, Islamic Republic of)
khakpour, Hossein, استاديار دانشكده الهيات و معارف اسلامي دانشگاه سيستان و بلوچستان، سیستان و بلوچستان، ایران (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Khakpur, Hosain, دانشيار دانشگاه سيستان و بلوچستان، گروه علوم قرآن و حديث، زاهدان، ایران (نويسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Khal'atbari Limaki, Hesamaldin, Assistant Professor and Faculty Member of Islamic Education Group, Associate Member of the Department of Basic Studies of the Qur'an, Allame Tabatabai University, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Khalajzadeh, Majidreza, پژوهشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، عضو انجمن بین‌المللی اخلاق زیستی اسلامی و عضو انجمن علمی حقوق پزشکی (Iran, Islamic Republic of)
Khal’atbari, Hesamuddin, Faculty Member in AllamehTabataba’I University, Department of Islamic Studies and Affiliate of Research Group of Fundamental Studies of Quran, Tehran, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Khaleg Khah, Ali, Associate Professor of Educational Management, Mohagheg Ardabili University, Ardabil, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Khaleqian, Javad, Department of Private Law, Islamic Azad University of Karaj, Karaj, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Khalili, Halimeh, Ph.D. Student of Law, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Khaliliy, Mahrouf, Associate Professor, Department of Agricultural Engineering Sciences, Payame Noor University, Mahabad, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Khalilpoor, Mohammad Reza, MA Student of Executive Management, Payame Noor University, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Khani, Zohreh, Assistant Professor of Theology, Department of Jurisprudence and Principles of Islamic Law, Tehran Branch, Imam Khomeini Research Center and Islamic Revolution, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Khastkhodaei, Leila, کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی؛ دانشجوی دکتری حقوق جزای بین‌الملل؛ دانشگاه گیسن؛ آلمان (Germany)
Khazaei, Ahmad Reza, Assistant Professor in jurisprudence and Islamic law, Islamic Azad University Central Tehran Branch, Tehran, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Khazaei, Ahmad Reza, Assistant Professor Department of Jurisprudence and Principles of Islamic Law, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Khodaparast, Amir Hossein, کارشناس ارشد فلسفه، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی تولیدمثل، پژوهشکدة فناوری‌های نوین علوم پزشکی جهاد دانشگاهی ـ ابن سینا، تهران، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Khodayar, Dadkhoda, استادیار گروه فلسفه و عرفان اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Khodayar, Dadkhoda, استادیار گروه ادیان و عرفان دانشگاه سیستان و بلوچستان، سیستان و بلوچستان، ایران (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Khodayari Zarnagh, Rahim, (Iran, Islamic Republic of)
Khodayari Zarnagh, Rahim, دانشجوی دکترای تخصصی سیاست‌گذاری سلامت، گروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی تهر (Iran, Islamic Republic of)
Khoshdel Rohani, Maryam, استادیار گروه فلسفه دانشگاه زنجان، زنجان، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Khoshhal, Jalil, Ph.D. Student in History of Islam, Islamic Azad University, Shahrod Branch, Shahrod, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Khosravi, Hassan, PhD in Public Law, Associate Professor of Law Department, Payame Noor University, Tehran, Iran. (Corresponding author) (Iran, Islamic Republic of)
Khosravi, Hassan, Ph.D in Public Law, Assistance Professor of Law Department, Payame Noor University, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Khosropanah, Abdolhosein, دانشیار موسسه حکمت و فلسفه ایران. تهران. ایران (Iran, Islamic Republic of)
Khounsiavash, Mohsen, Assistant Professor, Department of Mathematics, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Kiamanesh, Alireza, Professor, Department of Psychology, Faculty of Humanities and Social Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Kianian, Taktom, کارشناس ارشد آمورش پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، خراسان رضوی، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Kolbadi Nezhad, Maryam, Assistant Professor, Department of History and Archeology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Koohi, Kamal, استادیارجامعه‌شناسی رفتارهای پرخطروسلامت دانشگاه تبریز (Iran, Islamic Republic of)
Koohi, Kamal, استادیار مؤسسه تحقیقات اجتماعی، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، آذربایجان شرقی، ایران (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Kuhi, Kamal, استادیار جامعه شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران (نویسنده مسئول) (Iran, Islamic Republic of)

L

Lalehkhani, Sahar, PhD Student of Department of Private Law, Islamic Azad University of Central Tehran, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)

