مرور اندکس نویسندگان

آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

د

دلاور, علی, استاد، دکترای تخصصی روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران. نویسنده مسئول
دلبرپور احمدی, شهناز, دانشجوی MPH (آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت)، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
دمیرچی, فاطمه, کارشناس ارشد روان شناسی بالینی، گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین، خمین، ایران
دماری, بهزاد, دانشیار پزشکی اجتماعی، دپارتمان تعیین کننده‌های اجتماعی سلامت، موسسه ملي تحقيقات سلامت، تهران، ايران
دماری, بهزاد, دانشیار پزشکی اجتماعی، پژوهشکده علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
دماری, بهزاد, اســتادیار پزشــکی اجتماعــی، گــروه مؤلفههــای اجتماعــی ســلامت، موسســه ملــی تحقیقــات ســلامت، دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران،
دماری, بهزاد, گروه مولفه های اجتماعی سلامت، موسسه ملی تحقیقات سلامت، دانشگاه علوم پزشکی تهران
دماری, بهزاد, استادیار پزشکی اجتماعی، گروه مولفه های اجتماعی سلامت، مرکز تحقیقات سلامت جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران (ایران)
دماری, بهزاد, متخصص پزشکی اجتماعی و MFPH، MPH، MD، دپارتمان مؤلفه های اجتماعی سلامت، مؤسسه ملی تحقیقات سلامت، تهران، ایران
دنیایی, مجید, کارشناس ارشد علوم بهداشتی در تغذیه، دانشکده تغذیه و رژیم شناسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
دهقان, پونه, استادیار رادیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
دهقان, پونه, تهران، ولنجک، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده پزشکی، گروه رادیولوژی
دولتيان, ماهرخ, استادیار، دپارتمان مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
دوکانه ای فرد, فریده, استادیار مشاوره، گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، ایران
دورودیان, فرزانه, کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه آزاد رودهن، رودهن، ایران
دوست محمدیان, اعظم, كارشناس ارشد علوم تغذيه، گروه تحقيقات تغذيه، انستيتو تحقيقات تغذيه اي و صنايع غذايي كشور، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ایران
دوستی, یار علی, استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، ساری، ایران
دوستی, یار علی, استادیار، گروه روانشناسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ساری، ساری، ایران
دوستی, یار علی, استادیار، گروه روانشناسی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران
دوستی, یارعلی, استادیار روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، ساری، ایران
دانش, عصمت, استاد روانشناسی، گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، ایران
دانشور, فاطمه
دانشگر, ساره, کارشناسی ‌ارشد مدیریت مالی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
داساربند, بیتا, کارشناس ارشد روانشناسی خانواده‌درمانی، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
درونه, طیبه, دانشجوی دکترای بهداشت باروری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)

1 - 25 (27)    1 2 > >>