مرور اندکس نویسندگان

آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ل

لاغوثی, دل آرا, متخصص پزشکی اجتماعی، مرکز تحقیقات مؤلفه های اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران (ایران)
لاغوثی, رحیمه, کارشناس ارشد علوم اقتصادی، دانشکده علوم اقتصادی ، دانشگاه تبریز، ، تبریز ، ایران (ایران)

1 - 2 (2)