M

Maarefi, Farideh, دانش آموخته کارشناسی ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، شعبه بین الملل، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
Maghsoudi, Soudeh, استادیار جامعه‌شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه کرمان، کرمان، ایران (نویسنده مسئول) (Iran, Islamic Republic of)
Mahdavi, Mahin, کارشناس ارشد برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Mahdavipour, Azam, PhD, Assistant Professor, Faculty of Law and Political Science University Khwarizmi, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Mahdizadeh, Hossein, Assistant Professor, Ilam University, Ilam Province, Ilam, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Mahlooji, Kamran, MSc, Department of History of Medicine, School of Persian Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Mahmoodian, Hossein, Faculty member of medical ethics department, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Mahmoodian, Hossein, عضو هيات علمي گروه اخلاق پزشكي، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شيراز، شيراز، ايران (Iran, Islamic Republic of)
Mahmoudi, Ahmad, MS in General Psychology, Shahid Madani Azerbaijan University, Tabriz, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Mahmoudi, Morteza, عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران (نانوفن‌آوری) (Iran, Islamic Republic of)
Mahmoudi, Soraya, کارشناس ارشد حقوق بشر، عضو تيم تحقيقاتي اخلاق پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تبريز، تبریز، ایران (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Mahmudi, Marzeye, دانشجوي كارشناسي ارشد علوم قرآن و حديث، دانشگاه سيستان و بلوچستان، زاهدان، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Mardani, Ebrahim, دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Marzband, Rahmatollah, استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Marziyeh, Afsaneh, Assistance Professor of Educational Psychology, University of Sistan and Baluchestan, Education & Psychology Faculty, Zahedan, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Mashayekhi sardoo, Adele, کارشناس ارشدپرستاری مراقبت‌های ویژه، دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، کرمان، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Mashkoori, Ahmad, Ph.D. candidate in Medical Ethics at Tehran University of Medical Science, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Mazlomian, Saeid, Associate Professor, Department of Educational Sciences, Payam Noor University, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Meghdadi, Mohammad Mahdi, Associate Professor of Law, Mofid University, Qom, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Menatizadeh, Meysam, Ph.D. Student, Department of Agricultural Extension & Education, College of Agriculture, Shiraz University (Iran, Islamic Republic of)
Mesbahi, Maryam, استادیار گروه علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Mikaeili, Niloofar, Professor, Faculty of Education and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Mirabi, Vahidreza, Faculty Member of Business Administration Azad University Tehran Central Branch, Tehran, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Mirbaqeri Tabatabaee Mehrab, Fateme Sadat, Ph.D. Department of Jurisprudence and Principles of Islamic Law, Esfahan Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Esfehan, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Mirghasemi, Seyyed Jamal, MA of Urmia University, Urmia, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Mirkamali, Alireza, Assistant Professor, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Mirmohammadi, Masoumehsadat, Assistant Professor, Law Department, Qom University, Qom, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Mirshekar, Fatemeh, MSc Student of Educational Administration, Department of Educational Administration and Planning, University of Sistan and Baluchestan, Faculty of Education and Psychology, Zahedan, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Mirzaei Seifabadi, Reza, دانشجوی دکترای پرستاری، دانشکده پرستاری رازی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Moazenzadegan, Hassan Ali, Associate Professor, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Mobarak Bakhshayesh, Morteza, مربی موسسه تحقیقات اجتماعی، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Mobbaseri, Khorshid, دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پزشکی تهران، تهران، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Moddarresi, Mohamma hossein, دانشيار گروه ژنتيک پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران (Iran, Islamic Republic of)
Moeinikia, Mahdi, Associate Professor of Educational Management, Mohagheg Ardabili University, Ardabil, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Moeinikia, Mahdi, Associate Professor, Department of Educational Sciences, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Mohaghegh Damad, Seyed Mostafa, رییس انجمن بین‌المللی اخلاق زیستی اسلامی، رییس بخش علوم اسلامی فرهنگستان علوم، مدیر گروه فقه پزشکی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه (Iran, Islamic Republic of)
Mohaghegh Damad, Seyyed Mostafa, استاد دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی و مدیر گروه فقه پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
Mohaghegh Damad, Seyyed Mostafa, رییس انجمن بین‌المللی اخلاق زیستی اسلامی، رییس بخش علوم اسلامی فرهنگستان علوم، مدیر گروه فقه پزشکی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه (Iran, Islamic Republic of)
Mohagheghian, Zahra, دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Mohamadi, Efat, (Iran, Islamic Republic of)
Mohamadi Farsani, Mohsen, PhD Candidate in Public Law, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Mohammadi, Issa, دانشیار، دانشکده پزشکی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Mohammadi, Shahrbano, Master, Department of Educitonal Management Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Mohammadi Laeeni, Mohammad Bagher, استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری (Iran, Islamic Republic of)
Mohammadinia, Tayebeh, Faculty member, Department of social sciences, Payam Noor University, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Mohases, Marzieh, Ph.D, Faculty member in Shahid Beheshti University, Tehran, Iran. (Corresponding author) (Iran, Islamic Republic of)
Mohebi, Serajeddin, Assistant Professor, Department of Management, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Mohraz, Minoo, دانش آموخته تخصصی بیماری های عفونی، استاد بیماری های عفونی و گرمسیری دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس مرکز تحقیقات ایدز بیمارس (Iran, Islamic Republic of)
Mohseni, Elaheh, Ph.D in Private law, Jean Moulin Lyon III University, Lyon, France (Iran, Islamic Republic of)
Mohseni Dehkalani, Mohamad, Associate Professor, Faculty of Theology, Mazandaran University, Babolsar, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Mohseni Dehkalani, Mohammd, Associate Professor of Department of Jurisprudence and Foundations of Islamic Law, Mazandaran University, Babolsar, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Molaesmail Shirazi, Nazli, کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، گروه جامعه‌شناسی پزشکی، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (نویسنده (Iran, Islamic Republic of)
Molavi, Mohaddese, PhD student of Islamic Educational Sciences, Jameat al-Zahra Institute, Qom, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Momenpur, Nishtman, کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشکده ادبیات، ارومیه، آذربایجان غربی، ایران (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Montazeri, Maryam, پژوهشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و عضو انجمن بین‌المللی اخلاق زیستی اسلامی (Iran, Islamic Republic of)
Montazeri, Maryam, پژوهشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دستیار اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Moosavi, Seyyed Mohammad Hosein, استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان، سیستان و بلوچستان، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Mortezaeipoor, Mohammad Nabie, MSc, Educational Science Department, Payame Noor University, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Mortezazadeh, Ali Akbar, MSc student of Education Management of Mohagheg Ardebili, Ardabil, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Mosavat, Seyyed Ebrihim, Ph.D, Student of Sociology, Faculty of Literature and Humanities Science, Yasouj University, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Mostafavi, Hakimeh, دانشجوی دکتری سیاستگذاری سلامت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی و عضو انجمن بین‌المللی اخلاق زیستی اسلامی (Iran, Islamic Republic of)
Mostaghimi, Bahram, استادیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Motamad Langrodi, Fereshte, Ph.D Student, University of Alzahra, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Motamedinia, Zohreh, Lecturer, Ilam University, Ilam Province, Ilam, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Motavalian, AliMohamad, دانش‌آموخته کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی رفاه اجتماعی از دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)
Motevallizadeh Ardakani, Saeed, رییس اداره امور عمومی، معاونت تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Motevally Zadeh Ardekani, Ali, Associate Professor National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology Tehran, Tehran, Iran (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Mousavi, Seyed Mahmoud, دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Mousavi, Syyed Meisam, (Iran, Islamic Republic of)
Mousavi Davoudi, Seyed Mehdi, PhD of Public Administration, Assistant Professor, University of Islamic Denominations, Tehran, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Movahedi, Mohammad Javad, دانشجوي مقطع دکتري فلسفه دانشگاه اصفهان (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Mozafarizadeh, Sajad, فوق لیسانس حقوق کیفری، مسؤول کمیته دانشجویی انجمن علمی حقوق پزشکی ایران و عضو پیوسته انجمن بین‌المللی اخلاق زیستی اسلامی (Iran, Islamic Republic of)

