مرور اندکس نویسندگان

آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ک

کلهرنیا گل کار, مریم, استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، کرج، ایران
کلانتری, بهزاد, پزشک عمومی و MPH، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر برسلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،تهران، ایران
کلاهی, علی اصغر, تهران، ولنجک، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
کلاهی, علی اصغر, دانشيار پزشكي اجتماعي، مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران
کلاهی, علی اصغر, ​مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (ایران)
کلاهی, علی اصغر, دانشیار پزشکی اجتماعی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
کلاهی, علی اصغر, دانشیار پزشکی اجتماعی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر برسلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
کلاهی, علی اصغر, مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
کماسی, سعید, کارشناسی ارشد روانشناسی، مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقا سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
کمری, مهدی, معاونت امور بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
کچویی, محسن, دانشجوی دکترای روانشناسی سلامت، گروه روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران (ایران)
کوچکی نژاد, لیلا, کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مرکز تحقیقات ترومای جاد‌ه ای، رشت، ایران
کوشا, احمد, دانشیار بیماری های عفونی، دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ایران
کیمیایی, سید علی, دانشیار، مشاوره، گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
کیهان, فیروزه, کارشناسی¬ارشد، روان¬شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، تهران، ایران
کیائی, مریم, پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
کامروا, کامران, استاديار گوش، حلق و بيني، مركزتحقيقات‌گـوش، حلق و بينـي و جراحـي سـر و گـردن، بيمارسـتان حـضرت رسـول اكـرم (ص)، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات ب (ایران)
کارگربرزی, حمید, دانشجوی دکترای روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد واحدکرج، کرج، ایران
کاظمی, رضا, استادیار، گروه روانشناسی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران
کاظمی, سیمین, MD، دکتــری جامعــه شناســی، مرکــز تحقیقــات عوامــل اجتماعــی مؤثــر بــر ســلامت، دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی، تهــران، ا
کاظمی, سیمین, دانشجوی دکتری جامعه شناسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران MD، مرکـز تحقیقـات عوامـل اجتماعـی مؤثر بر سـامت، دانشـگاه علـوم پزشـکی شـهید ب (ایران)
کاظمی, سیمین
کاظمی, سیمین, MD دکتــری جامعــه شناســی، مرکــز تحقیقــات عوامــل اجتماعــی مؤثر بر ســامت، دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی، تهــران، ایران
کاظمی اصل, سیامک, استادیار قلب و عروق، مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجائی، تهران، ایران
کرمانی مامازندی, زهرا, دانشجوی دکترا روانشناسی تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران و عضو گروه پژوهشی علوم شناختی جهاد دانشگاهی البرز (ایران)

1 - 25 (35)    1 2 > >>