مرور اندکس نویسندگان

آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ت

تقوایی, داوود, استادیار گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک، ایران
تقوایی, داوود (ایران)
تقوایی, داود, دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک (ایران)
تقوایی نیا, علی, استادیار روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران (ایران)
توزنده جانی, حسن, دانشیار روانشناسی، گروه روانشناسی،دانشکده علوم انسانی، واحد نیشابور،دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور،ایران (ایران)
تیرکش, فاطمه, دزفول، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دانشکده پرستاری و مامایی، گروه مامایی
تیرگر, آرام, دانشیار بهداشت حرفه ای، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، پژوهشکده سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران (ایران)
تیرگر, آرام, دانشیار مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، ایران
تیرگر, آرام, دانشگاه علوم پزشکی بابل (ایران)
تیزرو طولی, فیروز, دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.
تجاری, فرشاد, استاد، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، ایران
ترکمن نژاد, شریف, پزشک عمومی، MPH، رئیس مرکز بهداشت شمال تهران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
ترکش دور, شیرین, دانشجوي دكتري، روانشناسي عمومي، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامي، زاهدان، ایران
ترکش دور, شیرین, دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی، گروه روانشناسی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران
ترکش دوز, شیرین, کارشناسی‌ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، تهران، ایران

1 - 15 (15)