N

Nabeiei, Parisa, كارشناس ارشد آموزشي، مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شيراز، شيراز، ايران (نويسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Nabeiei, Parisa, Master of Medical Education, Research expert in Quality Improvement in Clinical Education Research Center, Education Development Center, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran (Corresponding author) (Iran, Islamic Republic of)
Naderi, Farah, Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Naghavi, Mahdi, Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Isfahan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Naghibi, Seyed Mohammad Reza, PhD student at the criminal law, University of Khwarizmi, Tehran, Iran. (Corresponding author) (Iran, Islamic Republic of)
Naghibi, Seyyed Abolghasem, دانشیار دانشگاه شهید مطهری، تهران، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Nakhaee, Mahdieh, کارشناس علوم اجتماعی، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه کرمان، کرمان، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Nasiri, Fakhr Al-Sadat, Associate Professor, Department of Educational Sciences, University of Bu-Ali Sina, Hamedan, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Nasri, Abdollah, Professor, Department of Philosophy, Faculty of Literature, Allame Tabatabai University, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Nasrollahi, Akbar, Ph.D. Media Management, Faculty Member of Faculty of Communication Sciences and Media Studies, Islamic Azad University, Central Tehran Branch Tehran, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Nastiezaie, Naser, Assistance Professor of Educational Administration, University of Sistan and Baluchestan, Education & Psychology Faculty, Zahedan, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Nastiezaie, Naser, Associate Professor, Department of Educational Administration and Planning, Faculty of Education and Psychology, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Nastiezaie, Naser, Assistant Professor, Department of Educational Administration and Planning, University of Sistan and Baluchestan, Faculty of Education and Psychology, Zahedan, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Nastiezaie, Naser, Ph.D of Educational Adminstration, Department of Educational Administration and Planning, University of Sistan and Baluchestan, Faculty of Education and Psychology, Zahedan, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Navidian, Ali, دانشيار، مرکز تحقيقات سلامت بارداري دانشگاه علوم پزشکي زاهدان، زاهدان، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Nazari Tavakkoli, Saeed, استادیار دانشکده الهیات دانشگاه تهران، تهران، ایران (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Nazari Tavakkoli, Saeed, گروه فقه و مباني حقوق اسلامي، دانشکده الهيات و معارف اسلامي، دانشگاه تهران و مدیر گروه اخلاق زیستی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه ع (Iran, Islamic Republic of)
Nazari Tavakoli, Saeed, استادیار دانشگاه تهران (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Nazari Tavakoli, Saeed, گروه فقه و مباني حقوق اسلامي، دانشکده الهيات و معارف اسلامي، دانشگاه تهران و مدیر گروه اخلاق زیستی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه ع (Iran, Islamic Republic of)
Nejadsarvari, Nasrin, پژوهشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و عضو انجمن بین‌المللی اخلاق زیستی اسلامی (Iran, Islamic Republic of)
Nekoei Moghaddam, Mahmoud, دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Nekufar, Mahdi, MSc of Sport Management, Islamic Azad University, Tabriz, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Niazi, Ghodratollah, استادیار دانشگاه بوعلی سینا، سیستان و بلوچستان، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Nik Khah, Reza, استادیار فقه و حقوق دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Nikayin, Diba, دانش آموخته کارشناسی ارشد جامعه شناسی از دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و پژوهشگر گروه جامعه شناسی پزشکی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشک (Iran, Islamic Republic of)
Nikmanesh, Azizollah, (Iran, Islamic Republic of)
Nikoyee Nejad, Leila, کارشناس ارشد فلسفه دین. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یاسوج، باشگاه پژوهشگران جوان، یاسوج، ایران (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Norouzi, Abouzar, Department of Islamic Studies, Shahreza Branch, Islamic Azad University, Shahreza, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Nourbakhsh, Seyed Morteza, دانش آموخته دکترای جامعه شناسی نظری فرهنگی، استادیار جامعه شناسی دانشگاه البرز قزوین و عضو هیئت علمی سازمان سنجش آموزش کشور (Iran, Islamic Republic of)
Nowrouzi Baghkomeh, Qhodratollah, Assistant professor, Public Law, Law department, University of Isfahan, Isfehan, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Nuri, Abrahim, استاديار دانشگاه سيستان و بلوچستان، گروه معارف اسلامي، زاهدان، ایران (Iran, Islamic Republic of)

