مرور اندکس نویسندگان

آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

خ

خلعتبری, جواد, دانشیار، گروه روانشناسی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران
خلعتبری, جواد, دانشیار، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تنکابن، تنکابن، ایران
خواستاری, سهیلا, کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
خوش چین گل, نورا, دانشجوی دکتری، روانشناسی عمومی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
خوش کنش, ابوالقاسم, استادیار روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
خیرجو, اسماعیل, استادیار، گروه آموزشی مطالعات خانواده، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
خالقیان, آرزو, دانشجوی دکترای مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران (ایران)
خالویی, علی, مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران Social Determinants of Health Research Center, (ایران)
خادملو, محمد, دانشیار پزشکی اجتماعی و طب پیشگیری، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
خداکریم, سهیلا, دانشیار آمار حیاتی،گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
خدابنده لو, مهدیه (ایران)
خدابخشی کولایی, آناهیتا (ایران)
خدابخشی کولایی, آناهیتا, استادیار گروه مشاوره و روان شناسی، دانشگاه غیرانتفاعی خاتم، تهران، ایران (ایران)
خدابخشی کولایی, آناهیتا, استاديار روانشناسی، گروه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه خاتم، تهران، ایران
خدابخشی کولایی, آناهیتا, استادیار گروه مشاوره، دانشگاه غیرانتفاعی خاتم، تهران، ایران
خدابخشی کولایی, آناهیتا, گروه مشاوره و روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه خاتم، تهران، ایران (ایران)
خدابخشی کولایی, آناهیتا, استادیار گروه مشاوره و روان شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه خاتم، تهران، ایران (ایران)
خدابخشی کولایی, آناهیتا, استادیار گروه روان شناسی و علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه خاتم، تهران، ایران (ایران)
خرمی, زهرا, دانشجوی دکتری تخصصی اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ایران (ایران)
خرمی, زهرا, دانشجوی دکتری تخصصی اپیدمیولوژی، گروه اپیدمیولوژی و آمار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران (ایران)
خرمی, زهرا, کارشناس ارشد بهداشت روان، گروه سلامت روان، دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران، تهران، ایران (ایران)
خراسانی, فاطمه, کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، شاهرود، ایران
خردمند, مهدی, کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن، ایران

1 - 23 (23)