مرور اندکس نویسندگان

آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

س

سلمانیان, مریم
سلیمی بجستانی, حسین, دانشیار، دکترای تخصصی مشاوره، گروه مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
سلیمان اختیاری, یلدا, دکترای آموزش بهداشت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
سهرابی, محمد رضا, دانشیار پزشکی اجتماعی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
سهرابی, محمدرضا, استاد پزشکی اجتماعی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
سهرابی, سمیه, کارشناسی ارشد آموزش علوم پزشکی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
سیوندیان, مولود, کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، گروه روان شناسی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، تهران، ایران
سییوندیان, مولود, کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران
سیاح برگرد, مهدی, عضو هیأت علمی دانشگاه جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
سیاری فرد, آزاده, استاديار پزشكي اجتماعي، مرکز تحقيق و توسعه سياستهاي دانشگاه، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
سید علی تبار, سید هادی, دانشجوی دکتری مشاوره شغلی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران (ایران)
سید علی تبار, سید هادی, دانشجوی دکتری مشاوره شغلی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
سید علی تبار, سید هادی, دانشجوی دکتری، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران (ایران)
سید علی تبار, سید هادی, دانشجوی دکتری مشاوره شغلی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران (ایران)
سید علی تبار, سید هادی, دانشجوی دکتری مشاوره شغلی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران (ایران)
سیدین, بهاره, کارشناس ارشد علوم تغذیه،گروه تغذیه جامعه،انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی،دانشگاه علوم پزشکی شهید (ایران)
سیدحمزه, شیرین, دانشکده علوم تغذيه و رژيم شناسي- دانشگاه علوم پزشکي تهران (ایران)
سپهوند, سارا, دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران (ایران)
سپهرمنش, زهرا, دانشیار روانپزشکی، گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران
سپهری شاملو, زهره, دانشیار، گروه روانشناسی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران
ساکی, رضا, استادیار دکترای تخصصی علوم تربیتی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه شهید رجایی، تهران، ایران
ساداتی, سیده زهرا, دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، ساری، ایران
ساعدی, سارا, استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بروجرد، بروجرد، ایران
سبزه آرای لنگرودی, میلاد, دکتری روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
سبزی, سعید, کارشناس ارشد روان شناسی بالینی، گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک، ایران

1 - 25 (32)    1 2 > >>