O

Olyanasab, Sayyed Mortaza, Graduate student, Department of Islamic ethics, Islamic University of Qom, Qom, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Olyanasab, Sayyed Ziaodin, Assistant Professor, Department of Islamic Studies, University of Medical Sciences, Tabriz, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Omidian, Morteza, Associate Professor, Department of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Omidvar, Azim, PhD Student in Educational Management, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Ommi, Ahmad, Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Humanities, Damghan University, Damghan, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Ostadi, Rasool, MSc Student of MBA, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Ostadi, Safar Ali, Ph.D. Student in Department of Jurisprudence and Principles of Islamic Law, Center Tehran, Islamic Azad University, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)

P

Palniat Jahromi, Bita, دانشجوي تخصصي پاتولوژي، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شيراز، شيراز، ايران (Iran, Islamic Republic of)
Panah, Yosra, MA, Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Parsa, Elahe, Ph.D in Private Law, Researcher Of Medical Ethices and Law Research Center, Shahid Beheshti University, Lecturer of University, Tehran, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Petoft, Arian, Instructor, Ph.D. Candidate of Public Law, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran. (Corresponding author) (Iran, Islamic Republic of)
Piralaiy, Elaheh, Assistant Professor. Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Pirvaysi, Masomeh, Ph.D. student of public policy, Islamic Azad University, Qom, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Pirzahi, Mahsa, Msc Student of Educational Administration, Department of Educational Administration and Planning, Faculty of Education and Psychology, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Pouresmaeili, Alireza, Assistant Professor, Private Law, Department of Law, Faculty of Theology and Islamic Studies, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Pourfathollah, Aliakbar, استاد دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده پزشکی، تهران، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Pourshafei, Hadi, Associate Professor, Department of Education, University of Birjand, Birjand, Iran (Iran, Islamic Republic of)

Q

Qanbari Jahromi, Mohammad Jafar, Associate Professor, International Law Group, Law Department of Shahid Beheshti University, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)

