مرور اندکس نویسندگان

آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ش

شفیع زاده, طیبه, کارشناس ارشد اپیدمیولوژی، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
شقاقی, فرهاد, استادیار روانشناسی، گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
شمشیری, محمود
شهابی, شیفته, دانشجوي دكتري روانشناسی عمومی، گروه روانشناسي، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامي، زاهدان، ایران
شهبازی, هما, کارشناس ارشد روانشناسی خانواده‌درمانی، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
شهبازی, هما, کارشناسی ارشد روانشناسی خانواد هدرمانی، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
شهدادی, حسین, مربی،کارشناسی ارشد پرستاری،عضوهیات علمی،دانشکده پرستاری و مامایی،دانشگاه علوم پزشکی زابل،زابل ایران
شیخ الاسلامی, علی, دانشگاه محقق اردبیلی (ایران)
شیخ الاسلامی, علی -, استادیار روانشناسی تربیتی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران. (ایران)
شیخان, زهره, (ایران)
شیردل, ملیحه, دانشجوی دکتری، مشاوره، گروه علوم تربیتی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران (ایران)
شیشه فر, سپیده, کارشناسی ارشد روانشناسی کودکان استثنایی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
شکرایی, میثم, کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.
شکرریز فومنی, رضا, استادیار پزشکی اجتماعی، گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
شکرریز فومنی, رضا, استادیار پزشکی اجتماعی، گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
شاهوردی, عباس, کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه ازاد، واحد بروجرد، بروجرد، ایران
شاکریان, ساره, استادیارپزشکی اجتماعی، دانشکدهآموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
شجاعی, جواد, 3. دکترای جامعه شناسی مسایل ایران، کارشناس کمیته مطالعات و پایش سیاست های جمعیتی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، تهران، ایران. (ایران)
شجاعی, حمیده, دانشجوی دکتری مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بجنورد، بجنورد، ایران
شریفی, حسن پاشا, استاد گروه روانشناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران
شریعت, سهیلا, کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان، اصفهان، ایران
شعبانی, زهرا, استادیار روانشناسی، پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش، تهران، ایران

1 - 22 (22)