مرور اندکس نویسندگان

آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ز

زمان خانی, فریبا, دستیار رشته تخصصی پزشکی اجتماعی، گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
زهراکار, کیانوش, استادیارگروه مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران (ایران)
زینالی, علی, دانشیار گروه روانشناسی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران
زکی یی, علی, دکترای روانشناسی، قطب علمی پزشکی جامعه نگر، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
زایری, فرید, دانشیار آمار زیستی،گروه آمار زیستی، دانشکده پیراپزشکی،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
زاده محمدی, علی, دانشیار پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
زاده محمدی, علی, دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده خانواده، تهران، ایران
زارع, مریم, دکتری روانشناسی، گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
زارع, حسین, استاد روانشناسی، گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
زارع المشیری, مریم, کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم‌تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، تهران، ایران
زارعی, فرشاد
زارعی, اقبال, دانشیار، گروه مشاوره و روانشناسی، دانشگاه هرمزگان، بندر عباس، ایران
زارعی, احسان, دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (ایران)
زارعی, حیدر علی, استادیار روانشناسی تربیتی، گروه علوم‌تربیتی و روانشناسی، واحد خوی، دانشگاه آزاد اسلامی، خوی، ایران (ایران)
زر, عبدالصالح, دانشیار علوم ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه جهرم، جهرم، ایران
زر, عبدالصالح, دانشیار فیزیولوژی ورزش، گروه علوم ورزشی ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه جهرم، جهرم، ایران
زر, عبدالصالح, دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه جهرم، جهرم، ایران

1 - 17 (17)