R

Raei, Masoud, Law Department, Faculty of Law and Theology and Islamic Teachings, Najaf-Aabaad Branch, Isfahan, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Rahbarpoor, Mohammadreza, (Iran, Islamic Republic of)
Rahbarpour, Mohammad Reza, استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه علامه‌ طباطبائی، تهران، ایران (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Rahbarpour, Mohammad Reza, Assistant Professor at Criminal Law and Criminology Department, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Rahmati, Sajad, M.A Philosophy of ethics, University of Zanjan, Zanjan, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Rahmdel, Hadi, Ph.D Student of Management, Islamic Azad University of Bojnourd, Bojnourd, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Rahnama, Hassan, پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي، کرج، ايران (Iran, Islamic Republic of)
Rais Alsadati, Seyed Ehsan, Ph.D in Public Law, Edalat University, Tehran. Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Rajabi, Javad, پژوهشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و عضو انجمن بین‌المللی اخلاق زیستی اسلامی (Iran, Islamic Republic of)
rajabi alni, Javad, دانشجوی دکترای تخصصی اخلاق پزشکی (Iran, Islamic Republic of)
Rajabi Bagherabad, Mostafa, دانشجوی دکترای فقه و حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرری (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Rajabi Farjad, Hajie, Associate Professor, Department of Human Resource Management, Amin Police University, Tehran, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Rajabifard, Fatemeh, مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خدمات سلامت، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Rajabipoor Meybodi, Alireza, دانشجوی دکتری مدیریت رفتارسازمانی، دانشگاه فردوسی مشهد (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Rajabipoor Meybodi, Alireza, Assistant Professor, Department of Business Management, Yazd University, Yazd, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Rajaeepoor, Mostafa, Ph.D in Jurisprudence and Principles of Islamic Law, Assistant professor of Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Rakhsha, Ramin, MSc Student of MBA, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Rakhshan, Asma, Ph.D.’s Students at Faculty of Theology, Department of Jurisprudence and Principles of Islamic law, Mahallat Branch, Islamic Azad University, Mahallat, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Ramezani, Tahereh, مربی گروه بهداشت همگانی، دانشکده پرستاری و مامایی رازی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Ramin, Farah, Associate Professor, Department of Islamic Philosophy, PhD in Comparative Philosophy, University of Qom, Qom, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Ranaei Kordshouli, Habibollah, دانشیار بخش مدیریت، دانشگاه شیراز، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، بخش مدیریت شیراز، ایران (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Ranjkesh, Mokhtar, . M.A Nahjolbalagha, University of Isfahan, Isfahan, Iran (Corresponding author) (Iran, Islamic Republic of)
Ranjkesh, Mokhtar, . M.A Nahjolbalagha, University of Isfahan, Isfahan, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Rashvand, Marjan, دانشجوی دکترای جمعیت‌شناسی از دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)
Rasouli, Eshagh, Assistant Professor, Department of Management, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Rasouli, Soosan, Ph.D Student in Sport Management, Islamic Azad University, Tabriz, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Rastegar, Abbas Ali, Associate Professor, College of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Rastegar, Abbas Ali, دکترای تخصصی مدیریت بازرگانی، دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Razavi Toosi, Seyyed Mojtaba, استادیار دانشکده صدا و سیما (Iran, Islamic Republic of)
Razavi Tusi, Seyed Mojtaba, استادیار دانشکده صدا و سیما، تهران، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Razavidoost, GholamReza, عضو هیأت‌علمی گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان، سیستان و بلوچستان، ایران (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Razmi, Seyed Mohsen, Ph.D in Jurisprudence and Principles of Islamic Law, Assistant professor of Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Razmkhah, Najmeh, دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل ، مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Reaisi, Leila, Ph.D. Faculty Member of the Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch, Isfahan, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Reihani, Fakhreddin, آزمايشگاه ژنتيك مولكولي مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سينا (Iran, Islamic Republic of)
Rezaee, Mehdi, Department of Medical Biotechnology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Rezaei, Rouhollah, PhD student, Faculty of law, Qom University, Qom, Iran (Corresponding author) (Iran, Islamic Republic of)
Rezaei-Moghaddam, Kurosh, Associate Professor, Department of Agricultural Extension and Education, School of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Rezvani, Gita, Assistant Professor, Oral and Maxillo facial Pathology Dept, Faculty of Dentistry, Shahed University, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Rezvani Amin, Mahdi, مربی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Rohani Moghadam, Mohamad, Assistan Professor Department of Jurisprudence and Principles of Islamic Law, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Rohani Moghadam, Mohammad, Assistant Professor Department of Jurisprudence and Principles of Islamic Law, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Rohani Moqaddam, Mohammad, Assistant Professor Department of Jurisprudence and Principles of Islamic Law, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Roodgar, Narges, Academic Member, Al-Mustafa al-Alamiya University, Qom, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Rouhi Eisalou, Mohammad, Assistant Professor, Department of Management, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Ruhani, Mohammad Sadegh, دانش‌آموخته سطوح عالی حوزه علمیه، قم، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Ruhani Moqadam, Mohammad, Assistant Professor of Department of Jurisprudence and Foundations of Islamic Law, Islamic Azad University of Semnan, Semnan, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Rurdeh, Halimeh, Ph.D. Student of Department of Jurisprudence and Foundations of Islamic Law, Islamic Azad University of Semnan, Semnan, Iran (Iran, Islamic Republic of)

