مرور اندکس نویسندگان

آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ه

همتی پویا, سمیه, کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.
هنرمند قوجه بگلو, پژمان -, دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره توانبخشی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران (ایران)
هوشیار راد, آناهیتا, پژوهشگر، گروه تحقيقات تغذيه، انستيتو تحقيقات تغذيه اي و صنايع غذايي كشور، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ایران
هوشیارراد, آناهیتا, پژوهشیار گروه تحقيقات تغذيه، انستيتو تحقيقات تغذيه اي و صنايع غذايي كشور، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ایران
هاشمی, فاطمه, دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران (ایران)
هاشمی, تورج, استاد روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
هاشمی, تورج, استادیار گروه روانشناسی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران
هاشمیان, معصومه
هاشمیان, معصومه, استادیار گروه آموزش بهداشت، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران
هاشمیان, کیانوش, دانشیار، گروه روانشناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

1 - 10 (10)