جزئیات نویسندگان

فیروزبخت, مژگان, دانشجوی دکتری، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، ایران