S

Saber, Saman, عضو هیأت علمی دانشکده علوم پزشکی خدماتی بهداشتی درمانی ایران‌شهر، دانشکده پرستاری و مامایی ایران‌شهر، سیستان و بلوچستان، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Saboorian, Narjes, General Physician, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Sabryan, Alireza, Assistant Professor Department of Jurisprudence and Principles of Islamic Law, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Sabryan, Alireza, Assistan Professor Department of Jurisprudence and Principles of Islamic Law, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Sabzevari, Sakinah, استادیار گروه داخلی جراحی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Sachedina, Abdolaziz, (Canada)
Sadat Hoseini, Akramosadat, دانشجوی دکتری پرستاری. دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده علوم پزشکی. گروه پرستاری. تهران. ایران (Iran, Islamic Republic of)
Sadeghi, Khadijeh, MSc of Health Services Management, School of Medical Sciences, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Sadeghi, Komail, M.A of Environmental Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Sadeghifar, Jamil, مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران و گروه آموزش بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Sadr Tabatabai, Seyyed Mohammad Ali, Master of Private law and Jurisprudence University martyr Motahari, Tehran, Iran. (Corresponding author) (Iran, Islamic Republic of)
Sadr Tabatabai, Seyyed Mohammad Ali, دانشجوی دوره کارشناسی ارشد فقه و حقوق خصوصی مدرسه عالی شهید مطهری (ره)، تهران، ایران (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Sadr Tabatabai, Seyyed Mohammad Ali, دانشجوی دوره کارشناسی ارشد فقه و حقوق خصوصی دانشگاه شهید مطهری، تهران، ایران (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Safaei, Soheila, Researcher, Medical Ethics and Law Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Safaei, Soheyla, (Iran, Islamic Republic of)
Safai, Soheyla, دانشجوي دكتراي فقه و مباني حقوق اسلامي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات تهران، گروه فقه و مباني حقوق اسلامي، تهران، ايران (نویسنده (Iran, Islamic Republic of)
Safaie, Soheila, (Iran, Islamic Republic of)
Saki, Reza, Associate professor, Department of Educational Sciences, Shahid Rajaee University, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Salehi, Mohammad, Associate Professor, Departmeant of Educitonal Managemet Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Salehi, Mohammad, Associate Proefessor, Departmeant of Educitonal Managemet, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Salehi, Mohammad, Ph.D in Educational Management. Islamic Azad University of Sari Branch, Sari, Iran (Corresponding author) (Iran, Islamic Republic of)
Salehi Mazandarani, Mohammad, PhD, Faculty of Law, Qom University, Qom, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Salimi, Ali Reza, Assistant Professor of Theology, Department of Jurisprudence and Principles of Islamic Law, Mahallat Branch, Islamic Azad University, Mahallat, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Samanian, Mosayeb, . Assistant Professor, Islamic Azad University of Bojnourd, Bojnourd, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Samari, Eisa, Department of Educational Sciences, Mohagheg Ardabili University, Ardabil, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Samavatiyan, Zahra, Student of MSD in Medical Education, Faculty of Shahid Beheshti University Medical Sciences, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Sarmadi, Mohammad Reza, Professor, Educational Science Department, Payame Noor University, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Sefidi, Fatemeh, کارشناس ارشد روانسنجي، دانشگاه علوم پزشكي قزوين، دانشكده دندانپزشكي (Iran, Islamic Republic of)
Seidi, Masoomeh, دانشگاه علوم پزشكي همدان، عضو هيئت علمي مركز مطالعات و آموزش علوم پزشكي و دانشجوی ارشد مجازی آداب و اخلاق پزشکی علوم حدیث (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Seif, Mohammad Hassan, Associate Professor, Department of Educational Sciences, Payam Noor University, Tehran, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Seif, Mohammad Hassan, Associate Professor, Department of Educational Sciences, Payame Noor University, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Seif, Mohammad Hassan, Assistant Professor, Educational Science Department, Payame Noor University, Tehran, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Seif Farshod, Mehran, پژوهشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، عضو انجمن بین‌المللی اخلاق زیستی اسلامی و عضو انجمن علمی حقوق پزشکی (Iran, Islamic Republic of)
Seifpanahi, Hamed, دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران، ایران (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Seify, Elham, Ph.D. student in Department of Jurisprudence and Principles of Islamic Law, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. (Iran, Islamic Republic of)
Setayeshpour, Nazanin, دانشجوي تخصصي راديولوژي، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شيراز، شيراز، ايران (Iran, Islamic Republic of)
Seyedin, Seyyed Hesam, مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Seyedin, Syyed Hesam, مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Seyyed Baqeri, Seyyed Kazem, Assistant Professor of Political Thought in Islam, Islamic Research Institute for Culture and Thought, Qom, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Shaddel, Tayyebeh, دانشجوی دکترای فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان (Iran, Islamic Republic of)
Shadpour, Hasan, Assistant Professor, Department of History, Islamic Azad University, Shahrod branch, Shahrod, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Shafati, Masume, کارشناس ارشد جامعه‌شناسی، گروه اخلاق زیستی، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (نویسنده مسئول) (Iran, Islamic Republic of)
Shafee, Hojat, Ph.D. Student, Department of Jurisprudence and Principles of Islamic Law, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Shahbaziyan Khonig, Arash, MA in Educational Psychology, Shahid Madani Azerbaijan University, Tabriz, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Shahrivari, Akbar, پژوهشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، عضو انجمن بین‌المللی اخلاق زیستی اسلامی و عضو انجمن علمی حقوق پزشکی (Iran, Islamic Republic of)
Shahrivari, Translator: Akbar, (Iran, Islamic Republic of)
Shahriyari, Mohsen, مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Shali, Mahboobeh, PhD candidate, Department of Management and Critical Care, Faculty of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Shams Nateri, Mohammad Ebrahim, Associate Professor, Department of Criminology, Tehran University, Pardis Farabi, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
SHamsaie, Farshid, استادیار ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ همدان، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Shamsi Gooshki, Ehsan, (Iran, Islamic Republic of)
Shamsi Gooshki, Ehsan, دانشجوی دکترای تخصصی اخلاق پزشکی، گروه اخلاق پزشکی، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Shamsi Gooshki, Ehsan, (Iran, Islamic Republic of)
Sharif-Shahi, Mohammad, Assistant professor, Public Law, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Sharifi, Tahereh, دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، معاونت تحقیقات و فناوری، (Iran, Islamic Republic of)
SHayanfar, Javad, عضو هیأت‌علمی گروه فقه و مبانی حقوق دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان، سیستان و بلوچستان، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Shehni Yailagh, Manijeh, Professor, Department of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Sheidaeiyan, Mehdi, Assistant Professor, Department of Criminology, Tehran University, Pardis Farabi, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Sheikhalizadeh, Mahboub, Assistant Professor, Department of Physical Education and Sport Sciences, Ahar Branch, Islamic Azad University, Ahar, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Sheikholeslami, Abbas, Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Shiani, Malihe, دانش آموخته دکترای جامعه شناسی از دانشگاه علامه طباطبایی و استادیار گروه برنامه‌ریزی رفاه اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)
Shiravand, Mohsen, بورسیه فلسفه اخلاق، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Shiravand, Mohsen, Ph.D in Philosophy of Ethics, University of Isfahan, Isfahan, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Shiravand, Mohsen, دانشجوی دکتری فلسفه اخلاق زیستی دانشگاه فدرال کازان- روسیه (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Shiravand, Mohsen, Assistant Pro. In Philosophy of Ethics, University of Isfahan, Isfahan, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Shiravand, Mohsen, Assistant Professor, University of Isfahan, Isfahan, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Shiravand, Mohsen, Ph.D in Philosophy of Ethics, University of Isfahan, Isfahan, Iran. (Corresponding author) (Iran, Islamic Republic of)
Shiravand, Mohsen, دانشجوی دکتری رشته فلسفه اخلاق زیستی دانشگاه فدرال کازان (KFU) ـ کشور روسیه (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Shirkhani, Ali, Associate Professor of Political Science Islamic Azad University, Qom, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Shoarian Sattari, Ibrahim, Professor of Law Group, Tabriz University, Tabriz, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Shobeiri, Seyed Mohammad, Professor, Department of Environmental Education, Payame Noor University, and Head of UNESCO Chair on Environmental Education, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Shohoudi, Maryam, PhD Student of Educational adminstration, Faculty of Literature and Humanities, Urmia University, Urmia, Iran (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Shojaee, Ali Asghar, Department of Educational Management, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Shojayifar, Zeyneb, Master Student of Educational Administration, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Soheilmoghadam, Sahar, Ma in criminal law and criminology, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Soleiman Heshmat, Reza, Assistant Professor, Department of Philosophy, Faculty of Literature, Allame Tabatabai University, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Soleimani, Iran, Islamic Azad University, Khorasgan (Isfahan) Branch, Department of Theology and Islamic Teachings, Speciality: Fiqh and Islamic Jurisprudence, Isfahan, Iran (Corresponding author) (Iran, Islamic Republic of)
Soltan Ahmadi, Jalal, Assistant Professor of Law Department, University of Tehran Payame Noor, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Soltani, Abasali, Associate Professor, Faculty of Theology, Ferdowsi University, Mashhad, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Soltani, Reza, Assistant Professor, Department of Law, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Soltani, Shahin, مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Soltani Bahram, Saeed, PhD. candidate of Sociology, Tabriz University, Tabriz, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Soltani Bahram, Saeid, دانشجوی دکترای جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، دانشگاه تبریز، آذربایجان شرقی، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Soltani Kuhbanani, Sakineh, Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Educational sciences & Psychology Faculty, Ferdowsi University of Mashhad (FUM), Mashhad, Iran (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Soltanipour, Samane, Ph.D. Student of Communication Science, Faculty of Communication Sciences and Media Studies, Islamic Azad University, Central Tehran Branch Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Sotoudeh, Hamid, دانش‌آموخته دکتری دانشگاه معارف اسلامی قم، قم، ایران (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Soudmandi, Abdolmajid, Assistant Professor, Department of Law, Payame Noor University, Yazd, Iran. (Corresponding author) (Iran, Islamic Republic of)

