مرور اندکس نویسندگان

آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ب

بلورساز مشهدی, هنگامه, مربی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، ایران (ایران)
بنفشه افشان, سارا, دانشجوی کارشناسی ارشد رشته بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
بهمنی مکوندزاده, پروانه, کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی اهواز، واحد علوم و تحقیقات، اهواز، ایران.
بهادری منفرد, ایاد, استادیار اپیدمیولوژی،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران
بهبودی, معصومه, استادیار گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، تهران، ایران (ایران)
بهرامی, نصرت, کارشناس ارشد مامایی، عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران
بهرامی, نصرت, کارشناس ارشد مامایی، عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی و مرکز تحقیقاتی و درمانی ام البنین، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران
بهرامی, نصرت, کارشناس ارشد مامایی، عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران
بهرامی, نصرت, دزفول، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دانشکده پرستاری و مامایی، گروه مامایی
بهرامی, سمیه, دانشجوی کارشناسی ارشد آمار زیستی، دانشکده بهداشت، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
بهرامی, سمیه, دانشجوی کارشناس ارشد آمار، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
بهرامی, سمیه, دزفول، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دانشکده پرستاری و مامایی، گروه مامایی
بهزاد, سارا, کارشناس ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک، ایران
بیابانی, نرجس, کارشناسی ارشد، مطالعات زنان، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
بیت اللهی, مینا, (ایران)
بیرجندی, مهدی, استادیار، گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت تغذیه خرم‎آیاد، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم‎آباد، ایران (ایران)
باقرنژاد, ام البنین, دانشجوی دکتری، روانشناسی عمومی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران
بالوردی, فرحناز, استادیار روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، رودهن، ایران
بالوردی, فرحناز, کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، تهران، ایران
بامداد, سارا, کارشناسی¬ارشد، روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، خمینی¬شهر، اصفهان، ایران
بامداد, سارا, کارشناسی ارشد، مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی، خمینی‌شهر، اصفهان، ایران
باوی, لیلا (ایران)
بابایی, رضا, کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران (ایران)
باباخانی, نرگس, کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، تهران، ایران
بحرینی, زهرا, دانشجوي دكتري روانشناسي عمومي، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامي، زاهدان، ایران

1 - 25 (36)    1 2 > >>