مرور اندکس نویسندگان

آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ک

کوچکی نژاد, لیلا, کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مرکز تحقیقات ترومای جاد‌ه ای، رشت، ایران
کوشا, احمد, دانشیار بیماری های عفونی، دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ایران
کیمیایی, سید علی, دانشیار، مشاوره، گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
کیهان, فیروزه, کارشناسی¬ارشد، روان¬شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، تهران، ایران
کیائی, مریم, پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
کامروا, کامران, استاديار گوش، حلق و بيني، مركزتحقيقات‌گـوش، حلق و بينـي و جراحـي سـر و گـردن، بيمارسـتان حـضرت رسـول اكـرم (ص)، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات ب (ایران)
کارگربرزی, حمید, دانشجوی دکترای روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد واحدکرج، کرج، ایران
کاظمی, رضا, استادیار، گروه روانشناسی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران
کاظمی, سیمین
کاظمی, سیمین, MD دکتــری جامعــه شناســی، مرکــز تحقیقــات عوامــل اجتماعــی مؤثر بر ســامت، دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی، تهــران، ایران
کاظمی, سیمین, MD، دکتــری جامعــه شناســی، مرکــز تحقیقــات عوامــل اجتماعــی مؤثــر بــر ســلامت، دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی، تهــران، ا
کاظمی, سیمین, دانشجوی دکتری جامعه شناسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران MD، مرکـز تحقیقـات عوامـل اجتماعـی مؤثر بر سـامت، دانشـگاه علـوم پزشـکی شـهید ب (ایران)
کاظمی اصل, سیامک, استادیار قلب و عروق، مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجائی، تهران، ایران
کرمانی مامازندی, زهرا, دانشجوی دکترا روانشناسی تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران و عضو گروه پژوهشی علوم شناختی جهاد دانشگاهی البرز (ایران)
کریمی, پروانه, کارشناسی ارشد روانشناسی، مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقا سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
کرامتی, سیده مریم, مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران Social Determinants of Health Research Center, (ایران)
کرامتی, علی اصغر, پزشک عمومی و MPH، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران
کرامتی نیا, علی اصغر, مرکز تحقیقات سرطان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
کرامتی نیا, علی اصغر, دکتری حرفه ای، مرکز تحقیقات سرطان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
کران خسروی, پروانه, کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران
کرانی بهادر, رسول, کارشناس ‌ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه، مراغه، ایران
کرزبر, افروز, کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران (ایران)
کشوری, بابک, دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زاهدان، زاهدان، ایران
کشوری, بابک, دانشجوي دكتري روانشناسي عمومي، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامي، زاهدان، ایران

گ

گل محمدی, علی

201 - 225 (658)    << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>