T

Taban, Mohammad, Assistant Professor, Department of Management, Faculty of Literature and Human Sciences, University of Ilam, Ilam, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Tabatabaie, Seyed Saeed, دانشجوي دکتراي مديريت خدمات بهداشتي درماني، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Taghavi, Taraneh, Department of Psychiatric Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Taghavi Azar Sharabiyany, Mahdi, Master of Philosophy and Theology, martyr Beheshti University, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Taghipour, Alireza, Assistant Professor of Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Taghizadeh, Ibrahim, Professor of Law Group, University of Tehran Payame Noor, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Taherkhani, Sakineh, Ph.D. Student in History and Civilization of Islamic Nations, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Taherpour, Kamran, Associate Professor, Ilam University, Ilam Province, Ilam, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Tarahomi, Zahra, Ph.D. Student in Department of Jurisprudence and Principles of Islamic Law, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Tavakkol, Mohammad, استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران و مدیر گروه جامعه‌شناسی پزشکی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران ( (Iran, Islamic Republic of)
Tavakkol, Mohammad, کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه تهران، تهران، ایران (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Tavakol, Mohamad, Full Professor, Faculty of Social Sciences, Tehran University, Tehran, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Tavakol, Mohamad, استاد جامعه‌شناسی، گروه جامعه‌شناسی پزشکی، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (نویسنده مسئول) (Iran, Islamic Republic of)
Tavakol, Mohammad, استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران، تهران، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Tavakoli, Gholam Hossein, استاديار گروه فلسفه دانشگاه اصفهان (Iran, Islamic Republic of)
Tazakori, Naeimeh, Ph.D. Candidate, Department of Public Administration, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Tofighi Mohammadi, Maryam, PhD Student of Consultation, Counselor of Special Schools, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Tolideh, Zahra, گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Tootian Isfahani, Sedigheh, Assistant Professor, Department of Public management, Azad University, West Tehran Branch, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Torabi, Mohammad, Assistant Professor of Political Science Islamic Azad University, Qom, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Torabi, Mohammad, دانشجوی دکتری تخصصی پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ، (Iran, Islamic Republic of)
Torabi, Seyed Jafar, پزشک عمومی، MPHسلامت در بلایا، مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Tourani, Sogand, مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Tourani, Sogand, دانشیار، معاون پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی و گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم (Iran, Islamic Republic of)
Toutounchian, Mehri, Ph.D. student in Department of Jurisprudence and Principles of Islamic Law, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. (Iran, Islamic Republic of)
Toutounchian, Mehri, Ph.D. in Department of Jurisprudence and Principles of Islamic Law, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)

V

Vaezi, Sayyed Hossain, Islamic Azad University, Khorasgan (Isfahan) Branch, Department of Theology and Islamic Teachings, Speciality: Fiqh and Islamic Jurisprudence, Isfahan, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Vaezi Kakhki, Mohammad Reza, Assistant Professor, Plant Physiology and Genetics, Department of Biology, Faculty of Sciences, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Vahed, Ghader, Ph.D. Student of Educational Management, Department of Educational Management, Urmia University, Urmia, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Valiasl, Alireza, Graduated M.Sc., Zanjan University of Moral Philosophy, Zanjan, Iran (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Valiollahpur Muziraji, Morteza, Department of Educational Management, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Valiollahpur Muziraji, Morteza, Department of Educational Management, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Valizadeh, Naser, PhD Student, Department of Agricultural Extension and Education, School of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Varva,ee, Akbar, The Professor and the Faculty Member of Amin University of Police, Tehran, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Vayseh, Sayed Mehdi, Assistant Professor, Department of Management, Faculty of Literature and Human Sciences, Ilam University, Ilam, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Vaziri, Majid, Assistant Professor, Department of Jurisprudence and Principles of Islamic Law, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Velayati, Aliakbar, استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و رییس پژوهشکده سل و بیماری‌های ریوی (Iran, Islamic Republic of)

y

yahak, Sajad, کارشناسی ارشد جامعه شناسی، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، تهران، ایران (نویسنده مسئول) (Iran, Islamic Republic of)
Yahak, Sajad, دانش‌آموخته کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی از دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و عضو پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات (Iran, Islamic Republic of)
Yahak, Sajjad, استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران، تهران، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Yarigholi, Behboud, Associate Professor, Department of Education, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Yazdkhasti, Behjat, دانشیار جامعه‌شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان (Iran, Islamic Republic of)
Yousefi, Sepideh, کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران (Iran, Islamic Republic of)
yousefi Aghdam, Rahim, دانشجوی دوره دکتری جامعه شناسی فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی (Iran, Islamic Republic of)

Z

Zahed Babelan, Adel, Associate Professor of Educational Management, Mohagheg Ardabili University, Ardabil, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Zahed Babelan, Adel, Associate Professor of Educational Management, Mohagheg University, Ardabil, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Zahed Babolan, Adel, Associate Professor of Educational Management, Mohagheg Ardabili University, Ardabil, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Zahedi, Mehdi, استادیار دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران (نويسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Zahedi, Mehdi, استاديار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبايي، تهران، ایران (نويسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Zahedi, Mehdi, عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، عضو هیأت مدیره انجمن علمی حقوق مالکیت فکری ایران (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Zahedi, Mehdi, Associate professor, Department of Public and International Law, Faculty of Law and Political Sciences, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Zahedi, Mohamadjavad, دانش آموخته دکترای جامعه شناسی و دانشیار جامعه شناسی گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور تهران (Iran, Islamic Republic of)
Zakerhossain, Mohammad Hadi, کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (نویسنده مسؤول) (Iran, Islamic Republic of)
Zakiani, Sholay, (Iran, Islamic Republic of)
Zakiani, Sholeh, Master of Science and Information Science, Payame Noor University, Mashhad, Iran and Medical Information Office, Research and Technology Development and Coordination Information & Publications Department, Ministry of Health and Medical Education, Tehran, (Iran, Islamic Republic of)
Zamaneh Ghadim, Navid, PhD Student of International Law at Islamic Azad Universty Branch of Tehran Shomal, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Zameni, Farshideh, Assistant professor of educationa management group, Sari campus, Islamic Azad University, Sari, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Zandi, Khalil, Ph.D. in Educational Management, Hamedan University, Hamedan, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Zandi, Khalil, دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه بوعلی‌سینا همدان، همدان، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Zangian, Somayeh, Ph.D Student of International marketing, College of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Zare, Hanan, (Iran, Islamic Republic of)
Zarei, Ghasem, Assistant Professor of Management, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran. (Corresponding Author) (Iran, Islamic Republic of)
Zarkesh, Maryam, مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی غدد درون ریز، پژوهشکده علوم غدد درون ریز، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (Iran, Islamic Republic of)
Zorrieh, Mohammad Javad, Ph.D. student of Transcendental Philosophy, University of Isfahan, Isfahan, Iran (Corresponding author) (Iran, Islamic Republic of)